Regeling openstelling tender op grond van het Besluit EOS: lange termijn (eerste call FENCO ERA-NET)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 18-04-2008 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 april 2008, nr. WJZ 8036292, houdende de openstelling van een tender op grond van het Besluit EOS: lange termijn in het kader van de eerste call van FENCO ERA-NET

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3, eerste lid, 6, 7, eerste lid en 11, vijfde lid, van het Besluit EOS: Lange Termijn;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: het Besluit EOS: Lange Termijn;

 • b. uitvoeringsregeling: de Uitvoeringsregeling EOS: Lange Termijn;

 • c. FENCO-ERA-NET first joint call project: een internationaal project, dat voldoet aan bijlage 1 bij deze regeling;

 • d. FENCO-ERA-NET first joint call EOS LT-project: een project bestaande uit het deel van een FENCO-ERA-NET first joint call-project waarin in Nederland gevestigde deelnemers activiteiten verrichten op het gebied van het lange termijnonderzoek met betrekking tot CO2-afvang en -opslag.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De periode, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit, na afloop waarvan de aanvragen om een subsidie voor een FENCO-ERA-NET EOS LT-project worden behandeld, vangt aan op de dag dat deze Regeling in werking treedt en eindigt op 1 oktober 2008 om 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op € 300.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor het indienen van een aanvraag wordt gebruik gemaakt van de bij deze regeling behorende bijlagen 3 en 4.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 In aanvulling op artikel 9, eerste en tweede lid, van de uitvoeringsregeling, geldt als criterium voor het FENCO-ERA-NET first joint call EOS LT-project de kwaliteit van de samenwerking met de niet in Nederland gevestigde deelnemer of deelnemers, waar onder mede wordt begrepen ondersteuning voor deze deelnemers vanuit hun nationale programma’s voor hun aandeel in deze samenwerking.

 • 3 Aan een FENCO-ERA-NET first joint call EOS LT-project wordt geen subsidie verleend indien een of meerdere van de niet in Nederland gevestigde deelnemers niet worden ondersteund vanuit hun nationale programma’s voor hun aandeel in de samenwerking in het FENCO-ERA-NET first joint call project.

 • 5 In afwijking van artikel 10, onderdeel b, van het besluit wordt afwijzend op een aanvraag beslist indien het onaannemelijk wordt geacht dat het FENCO-ERA-NET first call EOS LT-project voor 31 december 2009 kan worden voltooid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 3 en 4, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511  GG Utrecht.

Den Haag, 7 april 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Een FENCO-ERA-NET first joint call project is een onderzoeksproject:

 • waarvoor een aanvraag is ingediend in het kader van de eerste call van het European Research Area network FENCO-ERA-NET bij het FENCO-ERA-NET Joint Call office bij het Forschungs Zentrum te Jülich, Duitsland.

 • waarvan het internationale samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee organisaties uit twee verschillende landen, die elk voor eigen rekening en risico participeren in het gezamenlijke FENCO-ERA-NET project.

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De beoordelingscriteria van het FENCO-ERA-NET-project zijn de volgende:

 • De verenigbaarheid met de onderwerpen van de call en de betekenis voor het onderzoeksgebied;

 • Het innovatieve karakter;

 • Het sociaal-economisch perspectief;

 • Consortium- en projectmanagement;

 • Beschikbare menselijke en financiële middelen, betrokkenheid van de partners.

Voor de ‘second stage proposals’ zullen daarnaast de beoordelingscriteria gelden voor de Uitvoeringsregeling EOS: Lange Termijn.

Terug naar begin van de pagina