Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen [...] en voorschriften indiening subsidieaanvraag)

[Regeling vervallen per 20-03-2014.]
Geldend van 14-03-2008 t/m 19-03-2014

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 februari 2008, nr. KVI 2008020920, houdende wijziging van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (wijziging subsidiebedragen, subsidieplafonds en voorschriften inzake de indiening van de subsidieaanvraag)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 20-03-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen.]

Artikel II

[Vervallen per 20-03-2014]

  • 2

Indien de melding van de inbouw van de voorziening in een voertuig, dat niet voldoet aan de grenswaarden in rij A van tabel I en II bij punt 6.2.1 in bijlage 1 bij richtlijn 2005/55/EG, bij de Dienst Wegverkeer heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze regeling, kan in afwijking van artikel 2.7, tweede lid, onderdeel b, van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, op grond van artikel 2.7, eerste lid, van die regeling, subsidie worden verstrekt. In de eerste zin wordt onder ‘richtlijn 2005/55/EG’ verstaan wat daaronder in de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen wordt verstaan.

Artikel III

[Vervallen per 20-03-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 februari 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina