Instellingsregeling commissie kinderhartinterventies

[Regeling vervallen per 11-06-2009.]
Geldend van 26-04-2008 t/m 10-06-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 april 2008, nr. CZ/TSZ-2830056, houdende de instelling van de commissie kinderhartinterventies

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de commissie: de commissie, genoemd in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2009]

Er is een commissie kinderhartinterventies, hierna te noemen: commissie.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2009]

 • 1 De commissie heeft tot taak de Minister te adviseren over de kwaliteit van kinderhartinterventies in Nederland.

 • 2 De commissie onderzoekt of gefundeerde uitspraken kunnen worden gedaan over de kwaliteit van kinderhartinterventies in Nederland.

 • 3 Indien er geen gefundeerde uitspraken kunnen worden gedaan zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, dan adviseert de commissie over het opstellen van prestatie- en kwaliteitsindicatoren en de totstandkoming van een kwaliteitssysteem.

 • 4 Indien er wel gefundeerde uitspraken kunnen worden gedaan zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, en er zijn voldoende aanwijzingen dat de kwaliteit van kinderhartinterventies verbeterd kan en moet worden door concentratie, dan adviseert de commissie over de wijze waarop die concentratie dient plaats te vinden.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2009]

 • 1 De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 2 De commissie heeft een ambtelijk secretariaat dat bestaat uit een of meer door de minister aan te wijzen personen. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

 • 3 De voorzitter en de leden handelen zonder last en ruggespraak.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2009]

Tot lid van de commissie worden benoemd:

 • a. als onafhankelijk voorzitter: prof. dr. K.I. Lie

 • b. als onafhankelijk lid:

  • prof. dr. S.P. Verloove-Vanhorick

  • prof. dr. W. Daenen

  • prof. dr. J. Rohmer

  • dr. ir. P. Ros

Artikel 6

[Vervallen per 11-06-2009]

De commissie dient bij de totstandkoming van haar advies te streven naar een zo groot mogelijk draagvlak bij de desbetreffende beroepsbeoefenaren, instellingen en andere betrokken partijen. Zij zal daartoe in ieder geval de volgende partijen horen:

 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (bestuur en sectie Kindercardiologie)

 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

 • Academisch Medisch Centrum te Amsterdam

 • Academisch ziekenhuis Maastricht te Maastricht

 • Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam

 • Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden

 • Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht

 • Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen

 • VU medisch centrum te Amsterdam

 • de betreffende patiëntenvereniging(en)

De commissie zal haar werkzaamheden tevens afstemmen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 7

[Vervallen per 11-06-2009]

De commissie brengt uiterlijk eind 2008 advies uit aan de Minister.

Artikel 8

[Vervallen per 11-06-2009]

De commissie doet op verzoek van de Minister verslag van haar werkzaamheden.

Artikel 9

[Vervallen per 11-06-2009]

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt vergaderfaciliteiten beschikbaar.

Artikel 10

[Vervallen per 11-06-2009]

Het beheer van de archiefbescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De archiefbescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 11

[Vervallen per 11-06-2009]

De vacatiegelden en reiskosten van de commissieleden zullen afhankelijk van onder andere vergaderfrequentie betaald worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgens de gebruikelijke regelingen.

Artikel 12

[Vervallen per 11-06-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling vervalt op het moment dat door de commissie het eindadvies is uitgebracht. De commissie houdt op te bestaan op het moment dat het eindadvies is uitgebracht.

Artikel 13

[Vervallen per 11-06-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling commissie kinderhartinterventies.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina