Besluit rookverbod

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van 4 april 2008, houdende een aantal nadere voorschriften ter uitvoering van de Tabakswet (Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2007, kenmerk VGP/ADT 2808279;

Gelet op artikel 11a, vierde en vijfde lid, van de Tabakswet;

De Raad van State gehoord (advies van 1 februari 2008, nr. W13.07.0470/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 maart 2008, kenmerk VGP/ADT 2839871;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De verplichting, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Tabakswet, geldt niet:

  • a. in ruimten waar geen inbreuk mag worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer;

  • b. in afsluitbare, voor het roken van tabaksproducten aangewezen en als zodanig aangeduide ruimten;

  • c. in de open lucht.

 • 2 In een ruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdelen a of b van de Tabakswet – het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten, is verplicht daarin een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven:

 • overdekt winkelcentrum;

 • evenementenhal;

 • congrescentrum;

 • luchthaven;

 • besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 april 2008

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de tweeëntwintigste april 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina