Beschikking Hernieuwde instelling Forum Biotechnologie en Genetica

[Regeling vervallen per 11-02-2016 met terugwerkende kracht tot 01-01-2016.]
Geldend van 22-03-2008 t/m 01-01-2016

Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2008, nr. GMT/IB 2832180, houdende Hernieuwde instelling van het Forum Biotechnologie en Genetica

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

[Vervallen per 11-02-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder het FBG: het Forum Biotechnologie en Genetica bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instellingsduur

[Vervallen per 11-02-2016]

Het Form Biotechnologie en Genetica wordt ingesteld voor een periode van vier jaar.

Artikel 3. Doelstelling en reikwijdte

[Vervallen per 11-02-2016]

Het FBG heeft als doel om op de terreinen van de medische biotechnologie en de humane genetica en de hiermee verbonden nanotechnologieën en de ICT/informatica een bijdrage te leveren aan:

 • Informatie-uitwisseling tussen betrokken organisaties en de overheid en

 • meningsvorming en beleidsontwikkeling bij betrokkenen,

 • ten einde innovatie te bevorderen.

Het FBG richt zich op onderwerpen die spelen op nationaal en Europees bestuurlijk niveau, voor zover van invloed op de Nederlandse situatie en het Nederlandse beleid.

Artikel 4. Taken

[Vervallen per 11-02-2016]

Om zijn doelstelling te bereiken heeft het FBG de volgende taken:

 • 1. Bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring, inzichten en visies over nieuwe ontwikkelingen tussen de in het FBG participerende organisaties;

 • 2. Uitwisselen van informatie, inzichten en visies met andere relevante instellingen en groepen in nationaal en internationaal verband;

 • 3. Ontwikkelen van nieuwe visies, maatschappelijke en wetenschappelijke aspecten worden hierbij bekeken, zo ook ethische en verzekeringstechnische consequenties daarvan op het terrein van de volksgezondheid;

 • 4. Afgeven van signalen en opstellen van signalementen voor de bevordering van innovatieve ontwikkelingen bij de stakeholders en ten behoeve van beleidsontwikkeling bij betrokken departementen op nationaal en Europees niveau;

 • 5. Geven van maximaal twee signalementen per jaar op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Een van deze gevraagde signalementen gaat over de (verre) toekomst en de andere over een actuele situatie;

 • 6. Fungeren als klankbord voor betrokken organisaties en ministeries.

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 11-02-2016]

 • 1 Het FBG zorgt voor het samenbrengen van opvattingen, zonder gericht te zijn op het tot stand brengen van eensluidende conclusies.

 • 2 Het FBG organiseert plenaire vergaderingen waarin informatie-uitwisseling en overleg centraal staan. Tevens worden er besluiten genomen over de signalen en signalementen en over interne zaken, zoals vaststellen van vergaderschema, verslagen en brieven enz.

 • 3 In tijdelijke werkgroepen kunnen onderwerpen multidisciplinair worden uitgediept.

 • 4 Op de eigen website is voor de deelnemers informatie beschikbaar. Periodiek komt een nieuwsbrief uit. Alle informatie, afgezien van het besloten deel van de website, is ook voor derden beschikbaar.

 • 5 In nader overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden enkele prestatie-indicatoren vastgelegd. Aan de hand hiervan worden de resultaten van de FBG-activiteiten jaarlijks getoetst aan de doelstelling en reikwijdte zoals in artikel 3 genoemd.

Artikel 6. Samenstelling

[Vervallen per 11-02-2016]

 • 1 Het FBG heeft een onafhankelijke voorzitter, de heer drs D.J.J. Dees.

 • 2 Het FBG regelt zijn eigen secretariaat.

 • 3 Deelnemers aan het FBG komen uit een brede kring van de werkterreinen zoals in artikel 3 genoemd en bevatten bij de start tenminste de partijen die een actief aandeel hebben aan

  • de wetenschap

  • de aanbieders van zorg

  • de verzekeraars

  • de organisaties die belangen behartigen van patiënten, zorgaanbieders en anderen

  • de industrie

  • adviesorganen

  • onderzoeksorganisaties

 • 4 Waarnemers van het FBG komen uit de kring van de rijksoverheid die het aangaat en bij de start zijn dat de ministeries van

  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Economische Zaken

  • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  • Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 7

[Vervallen per 11-02-2016]

 • 1 De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen.

 • 2 Specifiek valt onder de eindverantwoordelijkheid van de voorzitter te rekenen:

  • het voorzitten van voltallige vergaderingen en het zorgen voor een adequate secretariële en logistieke begeleiding van de voltallige bijeenkomsten;

  • het initiëren van werkgroepen, zonodig voorzitten ervan en het zorgen voor een adequate secretariële en logistieke begeleiding;

  • het stimuleren dat de vertegenwoordiging binnen het FBG zodanig breed is dat de doelstelling en reikwijdte, zoals in artikel 3 genoemd, multidisciplinair verwezenlijkt worden;

  • het vertegenwoordigen van het FBG in en buiten rechte;

  • het zorgen voor een adequaat financieel beheer en tijdige periodieke verslaglegging;

  • tijdige toezending van het jaarverslag en voortgangsrapportages aan de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 11-02-2016]

 • 1 Het FBG stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 Het FBG draait mee in de rapportagesystematiek van ZonMw, zodat jaarlijks een jaarverslag wordt opgesteld en één maal per jaar een voortgangsrapportage.

Artikel 9

[Vervallen per 11-02-2016]

Het beheer van de bescheiden vindt plaats op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het FBG opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 10

[Vervallen per 11-02-2016]

 • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina