Besluit luchtvaartnavigatiediensten

Geldend van 28-05-2008 t/m heden

Besluit van 3 maart 2008, houdende nadere regels inzake de certificering van luchtvaartnavigatiediensten en het verlenen van erkenningen tot het verrichten van inspecties en onderzoeken hieromtrent in het kader van de uitvoering van vier EG-verordeningen betreffende een gemeenschappelijk Europees luchtruim (Besluit luchtvaartnavigatiediensten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 november 2007, nr. HDJZ/LUV/2007-1145, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 5.5, eerste en tweede lid, 5.11, eerste lid, 5.12, tweede lid, 5.14d, vijfde lid, en 11.1a, tweede lid, van de Wet luchtvaart;

De Raad van State gehoord (advies van 22 november 2007, nr. W09.07.0404/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 februari 2008, nr. HDJZ/LUV/2008-162, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 2. Certificering luchtvaartnavigatiediensten

Artikel 2

De aanvraag tot verlening van een certificaat wordt gedaan op een daartoe door Onze Minister verstrekt aanvraagformulier.

Artikel 3

  • 1 Met de indiening van een aanvraag worden door de aanvrager die gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in artikel 6 van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening bedoelde eisen.

  • 2 Bij regeling van Onze Minister wordt bepaald welke gegevens moeten worden verstrekt om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in het eerste lid bedoelde eisen.

  • 3 Op verzoek van Onze Minister verstrekt de aanvrager aanvullende informatie, indien de verstrekte informatie onvoldoende aantoont dat wordt voldaan aan de in het eerste lid bedoelde eisen.

§ 3. Erkenning tot het verrichten van inspecties en onderzoeken

Artikel 5

De aanvraag tot verlening of verlenging van een erkenning wordt gedaan op een daartoe door Onze Minister verstrekt aanvraagformulier.

Artikel 6

  • 1 Met de indiening van een aanvraag tot het verlenen of verlengen van een erkenning worden door de aanvrager die gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in Bijlage I van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening genoemde eisen.

  • 3 Op verzoek van Onze Minister verstrekt de aanvrager aanvullende informatie, indien de verstrekte informatie onvoldoende aantoont dat wordt voldaan aan de in het eerste lid bedoelde eisen.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

  • 1 Indien het bij koninklijke boodschap van 11 oktober 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen in verband met het totstandkomen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (Kamerstukken II 2006/07, 30 834, nr. 2) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

  • 2 Indien dit besluit op een later tijdstip dan in het eerste lid wordt bedoeld wordt bekrachtigd en bekend wordt gemaakt, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 maart 2008

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina