Regeling verstrekking jaarloongegevens 2007

Geldend van 06-04-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 maart 2008, nr. UB/K/2008/6899, tot verstrekking van jaarloongegevens over het jaar 2007

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluiten:

Artikel 1

 • 1 De inhoudingsplichtige is gehouden aan de inspecteur desgevraagd opgave te verstrekken van het in het kalenderjaar 2007 genoten loon van de werknemer, de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in de Zorgverzekeringswet, en daarmee verband houdende gegevens als bedoeld in artikel 59, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage specificatie jaarloonopgave 2007

Specificatie gegevenselementen per entiteit

Bericht

 • Bericht kenmerk aanleveraar

 • Datum en tijdstip aanmaak

 • Contactpersoon aanleveraar

 • Telefoonnummer contactpersoon aanleveraar

 • Gebruikt softwarepakket

Inhoudingsplichtige

– Naam inhoudingsplichtige

Administratieve eenheid

– Loonheffingennummer

Collectieve aangifte

 • Datum aanvang tijdvak

 • Datum einde tijdvak

Het tijdvak dat aangeleverd moet worden is het jaar 2007. De aanvangs- en einddatum zijn respectievelijk 01-01-2007 en 31-12-2007, behalve wanneer de inhoudingsplicht in de loop van 2007 is ingegaan en/of beëindigd, in die gevallen vermeldt u de aanvangsdatum en/of einddatum van de inhoudingsplicht. De gevraagde datums vallen altijd in 2007.

Natuurlijk persoon

 • Sofinummer

 • Geboortedatum

 • Significant deel van de achternaam

Inkomstenverhouding

 • Nummer inkomstenverhouding

 • Datum aanvang inkomstenverhouding

 • Datum einde inkomstenverhouding

 • Personeelsnummer

 • Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode

 • Code aard arbeidsverhouding

 • Code invloed verzekeringsplicht

 • Code contract onbepaalde/bepaalde tijd

 • Code fase indeling F&Z

 • Code arbeidsgehandicaptenkorting

 • Indicatie loonheffingskorting

 • Code reden geen bijtelling auto

 • Code loonbelastingtabel

 • Indicatie verzekerd WAO/Wet WIA

 • Indicatie verzekerd WW

 • Indicatie verzekerd ZW

 • Code verzekeringssituatie ZVW

 • Indicatie loon bestaat (mede) uit een AOW-uitkering voor alleenstaande (met of zonder kinderen)

 • Indicatie loon inclusief WAJONG-uitkering

 • Indicatie personeelslening waarvan de rente- en/of kostenvoordelen niet tot het loon zijn gerekend

 • Indicatie vervoer vanwege inhoudingsplichtige

Werknemersgegevens (gecumuleerd)

 • Loon LB/PH

 • Loon SV

 • Loon belast volgens tabel bijzondere beloningen

 • Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen

 • Basispremie WAO/IVA/WGA

 • Gedifferentieerde premies WAO/IVA/WGA

 • Premie WW AWF werkgevers- en werknemersdeel

 • Premie sectorfonds

 • Premie UFO

 • Ingehouden bijdrage ZVW

 • Bedrag vergoeding ZVW door inhoudingsplichtige

 • Waarde privé-gebruik auto

 • Werknemersbijdrage privé-gebruik auto

 • Gespaard bedrag levensloopregeling

 • Toegepast bedrag levensloopverlofkorting

 • Bedrag vergoeding reiskosten

 • Verrekende arbeidskorting

 • Bedrag genoten zeedagenaftrek

 • Bedrag in WWB-uitkering begrepen doorbetaalde alimentatie

 • Bedrag rechtstreeks betaalde alimentatie

Sectorrisicogroep

 • Datum aanvang

 • Datum einde

 • Sector

 • Risicopremiegroep

Terug naar begin van de pagina