Instellingsbesluit Taskforce DeeltijdPlus

Geldend van 25-04-2009 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 april 2008, nr. AV/A&Z/2008/8410, tot instelling van de Taskforce DeeltijdPlus (Instellingsbesluit Taskforce DeeltijdPlus)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

 • 1 Er is een Taskforce DeeltijdPlus.

 • 2 De Taskforce DeeltijdPlus wordt ingesteld voor een periode van twee jaar, die aanvangt op 1 april 2008.

Artikel 3. Doel

De Taskforce DeeltijdPlus heeft tot doel te bevorderen dat de omvang van de arbeidsdeelname in uren van met name vrouwen wordt vergroot.

Artikel 4. Taken

 • 1 Ter verwezenlijking van zijn doelstelling zal de Taskforce DeeltijdPlus bij individuele werkgevers, werknemers, sociale partners en de samenleving aandacht vragen voor kansen, mogelijkheden en belemmeringen voor met name vrouwen om te gaan werken dan wel meer te gaan werken.

 • 2 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden knelpunten blijken die het gevolg zijn van maatregelen van de overheid dan wel het ontbreken van maatregelen van de overheid, kan de Taskforce DeeltijdPlus daarvoor bij de Minister aandacht vragen.

Artikel 5. Werkzaamheden

 • 1 De Taskforce DeeltijdPlus verricht zijn taken in het bijzonder door het stimuleren van debat en van verzameling, verspreiding en uitwisseling van informatie.

 • 2 De Taskforce DeeltijdPlus stelt voor de duur van zijn instelling zijn werkprogramma vast ter goedkeuring door de Minister. Uiterlijk 15 juni 2008 wordt het werkprogramma voor de duur van de werkzaamheden ter goedkeuring voorgelegd.

 • 3 De Taskforce DeeltijdPlus overlegt periodiek met de Minister over de voortgang van de werkzaamheden.

 • 4 De werkzaamheden van de Taskforce DeeltijdPlus worden afgesloten met een eindrapportage met aanbevelingen, die binnen twee maanden na afloop van de werkzaamheden van de Taskforce DeeltijdPlus aan de Minister wordt aangeboden.

Artikel 6. Samenstelling

 • 1 De Taskforce DeeltijdPlus bestaat uit een voorzitter en zes leden.

 • 2 De Minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Taskforce DeeltijdPlus.

 • 3 In de Taskforce DeeltijdPlus hebben zitting:

  • a. als voorzitter: mevrouw P.A. Dijkstra;

  • b. als leden:

   • mevrouw mr. dr. D.M. van Gorp

   • mevrouw S. Boucetta, met ingang van 1 januari 2009

   • mevrouw J.D. Ploegman

   • de heer drs. M.C.J. de Wildt

   • mevrouw L.P. Ntoane, met ingang van 1 februari 2009

   • mevrouw M.A.S. van Noort, met ingang van 16 maart 2009.

Artikel 7. Secretariaat en beheer bescheiden

 • 1 Het secretariaat van de Taskforce DeeltijdPlus wordt gevoerd door het Ministerie.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Taskforce DeeltijdPlus geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie.

 • 3 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het Ministerie.

Artikel 8. Reglement

De Taskforce DeeltijdPlus kan, met inachtneming van dit besluit, zijn werkwijze nader regelen.

Artikel 9. Vergoedingen

 • 1 Aan de leden en de voorzitter van de Taskforce DeeltijdPlus wordt een vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend volgens de regels van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

 • 2 Aan de leden en de voorzitter van de Taskforce DeeltijdPlus kan een vergoeding van reis- en verblijfkosten worden toegekend volgens de regels van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina