Besluit beperking openbaarheid persoonsdossiers belangrijke personen Ministerie van Financiën, 1856–1985

Geldend van 10-04-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 14 februari 2008, nr. BenC 2007-1191 M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen persoonsdossiers belangrijke personen van het Ministerie van Financiën over de periode 1856–1985

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats d.d. 1 juni 2007;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen persoonsdossiers van belangrijke personen van het Ministerie van Financiën over de periode 1856–1985 met de inventarisnummers zoals opgenomen in de Bijlage, de in het volgende artikel genoemde beperkingen gesteld voor een termijn van maximaal honderd jaren gerekend vanaf de geboortedatum.

Artikel 2

Raadpleging van de in het vorige artikel genoemde bescheiden is mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruikt gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Secretaris-generaal

,

A.S.M. Koeleman

Bijlage

Inv.Nr.

Naam

Geboorte-

jaar

Beperkt tot

1 januari

3

Andriessen, mr. F.H.J.J.

1929

2030

4

Andriessen, M.C.A.

1907

2008

10

Blanc, dr. L.J.C.N.

1946

2047

18

Dediger, prof. dr. J.G.

1909

2010

19

Dekker, T.

1916

2017

21

Drees, prof. dr. W.

1922

2023

23

Duisenberg, dr. W.F.

1935

2036

24

Ende, D.A.P.W. van der

1913

2014

25

Fehmers, J.M.

1916

2017

30

Goede, A. de

1928

2029

31

Goedvolk, V.I.

1944

2045

32

Grapperhaus, F.H.

1927

2028

35

Huijsman, mr. J.C.W.M.

1917

2018

38

Huysmans, dr. G.W.M.

1917

2018

40

Jolles, mr. J.

1916

2017

45

Koning, mr. H.E.

1933

2027

46

Koning, J, de

1919

2020

47

Koopmans, prof. L.

1943

2040

48

Korteweg, P.

1941

2042

49

Koster, dr. W.

1911

2012

50

Kombrink, J.C.

1946

2047

52

Lawick, H. baron van

1914

2015

55

Liefrinck, mr. E.A.

1914

2015

59

Meijs, drs. T.A.J.

1943

2044

62

Nelissen, mr. R.J.

1931

2032

63

Noë, M.C.

1907

2008

64

Nooteboom, mr. A.

1928

2029

66

Oort, dr. C.J.

1928

2029

75

Ridder, dr. J.

1910

2011

77

Rinnooy Kan, A.

1913

2014

79

Rooijen, M.J. van

1942

2043

81

Ruding, H.O.C.R.

1939

2040

83

Scholten, mr. W.

1927

2028

85

Setten, G. van

1920

2021

89

Sleddering, C.J.

1921

2017

94

Stee, A.P.J.M.M. van der

1928

2029

98

Tets, jhr. G.O.J. van

1924

2025

99

Treep, dr. A.

1910

2011

100

Tuk, C.P.

1908

2009

102

Vondeling, dr. ir. A.

1916

2017

107

Wellink, A.F.E.P.

1943

2044

109

Wijckerslooth de Weerdenstein, jr. mr. R. de

1912

2013

111

Witteveen, H.J.

1921

2022

112

Woudhuysen, A.D.

1917

2018

114

Zijlstra, prof. ir. J.

1918

2019

Terug naar begin van de pagina