Subsidieregeling Sirius Programma

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 23-01-2014 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 maart 2008, nr. HO/BS/2008/2196, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor projecten in het kader van het programma Rendement en Excellentie (Subsidieregeling Sirius programma)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 4, van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De Minister kan een subsidie verstrekken aan bekostigde universiteiten en hogescholen voor projecten in verband met het bevorderen van excellentie in de bachelorfase van het hoger onderwijs.

 • 2 De subsidie wordt verleend voor projecten, waarmee wordt beoogd inzicht te verkrijgen in de wijze waarop excellentie in het hoger onderwijs gerealiseerd kan worden en in de belemmeringen die daarvoor in de huidige situatie zijn.

Artikel 3. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van ten hoogste € 49,2 miljoen beschikbaar.

 • 2 Van het in het eerste lid genoemde bedrag wordt een bedrag van maximaal € 2,9 miljoen ter beschikking gesteld voor de werkzaamheden van de Stichting Platform Bèta en Techniek, bedoeld in artikel 9.

 • 3 Indien het bedrag van de verleende subsidies lager is dan het na toepassing van het eerste en tweede lid beschikbare bedrag, wordt de instellingen wier aanvraag wordt aangemerkt als veelbelovend, zoals bedoeld in artikel 9, vierde lid, de gelegenheid geboden deze in aangepaste vorm voor een latere datum in te dienen.

Artikel 4. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het project.

 • 2 Voor het overige deel dient cofinanciering plaats te vinden, dan wel financiering uit eigen middelen.

2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 De subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Stichting Platform Bèta en Techniek, bedoeld in artikel 9.

 • 3 Per subsidieontvanger kan slechts een subsidieaanvraag ingediend worden.

Artikel 6. Vereisten

[Vervallen per 01-01-2017]

De subsidieaanvraag omvat:

 • a. een ambitiebeschrijving, die de ambities van de subsidieontvanger in het kader van het Sirius programma omvat;

 • b. een activiteitenplan, dat de hoofdlijnen van de activiteiten en van de daarmee beoogde resultaten omvat;

 • c. een raming, die inzicht biedt in de inkomsten en uitgaven die de subsidieontvanger in verband met de te subsidiëren activiteiten voorziet in de jaren waarop de raming betrekking heeft;

 • d. een document, dat inzicht biedt in de wijze waarop de cofinanciering zal plaatsvinden, de daarbij betrokken partijen en een garantie van de betrokken partijen.

Artikel 7. Termijn indiening

[Vervallen per 01-01-2017]

3. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 8. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

De Minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op subsidieaanvragen met betrekking tot projecten op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie, zoals door de Stichting Platform Bèta en Techniek vastgelegd in de vorm van een ranking.

Artikel 9. Advies voorafgaand aan subsidieverlening en begeleiding

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De Stichting Platform Bèta en Techniek adviseert de Minister over de ingediende subsidieaanvragen en begeleidt de projecten, waaraan de Minister subsidie heeft verleend.

 • 2 De Stichting Platform Bèta en Techniek baseert zich bij haar advisering op de volgende criteria:

  • a. de ambitie voor de verhoging van excellentie die de subsidieaanvrager kenbaar maakt, blijkend uit:

   • 1°. de robuustheid van het project;

   • 2°. de prestaties;

  • b. de haalbaarheid;

  • c. de integrale aanpak;

  • d. de vraaggerichtheid;

  • e. de verantwoording;

  • f. de leerfunctie.

 • 3 De criteria genoemd in het tweede lid, worden door de Stichting Platform Bèta en Techniek nader uitgewerkt in een beoordelingskader, dat als bijlage bij deze regeling wordt gevoegd.

 • 4 De Stichting Platform Bèta en Techniek verdeelt de beoordeelde subsidieaanvragen onder in de categorieën zeer veelbelovend, veelbelovend of onvoldoende, zoals omschreven in het beoordelingskader.

 • 5 De Stichting Platform Bèta en Techniek organiseert na 2 jaar een midtermreview van alle projecten, gericht op een beoordeling van de vraag of de voorgenomen prestaties realiseerbaar zijn.

 • 6 Voor de te verrichten werkzaamheden dient de Stichting Platform Bèta en Techniek jaarlijks een begroting in bij de Minister.

Artikel 10. Besluitvorming door Minister

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De Minister neemt een beslissing over de subsidieverlening op basis van het advies van de Stichting Platform Bèta en Techniek.

 • 4 Indien de Minister niet tijdig een beslissing neemt, deelt hij de aanvrager mee binnen welk termijn de beslissing wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 11. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Subsidie wordt verleend voor 4 jaar.

 • 2 De minister kan op verzoek van de subsidieontvanger het tijdvak in het eerste lid verlengen tot ten hoogste zes jaar.

4. Verplichting subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 12. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2017]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen.

Artikel 13. Verslag van activiteiten in verband met monitoring en auditing

[Vervallen per 01-01-2017]

De subsidieontvanger levert jaarlijks de benodigde gegevens aan voor de monitoring en auditing door de Stichting Platform Bèta en Techniek.

Artikel 14. Financiële verslaglegging

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidieontvanger verantwoordt jaarlijks de ontvangen bedragen in de tabel Financiële Specificatie Rijkssubsidies (FSR) bij het jaarverslag.

 • 2 De verslaglegging wordt ingediend bij de Minister.

5. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 15. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidieontvanger dient het verzoek om subsidievaststelling voor een subsidie als bedoeld in artikel 7, eerste lid, voor 1 juli 2013 in bij de Minister.

 • 2 De subsidieontvanger dient het verzoek om subsidievaststelling voor een subsidie als bedoeld in artikel 7, tweede lid, voor 1 juli 2014 in bij de Minister.

 • 3 De Minister beslist binnen dertien weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 16. Verslag van activiteiten in verband met subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het verslag van activiteiten bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten.

 • 2 De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.

 • 3 Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

6. Betaling en terugvordering

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 17. Voorschotten

[Vervallen per 01-01-2017]

De Minister verleent de subsidieontvangers jaarlijks een voorschot van maximaal 50% van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 18. Terugvordering

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidieontvanger is verplicht onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en teveel door hem ontvangen voorschotten direct terug te betalen, tenzij de Minister heeft aangegeven dat verrekening plaatsvindt.

 • 2 Bij terugvordering van door de Minister onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of teveel door de subsidieontvanger ontvangen voorschotten kunnen de met de terugvordering verband houdende kosten bij de begunstigde in rekening worden gebracht. Tevens kan worden overgegaan tot het in rekening brengen van de wettelijke rente.

Artikel 19. Sancties

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Indien de Minister van oordeel is dat een subsidieontvanger niet meer voldoet aan een of meerdere voorwaarden in deze subsidieregeling, dan wel een onevenredig deel van de voorgenomen prestaties niet meer realiseerbaar is, treedt hij in overleg met de subsidieontvanger.

 • 2 Na het overleg, bedoeld in het eerste lid, kan de Minister nadere voorwaarden verbinden aan de voortzetting van een subsidie dan wel deze verlagen of geheel beëindigen.

Artikel 20. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 21. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Sirius Programma.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt bekendgemaakt op www.cfi.nl, de internetsite van CFI, agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en www.siriusprogramma.nl van de Stichting Platform Bèta en Techniek.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2017]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is gepubliceerd op www.cfi.nl en www.siriusprogramma.nl.]

Terug naar begin van de pagina