Regeling tijdelijk mondeling horen bij ontslagvergunningen

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 19-07-2008 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 maart 2008, nr. AV/IR/2008/6387, tot het tijdelijk mondeling horen bij ontslagvergunningen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2015]

  • 1 De Centrale organisatie werk en inkomen kan, indien de noodzaak daartoe aanwezig wordt geacht, de werkgever en de werknemer verzoeken om in plaats van het voeren van verweer als bedoeld in artikel 2:2, tweede lid, van het Ontslagbesluit mondeling hun zienswijze naar voren te brengen indien aan het verzoek om toestemming om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen:

    • a. andere dan bedrijfseconomische redenen ten grondslag liggen; of

    • b. bedrijfseconomische redenen ten grondslag liggen waarbij onduidelijkheden zijn of vragen rijzen die de persoon van de werknemer betreffen.

  • 2 Dit artikel is van toepassing op verzoeken om toestemming om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen, die op de locaties Arnhem en Eindhoven in onderscheidenlijk de districten Oost en Zuidoost, bedoeld in bijlage 2 van het Besluit werkgebieden CWI, zijn ingediend op of na 3 maart 2008 en voor 1 januari 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 10 maart 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina