Besluit instelling commissie natuurherstel Westerschelde

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geldend van 01-06-2008 t/m 30-11-2008

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 april 2008, nr. TRCJZ/2008/348, houdende de instelling van de commissie natuurherstel Westerschelde

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. commissie: commissie natuurherstel Westerschelde.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2008]

De commissie onderzoekt of, en zo ja, welke alternatieve natuurherstelmogelijkheden er zijn voor ontpoldering van het Nederlandse deel van de Hertogin Hedwigepolder. Dit natuurherstel is onderdeel van de 600 hectare estuariene natuurherstel van de Westerschelde en betreft de uitvoering van de natuurherstelopdracht, gesteld in artikel 3, derde lid, van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2008]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • de heer drs. E.H.Th.M. Nijpels, tevens voorzitter;

  • de heer prof. dr. C.H.R. Heip;

  • mevrouw prof. dr. J.M.H. Hulscher;

  • de heer J. Heijkoop;

  • de heer T. Verbree.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2008]

  • 1 De commissie brengt haar advies voor 1 november 2008 uit aan de Minister.

  • 2 Een maand na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2008]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit instelling commissie natuurherstel Westerschelde.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 2 april 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina