Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WEC (wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2014.]
Geldend van 01-08-2008 t/m heden

Besluit van 12 maart 2008 tot wijziging van onder meer het Besluit bekostiging WEC in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 21 december 2007, nr. WJZ/2007/50494(2637), directie Wetgeving en Juridische Zaken; gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, 8a, derde lid, onderdeel a, 24, tweede lid, 28b, zevende lid, 28c, tweede, vierde en achtste lid, 70, tweede lid, 71a, eerste lid, 76a, zevende lid, 117, zesde, achtste, elfde en dertiende lid, en 131, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 120, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 15 februari 2008, nr. W05.08.0011/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 6 maart 2008, nr. WJZ/2008/6525(2637), directie Wetgeving en Juridische Zaken; uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

Artikel VI

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en bij dat koninklijk besluit kan worden bepaald dat artikelen of onderdelen daarvan terugwerken.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 maart 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina