Verordening PZ Delegatie en mandaat 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 08-11-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het bestuur van het Productschap Zuivel van 26 maart 2008 tot verlening van delegatie, mandaat, volmacht en machtiging aan voorzitter en secretaris van het Productschap Zuivel (Verordening PZ Delegatie en mandaat 2008)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op de artikelen 92, 95, 98 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor de toepassing van deze verordening wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a. volmacht om privaatrechtelijke rechthandelingen te verrichten, en

 • b. machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter is belast met de uitvoering van verordeningen en besluiten van het bestuur, voor zover niet anders is bepaald.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De aan het bestuur toekomende bevoegdheden ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de In- en uitvoerwet, de Algemene douanewet, de Landbouwwet en de Meststoffenwet worden uitgeoefend door de voorzitter.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter heeft mandaat om te beslissen op bezwaar tegen besluiten van het productschap.

 • 3 De voorzitter kan van de aan hem verleende mandaten, ondermandaat verlenen aan:

  • a. secretaris;

  • b. afdelingshoofden.

  De voorzitter kan bij verlening van ondermandaat als hier bedoeld toestaan dat degenen aan wie ondermandaat is verleend ondermandaat verlenen aan een onder hen ressorterende medewerker.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris heeft mandaat ten aanzien van:

  • a. aangelegenheden betreffende het organisatie- en formatiebeleid;

  • b. de toepassing van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van het productschap;

  • c. aangelegenheden betreffende de uitvoering van het financieel beleid en beheer van de financiën van het productschap.

 • 2 De secretaris kan van de aan hem verleende mandaten ondermandaat verlenen aan:

  • a. afdelingshoofden;

  • b. andere medewerkers van het productschap.

  De secretaris kan bij verlening van ondermandaat als bedoeld onder a toestaan dat deze ondermandaat verleent aan een onder het afdelingshoofd ressorterende medewerker.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Een afschrift van het in het eerste lid bedoelde register ligt ter inzake bij afdeling Juridische Zaken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien een bevoegdheid krachtens (onder)mandaat wordt uitgeoefend, worden de daarop betrekking hebbende documenten als volgt ondertekend:

PRODUCTSCHAP ZUIVEL,

De voorzitter, respectievelijk De secretaris,

voor deze,

gevolgd door de handtekening, naam en functie van de (onder)gemandateerde.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening PZ 1998, Delegatie bestuursbevoegdheden en werkwijze van het secretariaat en Machtigingsbesluit secretaris Productschap Zuivel komen te vervallen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Verordening PZ Delegatie en mandaat 2008.

Zoetermeer, 26 maart 2008

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina