Instructie Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Consumentenautoriteit inzake [...] waarbij de namen van bedrijven worden genoemd)

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 01-05-2008 t/m 31-03-2013

Instructie van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2008, nr. CA/8027476, aan de Consumentenautoriteit inzake de informatieverstrekking aan consumenten betreffende schadeveroorzakende handelspraktijken waarbij de namen van bedrijven worden genoemd

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

vast te stellen als instructie voor de Consumentenautoriteit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

De Consumentenautoriteit neemt met betrekking tot het verstrekken van informatie over schadeveroorzakende handelspraktijken waarbij namen van individuele bedrijven worden genoemd, het volgende in acht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2013]

Betrokken bedrijven worden door de Consumentenautoriteit vooraf geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over het voornemen tot informatieverstrekking.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2013]

De Consumentenautoriteit gaat niet eerder over tot informatieverstrekking dan in beginsel twee werkdagen nadat het voornemen daartoe aan de bedrijven bekend is gemaakt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2013]

De Consumentenautoriteit informeert de staatssecretaris van Economische Zaken voorafgaand aan de informatieverstrekking.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2013]

Informatie met inbegrip van namen van bedrijven wordt door de Consumentenautoriteit alleen gegeven als er sprake is van:

  • a. een acuut en reëel risico op benadeling van consumenten; en/of

  • b. aantoonbare economische schade; en

  • c. een redelijk vermoeden van overtreding.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2013]

  • a. De informatie verstrekking is redelijkerwijs noodzakelijk om consumenten snel en effectief te informeren en zo schade te voorkómen

  • b. De informatie is gericht op consumentenbescherming. Onevenredige benadeling van betrokken bedrijven wordt voorkomen.

  • c. Uit de informatie blijkt duidelijk dat nog geen sprake is van een rechtens vastgestelde overtreding.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina