Instellingsbesluit Rijksalarmcentrale (RAC)

Geldend van 28-03-2007 t/m heden

Instellingsbesluit van de Minister van Justitie en de Minister van BZK aangaande de Rijksalarmcentrale (Rac)

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Overwegende dat:

– Op grond van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 (Trb. 1962, 101 en 106), het Verdrag van Wenen van 24 april 1963 (Trb. 1965, 40 en 1981, 143), het Verdrag van New York van 14 december 1973 (Trb. 1981, 69), de zetelovereenkomsten ten behoeve van de vestiging van internationale organisaties in Nederland, het Voorzieningenbesluit ministers van staatssecretarissen (Stb. 2002, 369) en de Brief en nota van 20 juni 2003 in zake het stelsel van bewaken en beveiligen (TK 2002–2003, 28 974, nrs. 1 en 2) en de brief inzake de evaluatie van het stelsel bewaken en beveiligen d.d. 10 oktober 2005 (TK 2005–2006, 28 974, nr. 5) heeft de Rijksoverheid een bijzondere verantwoordelijkheid voor een bepaalde groep personen, objecten en diensten vanwege het nationale belang dat met hun veiligheid en hun ongestoord functioneren is gemoeid.

– De Rijksoverheid voorts als werkgever een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van een bepaalde groep personen, waarvan de aard van het werk met zich meebrengt dat de (persoonlijke en/of staats)veiligheid in het geding kan zijn, hiermee samenhangend de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van informatie en objecten.

– Aan deze verantwoordelijkheid wordt onder andere invulling gegeven door de inrichting en exploitatie van de Rijks Alarm Centrale.

– Het Korps landelijke politiediensten op grond van artikel 38 van de Politiewet 1993 is belast met een aantal specifieke taken.

– De inrichting en exploitatie van de Rijks Alarm Centrale en hetgeen daarmee samenhangt wordt in beleids- en werkafspraken tussen betrokkenen vastgelegd.

Besluiten:

Artikel 1. Rijks Alarm Centrale

Er is een Rijks Alarm Centrale (RAC), die deel uitmaakt van het Korps landelijke politiediensten (KLPD).

Artikel 2. Doelstelling en reikwijdte RAC

 • 1 De RAC is de ontvangstcentrale voor alarmeringen met betrekking tot personen, objecten of informatie, waarvoor de rijksoverheid een bijzondere (veiligheids)verantwoordelijkheid kent.

 • 2 De RAC geleidt de ten aanzien van de personen en objecten, die op basis van het Stelsel bewaken en beveiligen dan wel in het kader van preventieve (informatie)beveiliging zijn aangesloten op de RAC, ontvangen signaleringsinformatie over ondermeer overval-, alarm, brand-inbraak, etc. onmiddellijk door aan de lokale politie-organisatie voor alarmopvolging.

 • 3 Aan de leden van de rechterlijke macht en politieambtenaren als bedoeld in artikel 3 van de Politiewet, worden in het kader van preventieve informatiebeveiliging slechts aansluitingen op de RAC verstekt, indien zij voldoen aan de – door de stuurgroep goedgekeurde – vereiste criteria.

Artikel 3. Rac-stuurgroep

 • 1 Er is een RAC-stuurgroep, onder voorzitterschap van de NCTb, waarvan de volgende personen deel uitmaken, danwel door hen aangewezen vertegenwoordigers:

  • De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

  • De voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

  • De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

  • Afgevaardigde van de Raad van Hoofdcommissarissen.

 • 2 Het secretariaat van de RAC-stuurgroep wordt gevoerd door de NCTb.

 • 3 De RAC-stuurgroep heeft onder andere tot taak:

  • Vaststellen van het beleidskader RAC.

  • Goedkeuren begroting.

  • Instemmen met de jaarrekening.

 • 4 In het geval er onduidelijkheid bestaat over de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de aansluiting van een persoon of object op de RAC, wordt deze beslissing door de voorzitter van de stuurgroep genomen, nadat deze de overige leden van de stuurgroep heeft gehoord.

Artikel 4. Begroting en Verantwoording

In het kader van het verantwoordingsstramien van het KLPD aan de beheerder legt het KLPD:

 • uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin de kosten worden gemaakt een begroting over aan de stuurgroep RAC, waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke kostenposten door het KLPD in het kader van de RAC zullen worden gemaakt.

 • uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal volgend op het jaar waarin de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, verantwoording af aan de RAC-stuurgroep over de gemaakte kosten door middel van een specificatie in de jaarrekening KLPD.

Artikel 5. Financiering

 • 1 De RAC wordt centraal gefinancierd.

 • 2 De financiering heeft betrekking op: de personeelskosten, de technische apparatuur en de infrastructuur van de RAC centrale.

 • 3 Onder de RAC-gelden vallen niet de benodigde financiën op de klantlocatie, te weten: het het aanbrengen/installeren en alle daarmee verband houdende exploitatielasten van de installatie en de huur van data/ISDN-lijnen.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2007.

Den Haag, 22 januari 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

,

T.H.J. Joustra

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

Directeur-generaal Veiligheid

,

H.W.M. Schoof

Terug naar begin van de pagina