Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei 2008

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 24-02-2010 t/m 30-09-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 februari 2008, nr. GEG 2008 8616, houdende vaststelling van een telformulier voor de opgave van het aantal leerlingen ten behoeve van de aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei 2008 (Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei 2008)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 11, zesde lid van het Besluit bekostiging WPO;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling telformulier

[Vervallen per 01-10-2010]

De opgave van het aantal leerlingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO, die onder toepassing van artikel 14, derde lid, onderdeel c, van het Besluit bekostiging WPO wordt gedaan, geschiedt met gebruikmaking van een formulier waarvan het model is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Vervallen oude formulieren

[Vervallen per 01-10-2010]

Het formulier met kenmerk CFI 57215 vervalt.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding voor materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en bekend wordt gemaakt op de internetsite van CFI, uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina