Verordening HBAG bestemmingsheffing consumptieaardappelfonds 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-02-2009.]
Geldend van 16-03-2008 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel van 19 december 2007, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het consumptieaardappelfonds voor het jaar 2008 (Verordening HBAG bestemmingsheffing consumptieaardappelfonds 2008)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;

Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 3, eerste lid en tweede lid sub a, 5, 10, 11 en 13 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), in werking getreden met ingang van 1 januari 2003 (Staatsblad 2002 nr. 386);

Gehoord de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel en wordt voorts verstaan onder:

  • fabrieksaardappelen:

    aardappelen bestemd voor de zetmeelindustrie;

  • consumptieaardappelen:

    aardappelen met uitzondering van poot-, fabrieks- en voeraardappelen.

§ 2. Heffing

Artikel 2

  • 1 De ondernemer die de groothandel in aardappelen uitoefent, is ten behoeve van het consumptieaardappelfonds, dienende ter financiering van maatregelen en projecten in het belang of de bevordering van de teelt, be- of verwerking en afzet van consumptieaardappelen aan het hoofdbedrijfschap aan heffing verschuldigd een bedrag ad € 0,27 per ton in het jaar 2008 door die ondernemer verkochte hoeveelheid consumptieaardappelen, voorzover die consumptieaardappelen in Nederland zijn geteeld en niet zijn verkocht aan in Nederland gevestigde ondernemingen die de groothandel in aardappelen uitoefenen of aan in Nederland gevestigde aardappel verwerkende industrieën.

  • 2 Het aan heffing verschuldigde bedrag dient te worden betaald binnen 14 dagen nadat de heffing is opgelegd, bij gebreke waarvan de schuldenaar - na overeenkomstig het bepaalde in artikel 127, lid 2 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie te zijn aangemaand - tevens aan het hoofdbedrijfschap is verschuldigd de op de invordering daarvan vallende kosten, waaronder mede begrepen de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande vordering, gerekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van de algehele voldoening, alsmede een bedrag ad € 45,- als vergoeding voor extra administratiekosten.

§ 3. Onvoorziene gevallen

Artikel 3

In gevallen waarin de strikte toepassing van deze verordening tot kennelijke onbillijkheden leidt, is de voorzitter van het hoofdbedrijfschap namens het bestuur van het hoofdbedrijfschap bevoegd - gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen en gehoord de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen van het hoofdbedrijfschap - al dan niet onder het stellen van voorwaarden geheel of gedeeltelijk ontheffing van de betaling van de heffing te verlenen, van welke beslissing hij onverwijld kennis geeft aan de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen van het hoofdbedrijfschap.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening HBAG bestemmingsheffing consumptieaardappelfonds 2008.

Aalsmeer, 19 december 2007

M.J. Varekamp

voorzitter

P.M.M. van Ostaijen

secretaris

Terug naar begin van de pagina