Instellingsbesluit Commissie Kwaliteit en Bekostiging Hoger Onderwijs

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 28-03-2008 t/m 30-06-2009

Instellingsbesluit Commissie Kwaliteit en Bekostiging Hoger Onderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: de commissie bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Er is een Commissie Kwaliteit en Bekostiging Hoger Onderwijs.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. Het uitvoeren van een nadere verkenning van de voor- en nadelen van het inbouwen van kwaliteitsaspecten in de bekostigingssystematiek hoger onderwijs, de zgn. ‘prestatiebekostiging’,

  • b. Het adviseren over de mogelijke meerwaarde en vormgeving van pilots op de korte termijn.

  • c. Indien de verkenning onder a. positief is het vervolgens opstellen van een concreet voorstel over vorm en invoering van kwaliteitsaspecten in de bekostiging.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-07-2009]

De commissie wordt ingesteld met ingang van heden en wordt uiterlijk opgeheven per 1 juli 2009.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-07-2009]

De commissie verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. mw.mr. W. Sorgdrager, tevens voorzitter;

  • b. prof.dr. H.M. Amman.

  • c. B. Buijs;

  • d. dr. K.L.L.M. Dittrich;

  • e. drs. F.C. Gronsveld;

  • f. dr. B.W.A. Jongbloed;

  • g. mw.prof.dr. H. Maassen van den Brink;

  • h. A.G. Pomp;

  • i. A. Postema.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij zijn geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast binnen de kaders van dit instellingsbesluit.

 • 2 De commissie of een deel van de commissie overlegt ten minste twee maal met een klankbordgroep bestaande uit VSNU, HBO-raad, ISO, LSVb, VNO-NCW en MKB-Nederland.

 • 3 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voorzover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Rapportage

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De commissie brengt uiterlijk 1 september 2008 een advies uit over de voor- en nadelen van het inbouwen van kwaliteitsaspecten in de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en de mogelijke meerwaarde en vormgeving van pilots prestatiebekostiging. Op basis van dit advies beslist de Minister of een verdere verkenning zinvol is.

 • 2 Afhankelijk van de uitkomst van het besluit van de Minister brengt de commissie uiterlijk 1 juli 2009 aan de Minister een notitie uit over de vorm en invoering van kwaliteitsaspecten in de bekostiging van het hoger onderwijs.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-07-2009]

De voorzitter en andere leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de commissie als zware commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-07-2009]

De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen;

 • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigen;

 • c. de kosten voor publicatie van de notitie.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-07-2009]

De commissie biedt de Minister een notitie aan waaruit blijkt dat zij aan haar taak zoals genoemd in artikel 2 heeft voldaan.

Artikel 11. Geheimhouding

[Vervallen per 01-07-2009]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 12. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-07-2009]

De notitie die door de commissie wordt vervaardigd wordt niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 01-07-2009]

De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de Minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de Minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 14. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-07-2009]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering i.o. van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Kwaliteit en Bekostiging Hoger Onderwijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina