Verordening HBAG registratie-, verstrekking van gegevens en controle 2007

Geldend van 06-04-2008 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 21 december 2006 houdende regeling van de registratie van ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend waarvoor het Hoofdbedrijfschap is ingesteld, alsmede verstrekking van gegevens en controle (Verordening HBAG registratie, verstrekking van gegevens en controle 2007)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,

gelet op de artikelen 93, 95, 100, 102, 104 eerste en derde lid en 106 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, de artikelen 3 en 11 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Stb 2002, nr. 155), en het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens;

Gehoord de commissie pootaardappelen, de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen, de commissie bloemkwekerijproducten en de commissie groenten en fruit;

Besluit:

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel en wordt verder verstaan onder:

 • commissie:

  de commissie pootaardappelen, de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen, de commissie bloemkwekerijproducten, respectievelijk de commissie groenten en fruit van het hoofdbedrijfschap.

§ 2. Registratie

Artikel 2

 • 1 Het hoofdbedrijfschap en haar commissies hebben een register waarin gegevens over ondernemingen en ondernemers alsmede van belang zijnde administratieve gegevens worden opgenomen. Het register is niet openbaar.

 • 2 In het geautomatiseerde systeem, waarin het register is opgenomen, kan eventueel ook worden opgenomen de ledenadministraties van rechtspersonen die gerechtigd zijn tot het benoemen van een lid/leden van een commissie.

 • 3 Het doel van het register is het hoofdbedrijfschap respectievelijk haar commissies in staat te stellen haar opgedragen taken naar behoren en efficiënt te kunnen vervullen.

 • 5 De secretaris van het hoofdbedrijfschap en de secretarissen van de commissies zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het betreffende register, het gebruik van de gegevens, alsmede de uitvoering van overige beheerstaken ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens en dragen ervoor zorg dat deze wet en deze verordening worden nageleefd.

 • 6 Het beheer van het register berust bij het hoofd en de medewerkers van de afdeling registratie van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de commissies. Zij hebben rechtstreeks toegang tot het betrokken systeem.

 • 7 De ter beschikking van het hoofdbedrijfschap en de commissies staande gegevens, voor zover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, zonder toestemming van de betrokken belanghebbende:

  • a. uitsluitend worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de commissies;

  • b. niet, onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming waarop zij betrekking hebben, worden bekendgemaakt aan anderen dan personeelsleden van het hoofdbedrijfschap respectievelijk de betrokken commissie alsmede - voor zover het kennis nemen van de gegevens voor die controle noodzakelijk is - aan de door het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken commissie met de controle op het financiële beheer van het hoofdbedrijfschap respectievelijk de betrokken commissie belaste registeraccountants en hun personeel.

 • 8 Bij deze verordening is gevoegd een bijlage betreffende de sector van de bloemkwekerijproducten, welke een uitgewerkte lijst van gegevens bevat die zijn opgenomen in het betreffende register.

§ 3. Gegevens over de onderneming

Artikel 3

 • 1 In het register worden over de onderneming de volgende gegevens per hoofd- en eventuele nevenvestiging(en) opgenomen:

  • a) naam, handelsnaam, rechtsvorm en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

  • b) adres, postcode, plaats, telefoon- en faxnummer(s), e-mail-adres(sen);

  • c) het bedrijf dat wordt uitgeoefend alsmede de hoofd- en nevenactiviteiten;

  • d) het aantal werknemers;

  • e) de omzet(ten) per tijdseenheid;

  • f) andere door het bestuur van het hoofdbedrijfschap c.q. van een commissie aan te wijzen gegevens die voor de vervulling van de taak van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken commissie van belang zijn.

 • 2 Ten aanzien van de aardappelsector worden onder de door het bestuur van de commissie pootaardappelen respectievelijk van de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen aan te wijzen gegevens die van belang zijn voor de vervulling van de taak van die commissie, een en ander als bedoeld in het eerste lid sub f, in ieder geval de volgende gegevens begrepen:

 • 3 Ten aanzien van de sector van de bloemkwekerijproducten worden onder de door het bestuur van de commissie bloemkwekerijproducten aan te wijzen gegevens die van belang zijn voor de vervulling van de taak van die commissie, een en ander als bedoeld in het eerste lid sub f, in ieder geval de volgende gegevens begrepen:

  • a) de handelsactiviteiten van de onderneming, in de volgende rubrieken onderverdeeld: bedrijfstype, afnemerstype, productgroep;

  • b) de totale gefactureerde binnenlandse omzet bloemkwekerijprodukten (inclusief doorberekende kosten, maar exclusief BTW) over het afgelopen boekjaar van de onderneming;

  • c) de procentuele verdeling van de in lid b. bedoelde binnenlandse omzet via de verkoopwijzen: cash & carry/afhaalcentrum, binnenlands lijnvervoer, andere verkoopwijze;

  • d) de procentuele verdeling van de in lid b. bedoelde binnenlandse omzet in verschillende productgroepen;

  • e) de totale waarde van de, in het afgelopen boekjaar, door de onderneming vanuit het buitenland aangevoerde bloemkwekerijproducten, (inclusief eventuele commissie, maar exclusief de afzet en inkoop van buitenlandse producten via Nederlandse veilingen);

  • f) de in lid e. bedoelde totale waarde, onderverdeeld in: aanvoer vanuit landen buiten de EU, aanvoer vanuit andere landen binnen de EU;

  • g) de procentuele verdeling van de in lid e. bedoelde totale waarde in verschillende productgroepen;

  • h) alsmede de gegevens die verband houden met de uitvoering van de Verordening ‘In – en uitvoerformulieren’ van het Productschap Tuinbouw en de daarop gebaseerde gegevens inzake de verdeling van de uitvoer over afzetkanalen en productgroepen.

 • 4 Ten aanzien van de groenten- en fruitsector wordt/worden:

  • bij het bedrijf als bedoeld in het eerste lid sub c van dit artikel de volgende functiegroepen onderscheiden:

   • a. de binnenlandse groothandelaren in groenten en fruit, uitoefenend de binnenlandse groothandel in groenten en fruit, met uitzondering van die genoemd onder b en c hierna.

   • b. De grossiers in verse zuidvruchten, waaronder begrepen bananen, uitoefenend de binnenlandse groothandel en/of het bedrijf van tussenpersoon in verse zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit, waaronder begrepen bananen.

   • c. De verzendhandelaren in groenten en fruit, uitoefenend de binnenlandse groothandel en/of het bedrijf van tussenpersoon in groenten en fruit van binnenlandse oorsprong en gevestigd in een productiegebied van groenten en fruit;

   • d. de fruitpachters, uitoefenend het bedrijf van het kopen van fruit op stam, dan wel ongesorteerd rechtstreeks van de producent gekocht fruit.

   • e. De exporteurs en exportagenten in groenten en fruit, uitoefenend de export en/of het bedrijf van tussenpersoon bij export van groenten en fruit.

   • f. De importeurs en importagenten in groenten en fruit, uitoefenend de import en/of het bedrijf van tussenpersoon bij import van groenten en fruit.

  • bij het aantal werknemers als bedoeld in het eerste lid sub d van dit artikel onderscheid gemaakt tussen werknemers in vaste dienst (onder te verdelen in leidinggevend personeel, inkopers en verkopers, administratief personeel, pakhuispersoneel, alsmede chauffeurs en bijrijders, een en ander per 31 december van het voorafgaande kalenderjaar en aangevuld met de per die datum te verwachten mutaties) en werknemers die in tijdelijke dienst werkzaam zijn in de onderneming (het hoogste aantal werknemers in het voorafgaande kalenderjaar).

  • bij de omzet(ten) als bedoeld in het eerste lid sub e van dit artikel verstaan de omzet in:

   • het voorafgaande kalenderjaar,

   • of - ter keuze van de ondernemer - het boekjaar afgesloten in het voorafgaande kalenderjaar, dan wel indien er sprake is van een nieuwe registratie:

   • het jaar waarin de registratieplicht is ontstaan,

   • of een zo nauwkeurig mogelijke schatting hiervan, een en ander per functiegroep als bedoeld in het volgende lid van dit artikel, alsmede - voorzover het betreft ondernemingen behorend tot genoemde functiegroep e:

   • de in het betreffende jaar verhandelde hoeveelheden, gespecificeerd per product en per land, alsmede ingeval de ondernemer uitsluitend exporteert naar en/of importeert uit België en Luxemburg en tevens is ingedeeld in genoemde functiegroep a of c:

   • wordt hij voor deze ex- en import niet geacht te behoren tot genoemde functiegroepen e of f, maar wordt deze omzet gevoegd bij zijn omzet in de genoemde functiegroepen, waarin hij voor het overige de hoogste omzet heeft behaald.

  • bij andere gegevens als bedoeld in het eerste lid sub f van dit artikel mede begrepen de veilinglocatie(s) als plaats van verhandeling.

§ 4. Gegevens over de ondernemer

Artikel 4

In het register worden over de ondernemer(s) de volgende gegevens opgenomen:

 • a) de namen, voornamen en geboortedata van de ondernemer(s);

 • b) het correspondentieadres;

 • c) het telefoonnummer;

 • d) eventueel het lidmaatschap van de privaatrechtelijke organisatie die gerechtigd is tot het benoemen van een lid/leden van een commissie.

 • e) andere door het bestuur van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van een commissie aan te wijzen gegevens die voor de vervulling van de taak van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken commissie van belang zijn.

§ 5. Administratieve gegevens

Artikel 5

In het register kunnen de volgende administratieve gegevens worden opgenomen:

 • a) het nummer waaronder de onderneming wordt geregistreerd (registratienummer);

 • b) de lijst van gegevens zoals die worden opgenomen in het register;

 • c) het beheer van de gegevens.

§ 6. Verstrekking van gegevens

Artikel 6

 • 1 De ondernemer is verplicht op de wijze en binnen de termijn als voorgeschreven bij verordening van het hoofdbedrijfschap, en bij gebreke daarvan op een daartoe bestemd formulier binnen twee weken na verzending van dat formulier alle gegevens te verstrekken, welke hem in verband met de in artikel 2 bedoelde registratie worden gevraagd:

  • a) door de secretaris van het hoofdbedrijfschap in opdracht van het bestuur van het hoofdbedrijfschap, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de vervulling van de taak van het hoofdbedrijfschap en/of van een of meerdere commissies;

  • b) door de secretaris van een commissie in opdracht van die commissie, voor zover de ondernemer onder die commissie ressorteert en deze gegevens nodig zijn voor de vervulling van de taak van die commissie.

 • 2 De ondernemer is verplicht wijziging in de door hem opgegeven of door het

  hoofdbedrijfschap of haar commissies geregistreerde gegevens als bedoeld in de artikelen 3 en 4 binnen vier weken nadat de wijziging heeft plaatsgevonden schriftelijk aan het betrokken secretariaat van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken commissie op te geven.

 • 3 Indien een ondernemer behorende tot de groenten- en/of fruitsector op l juli van enig jaar van het secretariaat van de commissie groenten en fruit geen formulier heeft ontvangen, is hij verplicht toezending van een formulier aan het secretariaat van de commissie groenten en fruit te verzoeken.

 • 4 De gegevens over de onderneming en de ondernemer als bedoeld in de artikelen 3 respectievelijk 4 worden ontleend aan:

  • a) de opgave door de ondernemer(s);

  • b) het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet;

  • c) de Kamers van Koophandel en Fabrieken

  • d) het Productschap Tuinbouw te Zoetermeer

  • e) de vereniging Kwaliteits-Controle-Bureau te 's-Gravenhage.

  • f) een zelfstandig door het hoofdbedrijfschap c.q. een commissie ingesteld onderzoek; of

  • g) een combinatie van de hiervoor genoemde bronnen.

 • 5 De gegevens over het lidmaatschap van de privaatrechtelijke organisatie die gerechtigd is tot het benoemen van een lid/leden van een commissie kunnen worden ontleend aan de opgave van die organisatie.

 • 6 De secretaris van het hoofdbedrijfschap respectievelijk de secretaris van een commissie is bevoegd de ondernemer op te dragen de gevraagde gegevens te verstrekken of doen verstrekken aan een door hem aangewezen publiekrechtelijk lichaam, overheidsstichting of ander lichaam dat met een publiekrechtelijke taak is belast, dan wel een natuurlijk of rechtspersoon, waarvan de directie en het personeel tot geheimhouding van aan hen bekend geworden zaken- en bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke gegevens van de ondernemers zijn verplicht respectievelijk die aangesloten is bij een organisatie welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.

§ 7. Controle

Artikel 7

 • 1 De ondernemer is verplicht toe te staan, dat door of vanwege het hoofdbedrijfschap c.q. de commissies - voor zover nodig in verband met de uitvoering onderscheidenlijk het toezicht op de naleving van de verordeningen en besluiten van het hoofdbedrijfschap c.q. een commissie - inzage wordt genomen van boeken en bescheiden van een door hem gedreven onderneming, dan wel de bedrijfsmiddelen of voorraden van die onderneming worden bezichtigd en opgenomen. Hij is gehouden aan de inzage, bezichtiging of opneming de nodige medewerking te verlenen.

 • 2 De inzage, bezichtiging of opneming vindt slechts plaats door de secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. de secretaris van een commissie of personen, die daartoe aan de ondernemer een schriftelijke opdracht van de secretaris van het hoofdbedrijfschap respectievelijk de secretaris van een commissie kunnen overleggen, welke opdracht het doel waarvoor de inzage, bezichtiging of opname plaatsvindt dient te vermelden.

 • 3 De secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. de secretaris van een commissie geeft opdrachten als bedoeld in het voorgaande lid uitsluitend aan personeelsleden van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken commissie en aan de directie of het personeel van het accountantskantoor dat door het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken commissie is belast met de controle op het financieel beheer van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken commissie dan wel aan door het bestuur van het hoofdbedrijfschap respectievelijk van de betrokken commissie aangewezen accountantskantoren, aangesloten bij een organisatie, die haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.

§ 8. Tuchtrecht

Artikel 8

 • 1 Op overtreding door de ondernemer van het bepaalde bij of krachtens deze verordening kunnen tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.

 • 2 Het bevoegde tuchtgerecht is het tuchtgerecht van het Hoofdproductschap Akkerbouw.

Aalsmeer, 21 december 2006

R.H. Kamstra

voorzitter

P.M.M. van Ostaijen

secretaris

Bijlage betreffende de sector van de bloemkwekerijproducten

Deze bijlage bevat een uitgewerkte lijst van gegevens, die zijn opgenomen in het register. Omdat in de verordening wordt gesproken over:

 • a) gegevens over de onderneming,

 • b) gegevens over de ondernemer,

 • c) administratieve gegevens

zal per onderdeel een overzicht van de geregistreerde gegevens worden gegeven.

Gegevens over de onderneming

Deze gegevens zijn opgenomen in het register onder:

Gegevens

Omschrijving van de gegevens

Registratienummer

Het nummer, waarmede de bedrijfsvestiging uniek in het registratiebestand geïdentificeerd wordt. Het registratienummer is een willekeurig toegekend nummer.

   

Ondernemingsnaam

De naam wordt afgeleid uit de opgegeven naam Indien de naam groter is dan 24 tekens wordt deze in afgekorte vorm opgenomen. De naam wordt ingevoerd conform de conventies voor de uniforme schrijfwijze van namen, samengesteld door de postbedrijven.

   

Straatnaam

Zaakadres van de vestiging. Dit gegeven wordt opgenomen conform de voorgeschreven schrijfwijze van adressen, vastgesteld door de postbedrijven.

   

Huisnummer

Het nummer van de vestiging in het zaakadres.

   

Postcode

De officiële door de postbedrijven gehanteerde code.

   

Plaatsnaam

De naam van de plaats in het zaakadres van de vestiging.

   

Telefoon-/Telefaxnummers

De netnummers en abonneenummers van de vestiging.

   

E-mail adres(sen )

Het e-mail adres(sen) van de onderneming.

   

Vestigingsdatum

De datum van vestiging van de onderneming.

   

Plaatsnaam K.v.K.

De naam van de plaats van de K.V.K., alwaar de vestiging in het Handelsregister is ingeschreven.

   

Handelsregisternummer

Het nummer van het dossier bij de K.v.K., waarin de vestiging is opgenomen.

   

Grootteklasse

Klassenindeling fulltime en parttime werkzame personen. Een code die de omvangsklasse aangeeft van het aantal fulltime werkzame personen enerzijds en het aantal parttime werkzame personen anderzijds.

 

Grootteklasse

1 = minder dan 2 personen

   

2 = 2 tot 5

   

3 = 5 tot 10

   

4 = 10 tot 20

   

6 = 50 tot 100

   

7 = 100 tot 200

   

8 = 200 tot 500

   

9 = 500 en meer

   

Rechtsvorm

Een code die de vorm aangeeft waarin de onderneming, waartoe de vestiging behoort, aan het economisch verkeer deelneemt.

Code l = eenmanszaak

Code 2 = vennootschap onder firma

Code 3 = besloten vennootschap

Code 4 = naamloze vennootschap

Code 5 = coöperatieve vereniging

Code 6 = stichting

Code 7 = maatschap

Code 8 = commanditair vennootschap

Code 9 = rechtsvorm naar niet-Nederlands recht.

   

Handelsactiviteit

Door deze code wordt aangegeven hoe de vestiging, uitgaande van de hoofd- en nevenactiviteiten, zich in de branche manifesteert.

Voor dit gegeven zijn 5 rubrieken gereserveerd.

Rubriek 1 = Bedrijfstype

 

hoofdactiviteit

(Code)

 

nevenactiviteit

(Code)

Verzendexporteur

 

1,4

 

80,81

Lijnrijder buitenland

2

 

82

 

Binnenlandse lijnrijder

 

3

 

90

Commissionair

 

8

 

96

Cash & Carry binnenland

 

9

 

97

Handelskweker

 

5,6

 

83,98

Importeur

 

7

 

99

Rubriek 2 = Productgroep

hoofdproduct

(Code)

nevenproduct

(Code)

Snijbloemen

15

35

Snijgroen

16

36

Potplanten

17

37

Uitgangsmateriaal snijbl.

18

38

Uitgangsmateriaal potpl.

19

39

Overige sierteeltproducten

20

40

Rubriek 3 = Afnemerstype

hoofdafnemer

(Code)

nevenafnemers

(Code)

Groothandel

44

84

Bloemist

45

85

Tuincentrum

46

86

Grootwinkelbedrijf

47

87

Cash & Carry

48

88

Vermeerderaar/teler

49

89

Via een veiling

50

94

Rubriek 4 = Aantal nevenvestigingen

Rubriek 5 = Veilinglocaties

Code 32 = Aalsmeer

Code 56 = Westland

Code 60 = Rijnsburg

Code 04 = Roelofarendsveen

Code 34 = Bleiswijk

Code 74 = Eelde

Code 33 = Vieuten

Code 58 = Bemmel

Code 59 = Grubbenvorst

Gegevens over de ondernemer

Ondernemersnaam

De naam van de eigenaar. Indien meer dan 30 tekens, wordt deze in afgekorte vorm opgenomen. De naam wordt ingevoerd conform de conventies voor de uniforme schrijfwijze van namen samengesteld door de postbedrijven.

   

Straatnaam

De naam van de straat in het correspondentieadres van de eigenaar.

   

Huisnummer

Het nummer van de vestiging in het correspondentieadres van de eigenaar.

   

Postcode

De officiële door de postbedrijven gehanteerde code zoals deze geldt voor het correspondentieadres.

   

Telefoonnummer (facultatief)

Het netnummer en abonneenummer van de eigenaar.

   

VGB-lidmaatschap

Het eventuele lidmaatschap van de privaatrechtelijke organisatie voor de groothandel in bloemkwekerijproducten.

Administratieve gegevens

Registratienummer

Het nummer waarmee de bedrijfsvestiging uniek in het register geïdentificeerd wordt. Het registratienummer is een willekeurig toegekend nummer.

   

Vorige registratienummer

Bij voortzetting van een onderneming (door een nieuwe eigenaar) wordt in het register door middel van dit gegeven, een relatie gelegd naar het vervallen record.

   

Inschrijvingsdatum

Datum van inschrijving in het register.

   

Gebruikersnaam

Naam van de medewerker die een mutatie in het register heeft aangebracht.

   

Recordstatus

Hierin wordt door middel van een letter aangegeven:

 

*

of de onderneming nog bestaat c.q. handelsactief is (‘J’ of ‘N’),

 

*

dan wel failliet of opgeheven is (‘F’),

 

*

dat met de onderneming geen schriftelijke communicatie mogelijk is (‘P’),

 

*

dat de onderneming naar aanleiding van een schriftelijk verzoek geen blijk heeft gegeven handhaving van de registratie op prijs te stellen (‘S’).

Terug naar begin van de pagina