Verordening Hollandse Nieuwe 2007

[Regeling vervallen per 01-09-2013.]
Geldend van 26-02-2011 t/m 31-08-2013

Verordening van het Productschap Vis van 29 maart 2007 houdende regels ter zake van levering van maatjesharing aan consumenten vóór de officiële startdatum van het haringseizoen (Verordening Hollandse Nieuwe 2007)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op:

Afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

– de artikelen 93, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en

– de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, 253);

Gehoord:

– de Commissie detailhandel en de Commissie groothandel;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. Instellingsbesluit Productschap Vis

  :

  Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Staatsblad 2003, 253);

  b. productschap

  :

  Het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

  c. bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  d. voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  e. haring

  :

  alle vis behorende tot de soort Clupea harengus, welke al dan niet is gekaakt, gezouten of gerijpt en al dan niet bevroren, schoongemaakt of gefileerd is, vol- en halfconserven daaronder niet begrepen;

  f. maatjesharing

  :

  haring, welke in de periode van 1 mei tot en met 31 juli van het lopende kalenderjaar is gevangen en bestemd is om na be- of verwerking geconsumeerd te worden als Hollandse Nieuwe of maatjesharing;

  f. verhandelen

  :

  het te koop aanbieden, uitstallen, verkopen, afleveren, voorhanden of in voorraad hebben van maatjesharing;

  h. haringseizoen

  :

  de periode die aanvangt om 08.00 uur op de dag van de door het Productschap Vis georganiseerde officiële veiling van het eerste vaatje maatjesharing tot en met 30 september 24.00 uur van dat kalenderjaar.

 • 2 In hetgeen bij of krachtens formele wetgeving, zoals de Warenwet, of Europese verordeningen is of wordt niet voorzien bij of krachtens deze verordening.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2013]

Het is verboden maatjesharing, al dan niet tegen betaling, in Nederland te verhandelen in voor particulieren toegankelijke verkoopruimtes of andere voor het publiek toegankelijke plekken voor de aanvang van het haringseizoen in het kalenderjaar waarin deze maatjesharing is gevangen, anders dan met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 De aanvang van het haringseizoen, bedoeld in artikel 2, en de datum van veiling van het eerste vaatje haring worden door de voorzitter, namens het bestuur, ten minste één week voor aanvang bij besluit vastgesteld en onverwijld aan de betrokken ondernemers en overige belanghebbenden bekendgemaakt.

 • 2 De voorzitter besluit over de datum van de aanvang van het haringseizoen en de veiling van het eerste vaatje maatjesharing na advies van de Commissie groothandel en de Commissie detailhandel dan wel een door deze commissies ingestelde werkgroep.

 • 3 De voorzitter houdt bij de bepaling van de aanvangsdatum rekening met de biologische omstandigheden, de kwaliteit van de haring en het rijpingsproces.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 De voorzitter kan namens het bestuur vrijstelling of ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2 van deze verordening. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.

 • 2 Voor een ieder die op enig moment niet of niet volledig voldoet aan de genoemde voorwaarden bij vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het vorige lid, wordt deze situatie gelijkgesteld met de situatie dat er geen vrijstelling of ontheffing verleend is en het verbod, bedoeld in artikel 2 geldt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2013]

De in deze verordening gestelde regels binden naast een ondernemer mede de bij een ondernemer werkzame personen, alsmede andere natuurlijke of rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten, die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1

  • a. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling is belast de door het bestuur bij besluit aan te wijzen dienst.

  • b. Voorts zin met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling belast de bij besluit van het bestuur aan te wijzen personen.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde dienst of personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2013]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Hollandse Nieuwe 2007.

Rijswijk, 29 maart 2007

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Terug naar begin van de pagina