Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-02-2011.]
Geldend van 09-04-2008 t/m heden

Besluit van 1 april 2008, nr. CenD/HDJZ/2008/435, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende wijziging van de Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone.]

Artikel II

Artikel I is tot en met 28 februari 2009 niet van toepassing op een aanvraag die gepaard gaat met de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 4, eerste en vierde lid, van de Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone, voor een activiteit ten aanzien waarvan vóór 1 april 2008 een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 7.12, eerste lid, van de Wet milieubeheer, is gedaan aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina