Besluit Patentreglement Rijn

[Regeling vervallen per 12-10-2011.]
Geldend van 01-04-2008 t/m 11-10-2011

Besluit van 10 maart 2008, houdende vaststelling van het Besluit Patentreglement Rijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 15 februari 2008, nr. HDJZ-SCH-2008-43, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1955, 161, en 1964, 83), de resolutie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart van 31 mei 2007 (protocol 2007-I-10), artikel 26a van de Binnenschepenwet, artikel 5 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart en de artikelen 4, 9, 10, tweede lid, en 18 van de Scheepvaartverkeerswet;

De Raad van State gehoord (advies van 22 februari 2008, nr. W09.08.0063/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 4 maart 2008, nr. HDJZ/SCH/2008-255, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Patentreglement Rijn

[Vervallen per 12-10-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 12-10-2011]

  • 1 Voor de Rijn in Nederland met inbegrip van de Waal en de Lek is van kracht het Patentreglement Rijn met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen, dat is gevoegd bij dit besluit en dat kan worden aangehaald als: Patentreglement Rijn.

  • 2 Onverminderd het eerste lid zijn de bepalingen met betrekking tot de radarpatenten van het Patentreglement Rijn van toepassing op alle binnenwateren in Nederland.

Artikel 2

[Vervallen per 12-10-2011]

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt wie de bevoegde autoriteit is, of de bevoegde autoriteiten zijn, bedoeld in het Patentreglement Rijn. Van de desbetreffende beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 12-10-2011]

Bij ministeriële regeling worden richtlijnen vastgesteld voor de bevoegde autoriteit, overeenkomstig de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart aangenomen resoluties.

Artikel 4

[Vervallen per 12-10-2011]

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de procedure voor het examen, bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 3 en hoofdstuk 3 van het Patentreglement Rijn.

Artikel 5

[Vervallen per 12-10-2011]

Bij ministeriële regeling kunnen andere radardiploma’s als gelijkwaardig aan het radarpatent, bedoeld in het Patentreglement Rijn, worden erkend, waarbij de erkenning beperkt kan worden tot nader te bepalen scheepvaartwegen.

Hoofdstuk 2. Wijziging van besluiten

[Vervallen per 12-10-2011]

Artikel 8

[Vervallen per 12-10-2011]

[Red: Wijzigt het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer.]

Artikel 9

[Vervallen per 12-10-2011]

[Red: Wijzigt het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.]

Artikel 10

[Vervallen per 12-10-2011]

[Red: Wijzigt het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet.]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 maart 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina