Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer

Geldend van 01-09-2008 t/m heden

Wet van 20 maart 2008 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is het procuraat in burgerlijke zaken af te schaffen alsmede elektronisch berichtenverkeer in te voeren en in verband hiermede wijzigingen aan te brengen in de Advocatenwet, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen en Europese Overeenkomst inzake het doorzenden van verzoeken om rechtsbijstand.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen.]

Artikel XL

[Red: Wijzigt de Wet houdende aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten.]

Artikel LVII

Van ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet bestaande inschrijvingen van advocaten op het tableau van een rechtbank wordt door de griffier aan de secretaris van de algemene raad kennisgegeven met het oog op de verwerking op het in artikel I, onderdeel A, bedoelde tableau van de Nederlandse orde van advocaten.

Artikel LVIII

  • 1 De ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet in een zaak voor een partij gestelde procureur wordt beschouwd als de in deze zaak voor die partij gestelde advocaat.

Artikel LIX

Ten aanzien van de vergoedingen voor handelingen verricht door procureurs voor inwerkingtreding van deze wet blijft het recht zoals het gold voor inwerkingtreding van deze wet van toepassing.

Artikel LXI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 maart 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtste april 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina