Instellingsregeling Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen

[Regeling vervallen per 01-10-2008.]
Geldend van 11-04-2008 t/m 30-09-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 28 maart 2008, nr. WJZ 8024508, houdende instelling van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen (Instellingsregeling Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen)

De Minister van Economische Zaken,Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. taskforce: de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen;

 • b. Ministers: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Er is een Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen.

 • 2 De taskforce heeft tot taak om op basis van goede en slechte voorbeelden van reeds uitgevoerde herstructureringsprojecten generieke lessen te trekken ten behoeve van de aanpak van herstructurering van bedrijventerreinen en daar advies over uit te brengen aan de Ministers.

 • 3 De taskforce gaat bij zijn advies in op:

  • a. de wijze waarop de gevolgen van de kosten van de herstructureringsopgave gedekt zouden kunnen worden door de verschillende partijen die betrokken zijn bij concrete herstructureringsopgaven;

  • b. de relatie tussen herstructurering (brownfield ontwikkelingen) en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen (greenfield ontwikkelingen);

  • c. zuinig ruimtegebruik, een sterkere bundeling en een betere landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen voor zover het de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen (greenfield ontwikkelingen) betreft;

  • d. grondbeleid en vastgoedontwikkeling op basis van bijdragen uit de markt en gemeenten of verevening van kosten en opbrengsten;

  • e. mogelijke beletselen in wet- en regelgeving;

  • f. de mogelijkheden voor subsidiëring, kredietverlening of participaties;

  • g. de mogelijkheden van functiemenging van bedrijven met kantoren of woningen;

  • h. verhandelbare rechten voor bedrijventerreinen;

  • i. de instrumenten, waaronder ruilverkaveling en stedelijke herverkaveling, die kunnen helpen om het financiële free-riders gedrag van individuele eigenaren te doorbreken;

  • j. de financiering van ruimtelijke kwaliteit, waaronder inpassing en bereikbaarheid overeenkomstig de motie van Kamerlid Van Leeuwen, ingediend bij de behandeling van de VROM-begroting 2008;

  • k. marktfalen en mogelijke oplossingsrichtingen om dit marktfalen op te lossen waarbij dient te worden bezien of en hoe marktpartijen betrokken kunnen worden om marktfalen op een efficiënte manier op te lossen;

  • l. de vraag of in klimaatneutrale bedrijventerreinen een financieringsbron voor herstructurering zit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 De taskforce brengt vóór 1 mei 2008 een tussenrapportage met kansrijke opties uit aan de Ministers.

 • 2 De taskforce brengt vóór 1 september 2008 advies uit aan de Ministers.

 • 3 Na het uitbrengen van het advies is de taskforce opgeheven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2008]

De archiefbescheiden van de taskforce worden na zijn opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2 De regeling vervalt met ingang van 1 oktober 2008.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 maart 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina