Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2023

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 februari 2008, nr. KvI 2008018183, houdende regels ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153 en Trb. 2007, 95) (Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 3, vierde lid, en 5 van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol en artikel 3 in samenhang met artikel 1, derde lid, van het Besluit identificatie en registratie van dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 1 Voor inrichtingen waar activiteiten als bedoeld in bijlage I bij de EG-verordening PRTR worden verricht, met uitzondering van inrichtingen als bedoeld in het tweede lid, wordt als model voor het opstellen van het PRTR-verslag vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage I.

  • 2 Voor inrichtingen waar activiteiten als bedoeld in bijlage I, nummer 7, bij de EG-verordening PRTR worden verricht, wordt als model voor het opstellen van het PRTR-verslag vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Als gegevens als bedoeld in artikel 12.20a, eerste lid, van de wet worden aangewezen de gegevens, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage III. De in artikel 12.20a, eerste lid, van de wet bedoelde rapportageplicht treedt in bij overschrijding van de in genoemde bijlage vastgestelde drempelwaarden.

Artikel 1b

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de drempelwaarde voor de overbrenging van ongevaarlijk afval of de drempelwaarde voor de overbrenging van gevaarlijk afval, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, van de EG-verordening PRTR wordt overschreden, geldt de in dat onderdeel opgenomen rapportageplicht zowel voor de overbrenging van ongevaarlijk afal als voor de overbrenging van gevaarlijk afval.

Artikel 1c

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor het bepalen van de emissie van fijn stof wordt gebruikt gemaakt van de methodiek die is neergelegd in de Nederlandse Technische Afspraak ‘Bepaling en registratie van industriële fijnstofemissies’ (NTA 8029) of een methode die tot een vergelijkbare kwaliteit van emissiegegevens leidt.

Artikel 1d

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De artikelen 1a tot en met 1c zijn niet van toepassing op inrichtingen waar activiteiten als bedoeld in bijlage I, nummer 7, bij de EG-verordening PRTR worden verricht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De aanduiding van de naam van een groep verontreinigende stoffen, bedoeld in artikel 3, eerste tot en met derde lid, van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol, geschiedt overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage IV.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Red: Wijzigt de Regeling identificatie en registratie van dieren.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 maart 2008.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 februari 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage I

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage, behorende bij artikel 1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol.
Bijlage 251303.png

Emissies naar lucht

Bijlage 251304.png

Emissietabel verbrandingsemissies

Bijlage 251305.png
Bijlage 251306.png

Emissietabel procesemissies

Bijlage 251307.png

Emissies naar lucht: totalen op inrichtingniveau

Bijlage 251308.png

Emissies, warmteafvoer en debieten water

Bijlage 251309.png

Emissies naar water: totalen op inrichtingniveau

Bijlage 251310.png

Watergebruik

Bijlage 251311.png

Emissies naar de bodem: totalen op inrichtingniveau

Bijlage 251312.png

Energie algemeen (energie- en brandstofverbruik)

Bijlage 251313.png
Bijlage 251314.png

Afvalbeheer

Bijlage 251316.png

Afvalbeheer: totalen op inrichtingniveau

Bijlage 251317.png

Geluid (indien opgenomen in de vergunning)

Bijlage 251318.png

Geur (indien opgenomen in de vergunning)

Bijlage 251319.png

Bijlage II

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage, behorende bij artikel 1, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol.

Format PRTR-verslag voor intensieve veeteelt en aquacultuur

Bijlage 251320.png

Emissies naar lucht

Bijlage 251321.png

Emissies naar water

Bijlage 251322.png

Emissies naar bodem

Bijlage 251323.png

Afvalbeheer

Bijlage 251324.png

Bijlage III

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage, behorende bij artikel 1a
Aanduiding stoffen aanvullende rapportageplicht

Stofnummer vanaf verslagjaar 2009

CAS nummer

Stof

Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht (kg/jaar)

2

630-08-0

Koolmonoxide (CO)

10.000

3

124-38-9

Kooldioxide (CO2)

100.000

4

 

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s)

1

4,01

 

HFK-23

*

4,02

 

HFK-32

*

4,03

430-57-9

HFK-41

*

4,04

 

HFK-43-10mee

*

4,05

 

HFK-125

*

4,06

 

HFK-134

*

4,07

 

HFK-134a

*

4,08

 

HFK-143

*

4,09

 

HFK-143a

*

4,1

 

HFK-152a

*

4,11

 

HFK-227ea

*

4,12

 

HFK-236fa

*

4,13

 

HFK-245ca

*

4,14

 

HFK-365mfc

*

7

 

Andere vluchtige organische stoffen dan methaan (NMVOS)

10.000

8

11104-93-1

Stikstofoxiden (NOx/NO2)

10.000

9

 

Perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s)

1

9,1

 

CF4

*

9,2

 

C2F6

*

9,3

76-19-7

C3F8

*

9,4

 

C4F10

*

9,5

 

c-C4F8

*

9,6

678-26-2

C5F12

*

9,7

355-42-0

C6F14

*

10

2551-62-4

Zwavelhexafluoride (SF6)

10

11

7446-09-5

Zwaveloxiden (SOx/SO2)

20.000

18

7440-43-9

Cadmium en zijn verbindingen (als Cd)

1

21

7439-97-6

Kwik en zijn verbindingen (als Hg)

1

23

7439-92-1

Lood en zijn verbindingen (als Pb)

50

47

 

PCDD + PCDF (Dioxinen + Furanen) (als Teq)

0,00001

62

71-43-2

Benzeen

500

71

 

Fenolen (als totaal C)

100

72

 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)**

1

73

108-88-3

Tolueen

10.000

86

Fijn stof (PM10)

5.000

86,1

 

Totaal stof***

 

92

107-02-8

Acroleïne (acrylaldehyd)

1

93

107-13-1

Acrylonitril (2-propeennitril)

100

94

74-85-1

Etheen

1.000

95

50-00-0

Formaldehyde (methanal)

100

96

100-42-5

Styreen

500

* Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor de stofgroep (HFK’s of PFK’s) wordt overschreden.

** Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

*** Rapportage van totaal stof is vereist indien de drempelwaarde voor fijn stof (PM10) wordt overschreden.

Bijlage IV. Aanduiding groepen verontreinigende stoffen in geval van geheimhouding

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage, behorende bij artikel 2 van de regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De volgende namen van groepen verontreinigende stoffen worden gebruikt ter vervanging van de aanduiding van afzonderlijke verontreinigende stoffen ingeval van geheimhouding:

Groepen verontreinigende stoffen

Naam van de verontreinigende stof

Broeikasgassen

– Methaan (CH4)

– Kooldioxide (CO2)

– Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s)

– Distikstofoxide (N2O)

– Perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s)

– Zwavelhexafluoride (SF6)

Overige gassen

– Koolmonoxide (CO)

– Ammoniak (NH3)

– Andere vluchtige organische stoffen dan methaan (NMVOS)

– Stikstofoxiden (NOx/NO2)

– Zwaveloxiden (SOx/SO2)

– Chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s)

– Chloorfluorkoolstoffen (CFK’s)

– Halonen

– Chloor en zijn anorganische verbindingen (als HCl)

– Fluor en zijn anorganischeverbindingen (als HF)

– Waterstofcyanide (HCN)

Zware metalen

– Arseen en zijn verbindingen (als As)

– Cadmium en zijn verbindingen (als Cd)

– Chroom en zijn verbindingen (als Cr)

– Koper en zijn verbindingen (als Cu)

– Kwik en zijn verbindingen (als Hg)

– Nikkel en zijn verbindingen (als Ni)

– Lood en zijn verbindingen (als Pb)

– Zink en zijn verbindingen (als Zn)

Bestrijdingsmiddelen

– Alachloor

– Aldrin

– Atrazine

– Chlordaan

– Chloordecon

– Chloorfenvinfos

– Chloorpyrifos

– DDT

– Dieldrin

– Diuron

– Endosulfaan

– Endrin

– Heptachloor

– 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH)

– Lindaan,

– Mirex,

– Simazine,

– Toxafeen,

– Isoproturon,

– Tributyltin en zijn verbindingen,

– Trifenyltin en zijn verbindingen,

– Trifluralin,

– Isodrin

Gechloreerde organische stoffen

– Chlooralkanen, C10-C13

– 1,2-dichloorethaan (EDC)

– Dichloormethaan (DCM)

– Gehalogeneerde organische verbindingen (als AOX)

– Hexachloorbenzeen (HCB)

– Hexachloorbutadieen (HCBD)

– PCDD +PCDF (dioxinen + furanen) (als Teq)

– Pentachloorbenzeen

– Pentachloorfenol (PCF)

– Polychloorbifenylen (PCB’s)

– Tetrachloorethyleen (PER)

– Tetrachloormethaan (TCM)

– Trichloorbenzenen (TCB’s) (alle isomeren)

– 1,1,1-trichloorethaan

– 1,1,2,2-tetrachloorethaan

– Trichloorethyleen

– Trichloormethaan

– Vinylchloride

– Gebromeerde difenylethers (PBDE)

– Hexabroombifenyl

Overige organische stoffen

– Antraceen

– Benzeen

– Nonylfenol en nonylfenol-ethoxylaten (NP/NPE’s)

– Ethylbenzeen

– Ethyleenoxide

– Naftaleen

– Organische tinverbindingen (als totaal Sn)

– Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

– Fenolen (als totaal C)

– Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

– Tolueen

– Totaal organisch koolstof (TOC) (als totaal C of COD/3)

– Xylenen,

– Octylfenolen en Octylfenolethoxylaten

– Fluorantheen

– Benzo(g,h,i)peryleen

Anorganische stoffen

– Totaal stikstof

– Totaal fosfor

– Chloriden (als totaal Cl)

– Asbest

– Cyaniden (als totaal CN)

– Fluoriden (als totaal F)

– Zwevende deeltjes (PM10)

Naar boven