Regeling vergoedingen commissies examens scheepvaartverkeersdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 06-04-2008 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van de financiële vergoedingen voor de leden van de landelijke examencommissie en de commissie van gecommitteerden scheepvaartverkeersdienst (Regeling vergoedingen commissies examens scheepvaartverkeersdienst)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt onder ‘dagdeel’ verstaan: de periode tussen 8.00 en 13.00 uur, 13.00 en 18.00 uur, of 18.00 en 23.00 uur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Aan de leden van de landelijke examencommissie scheepvaartverkeersdienst, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer, worden de volgende vergoedingen toegekend:

  • a. € 135,– vacatiegeld per dagdeel voor:

   • 1°. het optreden als examinator bij een landelijk examen VTS-operator, een regionaal examen VTS-operator, een herhalingstoets of een deelexamen, als bedoeld in artikel 15 van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer;

   • 2°. het aanwezig zijn bij de voor- of nabespreking van een onder punt a genoemd examen of toets, of

   • 3°. het bijwonen van een vergadering van de landelijke examencommissie scheepvaartverkeersdienst of een andere aan de functie van examinator gerelateerde vergadering.

  • b. € 27,– vacatiegeld voor ieder vol uur of een gedeelte daarvan dat een examen, herhalingstoets, deelexamen, de voor- of nabespreking daarvan, of een vergadering in een ander dagdeel uitloopt dan waarin deze is gestart en daarmee tevens een periode van vijf achtereenvolgende uren na die start wordt overschreden.

  • c. reis- en verblijfkosten overeenkomstig de Reisregeling binnenland, met dien verstande dat voor dienstreizen gemaakt met een eigen motorvoertuig steeds het in artikel 2 van de Reisregeling binnenland genoemde bedrag per afgelegde kilometer wordt vergoed.

 • 2 Wanneer meerdere van de in het eerste lid, onderdeel a, sub 1° tot en met 3° genoemde activiteiten binnen één dagdeel vallen wordt hiervoor in zijn totaliteit € 135,– vergoed.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Aan de voorzitter en secretaris van de landelijke examencommissie en van de commissie van gecommitteerden scheepvaartverkeersdienst wordt vacatiegeld toegekend van € 175,50 per dagdeel voor het voorzitten, onderscheidenlijk de verslaglegging tijdens de vergadering van deze commissies.

 • 2 Aan de voorzitters en de secretarissen van de landelijke examencommissie en de commissie van gecommitteerden scheepvaartverkeersdienst wordt een vergoeding van € 35,10 per vol uur of een gedeelte daarvan toegekend voor het verrichten van werkzaamheden die met het voorzitterschap onderscheidenlijk het secretariaat van deze commissies samenhangen en die als zodanig in het huishoudelijk reglement van deze commissies zijn aangegeven, anders dan het voorzitten, onderscheidenlijk de verslaglegging tijdens de vergaderingen van deze commissies.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Voorzover een lid, de voorzitter of de secretaris van de landelijke examencommissie en de commissie van gecommitteerden scheepvaartverkeersdienst op een andere wijze voor de in deze regeling bedoelde werkzaamheden worden beloond of voor de daarmee samenhangende reis- en verblijfkosten worden gecompenseerd, of daarop aanspraak kunnen maken, wordt aan hen geen vacatiegeld, vergoeding voor verrichte werkzaamheden of vergoeding voor reis- en verblijfkosten toegekend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen commissies examens scheepvaartverkeersdienst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina