Aanpassingswet Algemene douanewet

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wet van 3 april 2008, houdende Aanpassingswet Algemene douanewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de inwerkingtreding van de Algemene douanewet, de Statistiekwet 1950, de In- en uitvoerwet en de Douanewet in te trekken alsmede de Algemene wet inzake rijksbelastingen en andere wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Financiën

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Verkeer en Waterstaat

Overige bepalingen

Artikel XLVII

De bij artikel XLVI van deze wet ingetrokken wetten, de bij deze wet gewijzigde wetten alsmede de daarop berustende bepalingen blijven – met inbegrip van bepalingen van overgangsrecht – van toepassing zoals zij golden voor de inwerkingtreding van deze wet voor zover zij betrekking hebben op:

  • a. de heffing van belastingen, invoerrechten, rechten bij invoer en rechten bij uitvoer waarvan de feiten die aanleiding geven tot het ontstaan van de verschuldigdheid van die belastingen, invoerrechten, rechten bij invoer dan wel rechten bij uitvoer zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet;

  • b. strafbare feiten en feiten die aanleiding kunnen zijn tot het opleggen van een bestuurlijke boete welke zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel XLVIII

  • 1 Beschikkingen die zijn genomen op grond van bepalingen bij of krachtens de Douanewet worden tot wederopzegging, doch uiterlijk tot en met de laatste dag van het tijdvak van twaalf maanden dat ingaat op de dag van de inwerkingtreding van deze wet, aangemerkt als te zijn genomen op grond van de bepalingen bij of krachtens de Algemene douanewet.

  • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere overgangsbepalingen worden vastgesteld in verband met de inwerkingtreding van de Algemene douanewet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 3 april 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de vijftiende april 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina