Wijzigingsregeling Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies [...] aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen 2008)

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 16-03-2008 t/m 22-01-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 februari 2008, nr. VO/OK/2008/3227, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget en de subsidie voor RVC’s voor 2008, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 2008

De Staatssecretaris van Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 5, eerste lid, en artikel 6 van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget en artikel 5 van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen.]

Artikel II

[Vervallen per 23-01-2014]

  • A Het bedrag van de aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen voor 2008 wordt als volgt vastgesteld:

    De hoogte van het bedrag per leerling voor de berekening van de aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening voor de periode 1-1-2008 tot en met 31-12-2008 is € 91,–.

  • B [Red: Wijzigt de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen.]

Artikel III

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina