Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst ICT Uitvoering

Geldend van 15-03-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Financiën van 18 februari 2008, nr. TRCJZ/2008/270, houdende instelling van de baten-lastendienst Dienst ICT Uitvoering

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst Dienst ICT Uitvoering

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst ICT Uitvoering.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 februari 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina