Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen jaar 2008

Geldend van 16-03-2008 t/m heden

Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 18 december 2007, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de sector zaaizaden van voedergewassen in Nederland voor het jaar 2008 (Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen jaar 2008)

Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 8 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a. productschap:

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

b. secretaris:

secretaris van het productschap;

c. ondernemer:

natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

d. voedergewassen:

voederbieten, mergkool, stoppelknollen, grassen, bladkool, klaver, luzerne, bladrammenas (Raphanus sativus var. oleiferus), duizendkoppige kool (Brassica oleracea var. laciniata), lupine (Lupinus spec.) serradella (Ornithopus sativus), spurrie (Spergula arvensis var. sativa), voederwikke (Vicia sativa), voederwortel (Daucus carota), gele mosterd (Sinapis alba), phacelia (Phaceliatanacetifolia) en zandwikke (Vicia villosa);

e. omzet:

de financiële jaaromzet behaald over zaaizaad van de producten, genoemd onder d, exclusief de rechten verkregen uit licenties uit het buitenland.

§ 2. Heffing

Artikel 2

 • 1 De ondernemer, die in het jaar 2008 werkzaamheden verricht in het kweekbedrijf voor zaaizaad van voedergewassen en/of met betrekking tot de be- en verwerking en/of met betrekking tot het in de handel brengen van zaaizaad van voedergewassen, is verplicht aan het productschap te betalen:

  • a. een basisheffing volgens onderstaand tarief:

   omzet

   heffing

   € 20.000 – 200.000

   € 68,07

   € 200.000 – 1.000.000

   € 340,34

   € 1.000.000 – 2.000.000

   € 680,67

   € 2.000.000 – 4.000.000

   € 1.361,34

   > € 4.000.000

   € 6.806,70

   Voor de berekening van de basisheffing wordt gebruik gemaakt van het op basis van het derde lid verstrekte omzetgegeven, verminderd met het omzetbedrag dat is behaald over door de ondernemer geïmporteerde producten uit andere lidstaten.

  • b. een heffing van € 0,- per ha aangekocht zaaizaad van voedergewassen, dat op contractbasis in Nederland is geteeld.

 • 2 De ondernemer die in het jaar 2008 zaaizaad van voedergewassen teelt, is verplicht aan het productschap een heffing te betalen van € 0,68 per ha.

 • 3 De ondernemer bedoeld in het eerste lid, is verplicht jaarlijks vóór 31 oktober door middel van een door het productschap vastgesteld opgavenformulier aan het productschap naar waarheid gegevens te verstrekken ten behoeve van statistische doeleinden, alsmede voor de vaststelling van de heffing, bedoeld in het eerste en tweede lid. De Verordening GZP algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.

 • 4 De ondernemer, bedoeld in het eerste lid, legt, indien de secretaris daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over, waaruit blijkt de totale oppervlakte aangekochte zaaizaad van voedergewassen, die in Nederland op contractbasis is geteeld.

 • 5 De ondernemer, bedoeld in het eerste lid, is verplicht alle medewerking te verlenen aan de Interne Auditdienst van het Hoofdproductschap Akkerbouw ter controle van het opgaven-formulier, indien de in het vierde lid bedoelde accountantsverklaring niet afkomstig is van een registeraccountant.

 • 6 De heffing bedoeld in het tweede lid wordt door het productschap geïnd

  • voor de telers van graszaad op basis van de door de teler aan het Hoofdproductschap Akkerbouw ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens,

   en overigens

  • door tussenkomst van de in het eerste lid bedoelde ondernemers en berekend op basis van door hen afgesloten teeltcontracten.

§ 3. Ambtshalve heffing

Artikel 4

 • 1 Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor het betreffende jaar ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

 • 2 Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

 • 3 Indien het productschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.

§ 4. Betaling van de heffing

Artikel 5

 • 1 De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris van het productschap zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.

 • 2 Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.

Artikel 6

Het productschap kan besluiten nota's van minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamel-nota’s welke betrekking hebben op meerdere perioden.

Artikel 7

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2008, met uitzondering van de toepassing van de Verordening GZP algemene bepalingen 2003.

Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van voedergewassen jaar 2008.

Den Haag, 18 december 2007

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina