Regeling aanvullende bijdrage primaire opleidingen groen onderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-08-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 maart 2008, nr. TRCJZ/2008/870, houdende bepalingen ten aanzien van de aanvullende bijdrage ter versterking van primaire opleidingen in de land- en tuinbouw (Regeling aanvullende bijdrage primaire opleidingen groen onderwijs)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 2.2.3, derde lid en 2.5.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Een instelling ontvangt voor de periode van 1 augustus 2008 tot en met 31 december 2008 een aanvullende bijdrage ter dekking van de uitgaven ten behoeve voorzieningen of activiteiten voor het versterken van opleidingen die leiden tot een diploma, genoemd in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor het verlenen van een aanvullende bijdrage in het kader van deze regeling is, in de periode, bedoeld in artikel 2, € 2.604.167,– beschikbaar.

Paragraaf 2. Aanvullende bijdrage voor agrarische opleidingscentra

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 Voor de berekening van het aantal diploma’s, bedoeld in het eerste lid, wordt per deelnemer in enig jaar slechts één diploma meegeteld.

Paragraaf 3. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

De instelling die de bijdrage, bedoeld in artikel 2, ontvangt, besteedt die bijdrage ten behoeve van het doel, bedoeld in dat artikel.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De ontvanger van de aanvullende bijdrage, bedoeld in artikel 2, brengt uiterlijk op 1 juni 2009 een rapportage uit omtrent besteding van de bijdrage, bedoeld in artikel 2.

  • 2 De rapportage, bedoeld in het eerste lid, bevat een beschrijving van:

    • a. de activiteiten of voorzieningen die de ontvanger door middel van het bedrag heeft bekostigd;

    • b. de samenwerking hierbij met andere scholen en de sector;

    • c. de mate waarin die activiteiten of voorzieningen hebben bijgedragen aan het versterken van opleidingen leidend tot een diploma, genoemd in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bijdrage primaire opleidingen groen onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage , behorende bij artikel 2 en 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Diploma voor de opleiding

Crebo

Omschrijving

Niveau

10578

KF bd land- en tuinbouw

4

10609

KF Veehouderij en handel

4

10610

GB veehouderij en management

4

10611

KF veehouderij en management

4

10615

ZB melkveehouderij

3

10620

KF plantenteelt en handel

4

10621

GB plantenteelt en management

4

10622

KF plantenteelt en management

4

10626

ZB boomteelt

3

10627

ZB bollenteelt

3

10630

ZB potplantenteelt

3

10631

ZB bloementeelt

3

10722

Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf

2

11016

Vakbekwaam medewerker plantenteelt

3

11017

Vakbekwaam medewerker BD bedrijf

3

11018

Vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonwerk

3

11022

Vakbekwaam medewerker veehouderij

3

11026

Bedrijfsleider/manager plantenteelt

4

11027

Bedrijfsleider/manager BD bedrijf

4

11028

Bedrijfsleider/manager gemechaniseerd loonwerk

4

11031

Bedrijfsleider/manager veehouderij

4

11040

Assistent medewerker plantenteelt

1

11044

Medewerker plantenteelt

2

11046

Medewerker gemechaniseerd loonwerk

2

11048

Medewerker veehouderij

2

11059

Expert vruchtbaarheid en voortplanting

4

11066

Medewerker BD bedrijf

2

11068

Bedrijfsleider/manager BD bedrijf

4

11070

Vakbekwaam medewerker BD bedrijf

3

12001

Assistent medewerker voedsel en groen (plantenteelt)

1

70000

Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf 2

2

70001

Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf 3

3

70008

Medewerker open teelt

3

70009

Medewerker bedekte teelt

3

70014

Assistent bedrijfsleider plantenteelt-bedrijf

4

70015

Dierenhouder

4

97024

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Plantenteelt)

1

97031

Middenkaderfunctionaris plant (Bedrijfsleider biologisch-dynamisch bedrijf)

4

97032

Middenkaderfunctionaris plant (Bedrijfsleider gemechaniseerd loonbedrijf)

4

97033

Middenkaderfunctionaris plant (Bedrijfsleider bedekte teelt)

4

97034

Middenkaderfunctionaris plant (Bedrijfsleider open teelt)

4

97051

Dierenhouder (Graasdieren)

4

97052

Dierenhouder (Hokdieren)

4

97054

Dierenhouder (Melkveehouder)

4

97073

Gespecialiseerd dierverzoger (Rundveepedicure)

3

97100

Vakfunctionaris bedekte teelt 2 (Medewerker bedekte teelt)

2

97110

Vakfunctionaris bedekte teelt 3 (Vakbekwaam medewerker bedekte teelt)

3

97120

Vakfunctionaris BD bedrijf 2 (Medewerker BD bedrijf)

2

97130

Vakfunctionaris BD bedrijf 3 (Vakbekwaam medewerker BD bedrijf)

3

97140

Vakfunctionaris natuur en techniek 2 (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf)

2

97150

Vakfunctionaris natuur en techniek 3 (Vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonbedrijf)

3

97190

Vakfunctionaris open teelt 2 (Medewerker open teelt)

2

97200

Vakfunctionaris open teelt 3 (Vakbekwaam medewerker open teelt)

3

97270

Vakfunctionaris zorg en leefomgeving (Werkbegeleider agrarisch zorgbedrijf)

4

97361

Dierverzorger 3 (Graasdieren)

3

97362

Dierverzorger 3 (Hokdieren)

3

97363

Dierverzorger 3 (Melkvee)

3

97474

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Plantenteelt)

1

97570

Rundveepedicure

3

97551

Vakfunctionaris zorg en leefomgeving 3 (Werkbegeleider zorgbedrijf dierenhouderij)

3

97552

Vakfunctionaris zorg en leefomgeving 3 (Werkbegeleider zorgbedrijf plantenteelt)

3

97561

Vakfunctionaris zorg en leefomgeving 4 (Ondernemer zorgbedrijf dierenhouderij)

4

97562

Vakfunctionaris zorg en leefomgeving 4 (Ondernemer zorgbedrijf plantenteelt)

4

Terug naar begin van de pagina