Besluit instelling klankbordgroep Verkenningen

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 19-04-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van 4 april 2008, nr. C/2008007408, houdende de instelling van de klankbordgroep ‘Verkenningen naar de toekomst van de krijgsmacht’

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Ingesteld wordt de klankbordgroep Verkenningen naar de toekomst van de krijgsmacht (hierna te noemen: de klankbordgroep).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

  • a. de heer drs. G. Zalm, voorzitter;

  • b. prof. dr. M.G.W. den Boer;

  • c. prof. dr. K. Colijn;

  • d. drs. A.H.M. de Jong;

  • e. generaal-majoor der mariniers b.d. F.E. van Kappen;

  • f. prof. dr. H.P.M. Knapen;

  • g. luitenant-generaal b.d. M.L.M. Urlings.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

De klankbordgroep zal de projectorganisatie voorzien van een onafhankelijk klankbord over opzet, resultaten en presentatie van de verkenningen. De klankbordgroep kan daarover gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Het Ministerie van Defensie voorziet in de ondersteuning van de klankbordgroep.

Als ambtelijk secretaris wordt drs. R.T.M. Sent toegevoegd aan de klankbordgroep.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

  • b De leden ontvangen een bedrag van € 200,00 (tweehonderd euro) per vergadering.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

De archiefbescheiden van de klankbordgroep worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Defensie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 februari 2008. Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit instelling klankbordgroep Verkenningen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 april 2008

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina