Tijdelijke regeling adviescommissie individuele trajectafdelingen

Geldend van 04-03-2010 t/m heden

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 29 februari 2008, nr. 5532992/08/DJI, houdende de instelling van de adviescommissie individuele trajectafdelingen (Tijdelijke regeling adviescommissie individuele trajectafdelingen)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 16, zevende lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Er is een adviescommissie individuele trajectafdelingen, hierna aangeduid als: de adviescommissie.

 • 2 De adviescommissie heeft tot taak:

  • a. te adviseren omtrent de verzoeken tot plaatsing van jeugdigen op een individuele trajectafdeling;

  • b. aan de selectiefunctionaris advies en inlichtingen te geven omtrent het onder a gestelde;

  • c. advisering ten aanzien van voortgang, verlenging, door- en uitstroom van de jeugdigen die op de afdeling verblijven.

 • 3 De leden van de adviescommissie worden door de Minister benoemd voor de tijd van twee jaar. Zij kunnen voor herbenoeming in aanmerking komen.

 • 4 De adviescommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.

 • 5 De adviescommissie is zo breed mogelijk samengesteld. Van de adviescommissie maken deel uit:

  • a. twee gezondheidszorgpsychologen dan wel andere deskundigen op het gebied van pedagogische hulpverlening werkzaam in een justitiële jeugdinrichting, die niet de bestemming heeft van individuele trajectafdeling en

  • b. een onafhankelijke kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Artikel 3

 • 1 De leden van de adviescommissie worden door de Minister benoemd en ontslagen. De leden wijzen uit hun midden één van hen als voorzitter aan.

 • 2 Aan de adviescommissie is een secretaris verbonden. Deze is geen lid is van de adviescommissie. De Minister voorziet in de secretariële ondersteuning.

 • 3 De adviescommissie kan uit haar midden een of meer plaatsvervangende secretarissen aanwijzen om, in overleg met de secretaris, bepaalde secretariaatswerkzaamheden te verrichten en de secretaris bij diens afwezigheid te vervangen.

 • 4 De Minister beslist binnen twee maanden op een verzoek tot benoeming als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid.

Artikel 4

 • 1 Een lid van de adviescommissie wordt door de Minister tussentijds ontslagen:

  • a. op eigen verzoek;

  • b. bij de aanvaarding van een ambt dat of een betrekking die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de adviescommissie;

  • c. wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d. wanneer hij naar het oordeel van de Minister door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt aan het in hem te stellen vertrouwen.

  • e. indien de reden van bestaan van de adviescommissie komt te vervallen.

 • 2 Aan een lid van de adviescommissie kan door de Minister tussentijds ontslag worden verleend bij het verlies van de hoedanigheid of beëindiging van de ambtsvervulling in verband waarmede de benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 3 Hangende de procedure voor ontslag kan de Minister het lid van de adviescommissie in de uitoefening van zijn functie schorsen.

Artikel 5

 • 1 De adviescommissie vergadert ten minste eenmaal in de twee maanden.

 • 2 De directeur van de inrichting waar een individuele trajectafdeling is of een door hem aangewezen vertegenwoordiger woont de vergaderingen van de adviescommissie bij. Hij brengt op iedere vergadering een algemeen verslag uit over de samenstelling van de individuele trajectafdeling in de inrichting en van de ontwikkeling en de voortgang van de op die afdeling verblijvende jeugdigen.

 • 3 De adviescommissie kan besluiten buiten tegenwoordigheid van de directeur van de inrichting waar een individuele trajectafdeling is te vergaderen.

 • 4 De Minister is bevoegd vergaderingen van de adviescommissie door een, door hem aan te wijzen ambtenaar van zijn Ministerie te doen bijwonen.

Artikel 6

 • 1 De directeur van de inrichting waar een jeugdige geplaatst is dan wel de selectiefunctionaris kan een jeugdige voordragen voor plaatsing op een individuele trajectafdeling.

 • 2 Voor de voordracht wordt een door de Minister voorgeschreven formulier gebruikt.

 • 3 De voordracht wordt ingediend bij de voorzitter van de adviescommissie. Indien de directeur van de inrichting waar een jeugdige is geplaatst de voordracht doet, verstrekt de adviescommissie een kopie aan de selectiefunctionaris.

 • 4 De directeur van de inrichting waar een jeugdige geplaatst is, dan wel de selectiefunctionaris brengt alle voor de uitoefening van de taak van de adviescommissie belangrijke feiten en omstandigheden ter kennis van de adviescommissie.

Artikel 7

 • 1 Indien de adviescommissie de selectiefunctionaris adviseert een jeugdige op een individuele trajectafdeling te plaatsen, dan adviseert zij tevens omtrent de plaats van tenuitvoerlegging.

 • 2 De directeur van de inrichting waar de jeugdige op de individuele trajectafdeling is geplaatst, bepaalt telkens binnen ten hoogste drie maanden en na advies van de adviescommissie of de noodzaak tot voortzetting van het verblijf op de individuele trajectafdeling nog bestaat. De adviescommissie adviseert de directeur van de inrichting waar de jeugdige op de individuele trajectafdeling is geplaatst, op basis van een door deze directeur op te stellen verslag omtrent de behandeling van de jeugdige.

Artikel 8

 • 1 De kosten van de adviescommissie worden door de Staat gedragen.

 • 2 Voor zover een lid, de secretaris of de plaatsvervangend secretaris van de adviescommissie geen ambtenaar is, komt deze in aanmerking voor vergoeding van reis- en verblijfskosten overeenkomstig de bepalingen welke te dien aanzien voor de burgerlijke rijksambtenaren zijn vastgesteld.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als:

Tijdelijke regeling adviescommissie individuele trajectafdelingen

Artikel 10

 • 1 Dit besluit vervalt, indien het bij koninklijke boodschap van 7 april 2009 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties (31 915), tot wet is of wordt verheven, op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel Sa, van die wet in werking treedt.

 • 2 Indien het in het eerste lid genoemde voorstel van wet wordt ingetrokken of indien één van de Kamers van de Staten-Generaal tot het niet aannemen van het voorstel besluit, vervalt dit besluit op een door de Minister van Justitie te bepalen tijdstip.

Deze tijdelijke regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 februari 2008

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina