Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-04-2008 t/m 31-12-2009

Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen

Samenvatting

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze aanwijzing beschrijft de voorwaarden en procedure voor verstrekking van gegevens van verkeersongevallen:

  • door de politie aan de Stichting Processen Verbaal;

  • door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden en

  • door de politie aan de Dienst Verkeer en Scheepvaart (voorheen Adviesdienst Verkeer en Vervoer) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV);

  • door het OM/de politie aan anderen dan de genoemde instellingen.

Tot slot geeft de aanwijzing een regeling voor de wijze waarop belanghebbenden gebruik mogen maken van de verkregen afschriften en een regeling voor het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening.

Achtergrond

[Vervallen per 01-01-2010]

De wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens van verkeersongevallen aan de Stichting Processen Verbaal is artikel 4.2, eerste lid, onder c van het Besluit Politiegegevens (BpolG). Hierin wordt uitvoering gegeven aan artikel 18, eerste lid, van de Wet Politiegegevens (WPolG). Het College van procureurs-generaal verstaat onder gegevens in de zin van artikel 4.2 BpolG zowel registratieformulieren als afschriften van processen-verbaal.

Informatieverstrekking

[Vervallen per 01-01-2010]

Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Verkeersongeval: een gebeurtenis op een voor het rij- en ander verkeer openstaande weg die verband houdt met het verkeer tengevolge waarvan schade is ontstaan en/of ten gevolge waarvan één of meerdere weggebruikers zijn overleden en/of gewond geraakt, met uitzondering van een gebeurtenis waarbij uitsluitend voetgangers zijn betrokken. Onder voetgangers wordt niet verstaan personen die zich voortbewegen met een hulpmiddel zoals rollerskates en skateboards.

(NB: art. 6 WVW 1994-zaken kunnen ook buiten de weg zijn gepleegd)

Registratieformulier: formulier dat de behandelende politieambtenaar opmaakt indien hij een verkeersongeval opneemt. In het formulier worden kenmerken van voertuigen, betrokkenen en verkeersongevallen opgenomen, inclusief een situatieschets.

Proces-verbaal: ambtelijk verslag, zoals bedoeld in artikel 152 en 153 Wetboek van Strafvordering (WvSv) opgemaakt ten behoeve van een mogelijke strafrechtelijke vervolging door het OM. Een registratieformulier kan hier deel van uitmaken.

1. Verstrekking van gegevens door de politie aan de Stichting Processen Verbaal1

[Vervallen per 01-01-2010]

1.1. In welke gevallen?

[Vervallen per 01-01-2010]

De politie verstrekt gegevens betreffende verkeersongevallen aan de Stichting Processen Verbaal ten behoeve van de verstrekking door de Stichting Processen Verbaal van afschriften van processen-verbaal aan belanghebbenden (zie paragraaf 2.1.).

De politie verstrekt een afschrift van het registratieformulier en een duidelijk en leesbaar afschrift van het proces-verbaal, alsmede een aan originele kwaliteit gelijk zijnde kopie van eventueel van het proces-verbaal deeluitmakende fotomappen en/of situatietekeningen aan de Stichting Processen Verbaal ten behoeve van de verstrekkingen door de Stichting Processen Verbaal van afschriften aan belanghebbenden. De politie verstrekt bedoelde gegevens alleen aan de Stichting Processen Verbaal voor zover deze betrekking hebben op het verkeersongeval zelf en het niet tevens een afschrift betreft van een proces-verbaal terzake van een in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) opgenomen misdrijf. Indien tevens proces-verbaal is opgemaakt voor feiten die een oorzakelijk verband kunnen hebben met het verkeersongeval, zoals het rijden onder invloed, dient verstrekking van (gegevens uit) het proces-verbaal plaats te vinden via de officier van justitie.

Toelichting

De gegevens moeten een duidelijke relatie hebben met het verkeersongeval. Wanneer na een verkeersongeval bijvoorbeeld een kofferbak vol met wapens wordt aangetroffen en terzake van overtreding van de Wet wapens en munitie een proces-verbaal wordt opgemaakt, mag dit proces-verbaal niet worden verstrekt. Er zal namelijk geen oorzakelijk verband zijn tussen het vervoer van deze wapens en het verkeersongeval. Wanneer de bestuurder onder invloed is van alcohol kan de mogelijkheid van een oorzakelijk verband niet op voorhand uitgesloten worden. Desondanks is het eveneens niet de bedoeling dat processen-verbaal terzake van art. 6, 7, 8 WVW 1994 of een ander in de WVW 1994 opgenomen misdrijf door de politie aan de Stichting Processen Verbaal worden verstrekt. Bij misdrijven dient verstrekking via de officier van justitie te verlopen. Er dient immers een zorgvuldige afweging per dossier plaats te vinden of er informatie verstrekt kan en mag worden aan degene die hierom verzoekt.

Zo kan bijvoorbeeld worden bekeken welke pagina’s uit een proces-verbaal kunnen worden verstrekt zonder het hele proces-verbaal te verstrekken. Uitgangspunt moet in ieder geval de selectie van informatie blijven, opdat niet meer wordt verstrekt dan nodig is voor het doel van de verstrekking. Het is op basis van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) niet aan de ontvanger om te bepalen welke strafvorderlijke gegevens deze nodig heeft, maar aan het OM.

Ter voorkoming van dubbel werk zendt het OM geen afschriften van processen-verbaal aan de Stichting Processen Verbaal. De toevoeging van het parketnummer in verband met informatieverstrekking is door de komst van geautomatiseerde systemen niet noodzakelijk.

1.2. Procedure

[Vervallen per 01-01-2010]

De politie zendt zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 14 dagen na het verkeersongeval – rechtstreeks een registratieformulier aan de Stichting Processen Verbaal, zowel van verkeersongevallen waarvan proces-verbaal zal worden opgemaakt, als van verkeersongevallen die alleen geregistreerd worden. In een groot aantal gevallen verschaft dit de belanghebbenden voldoende informatie om de schade te kunnen regelen.

Als van het verkeersongeval proces-verbaal wordt opgemaakt, zendt de politie het origineel aan het OM en –voor zover onder 1.1 toegestaan – één origineel afschrift (inclusief aan originele kwaliteit gelijk zijnde fotomappen en/of situatietekeningen) rechtstreeks aan de Stichting Processen Verbaal.

Toelichting

Wanneer proces-verbaal wordt opgemaakt, vinden twee meldingen plaats. Toch leidt deze handelwijze in de praktijk tot een werkvermindering. Vaak duurt het geruime tijd voordat de politie een proces-verbaal van een verkeersongeval aan het OM en aan de Stichting Processen Verbaal toezendt. Als tevoren geen informatie beschikbaar is, zal de Stichting Processen Verbaal of zullen belanghebbenden herhaaldelijk rechtstreeks bij de politie informeren of van een verkeersongeval proces-verbaal wordt opgemaakt. Als de politie het registratieformulier binnen 14 dagen aan de Stichting Processen Verbaal zendt, zullen summiere gegevens betreffende een verkeersongeval spoedig ter beschikking van de belanghebbende staan. Tevens weet deze door de aantekening op het registratieformulier of er al dan niet proces-verbaal wordt opgemaakt, dat de Stichting Processen Verbaal hem te zijner tijd ook zal kunnen verstrekken. Het navraag doen door de belanghebbende bij de politie of proces-verbaal is of zal worden opgemaakt, vermindert hierdoor, terwijl voor eventuele aanvragen naar de Stichting Processen Verbaal zal kunnen worden verwezen. Toezending van de aan originele kwaliteit gelijk zijnde kopieën van proces-verbaal, foto’s en tekeningen is met name van belang voor de civiele afwikkeling van de schades.

1.3. Doel van de verstrekking

[Vervallen per 01-01-2010]

De Stichting Processen Verbaal mag de door de politie verstrekte informatie niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de informatie is gegeven, namelijk verstrekking van die informatie ten behoeve van het regelen van schade als gevolg van verkeersongevallen.

Toelichting

De verstrekking op basis van artikel 4.2, eerste lid aanhef en onder c BpolG moet gekoppeld zijn aan een bepaald doel. Dit doel is in casu de schadeafwikkeling in de ruimste zin van het woord dat wil zeggen de schadeafwikkeling tussen verzekeraars onderling, maar ook de schadeafwikkeling tussen verzekeraar en verzekerde. Hieronder valt dus niet de beoordeling of iemand als verzekerde moet worden geaccepteerd.

2. Verstrekking van afschriften door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden

[Vervallen per 01-01-2010]

2.1. Belanghebbenden

[Vervallen per 01-01-2010]

De Stichting Processen Verbaal verstrekt een afschrift van een registratieformulier en/of een proces-verbaal aan iedere belanghebbende die hierom schriftelijk verzoekt, onder overlegging van gegevens waaruit het belang bij de gevraagde kennisneming blijkt.

2.2. Criteria waaraan het verzoek moet voldoen

[Vervallen per 01-01-2010]

Onder het begrip verkeersongeval vallen ook de ongevallen die ontstaan zijn als gevolg van enige handeling ter voorkoming van een verkeersongeval. Bij het verzoek moeten, behalve gegevens waaruit het belang van de verzoeker bij de kennisneming blijkt, worden opgegeven:

  • a) de gemeente (plaatsnaam is onvoldoende) waarbinnen het ongeval heeft plaatsgehad;

  • b) de datum van het ongeval;

  • c) de kentekens van de betrokken voertuigen of de naam inclusief voorletter(s) van de bij het verkeersongeval betrokken fietser, voetganger, bestuurder van het voertuig zonder kenteken of eigenaar van een ander object, tram-/treinnummer. Bij gehuwde vrouwen moet de meisjesnaam worden vermeld.

De belanghebbende dient een verzoek aan de Stichting Processen Verbaal om afschrift van een registratieformulier en/of een proces-verbaal niet eerder dan een maand na het verkeersongeval in te zenden, omdat de Stichting Processen Verbaal in de regel de stukken zelf niet eerder zal hebben ontvangen. Het verzoek moet uiterlijk binnen anderhalf jaar na het verkeersongeval worden gedaan. De belanghebbende zal zich na het verstrijken van deze periode moeten wenden tot de politie of het OM waar het registratieformulier of het proces-verbaal zich in de archieven bevindt.

De Stichting Processen Verbaal brengt kosten in rekening voor behandeling van verzoeken tot het verstrekken van afschriften van registratieformulieren en/of processen-verbaal van verkeersongevallen en voor de afschriften zelf. Alle instellingen en personen, met uitzondering van overheidsdiensten en leden van het Verbond Van Verzekeraars, moeten deze kosten vooraf voldoen op een door de Stichting Processen Verbaal te bepalen wijze. Nadere inlichtingen hieromtrent, alsmede een standaard lay-out voor aanvragen, zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Stichting Processen Verbaal.

3. Gebruik door belanghebbenden van de verkregen afschriften

[Vervallen per 01-01-2010]

De ter beschikking gestelde afschriften mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij werden aangevraagd en verstrekt. Hiervan zal aan de aanvrager mededeling worden gedaan. Na het verstrijken van een periode van anderhalf jaar verwijdert de Stichting Processen Verbaal de kopie-registratieformulieren en/of processen-verbaal uit de databank.

Indien blijkt dat degene die een afschrift heeft ontvangen misbruik heeft gemaakt van de daardoor verkregen wetenschap, dat wil zeggen de informatie heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze hem was toegestaan, kan betrokkene voor het vervolg worden uitgesloten van het verkrijgen van afschriften. Misbruik wordt bijgehouden door de Stichting Processen Verbaal.

4. Het verstrekken van inlichtingen door de politie en het OM aan anderen dan de Stichting Processen Verbaal

[Vervallen per 01-01-2010]

Het verstrekken van het proces-verbaal door het OM dient te geschieden overeenkomstig de Wet justitiële gegevens en de Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, tenzij er een andere wettelijke basis is (bijvoorbeeld het verstrekken van inlichtingen aan een benadeelde partij, art. 51 Wetboek van Strafvordering en de Wet openbaarheid van bestuur). Het verstrekken van inlichtingen door de politie geschiedt op basis van de Wet politiegegevens. Indien een belanghebbende een afschrift van een proces-verbaal wil ontvangen dat niet door de Stichting Processen Verbaal kan worden verstrekt, dient de belanghebbende zich rechtstreeks tot het OM te wenden.

In geval een verzoeker zich om informatie tot de Stichting Processen Verbaal kan wenden, zullen de politie en het OM primair naar deze stichting verwijzen. In geval van dringende redenen kan hiervan worden afgeweken: aan personen en instellingen genoemd in artikel 4.2, eerste lid, aanhef en onder b van het BpolG (Stichting slachtofferhulp Nederland) en in artikel 4.2, eerste lid, aanhef en onder n, BPolG (benadeelden en personen, die in hun rechten zijn getreden) kunnen gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor het in rechte op kunnen komen van hun belangen of die van het slachtoffer.

In artikel 4.2, eerste lid, aanhef en onder d, BPolG is tevens bepaald dat desgevraagd gegevens uit een politieregister worden verstrekt aan medewerkers van het Waarborgfonds Motorverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM), voor zover zij deze behoeven voor een goede uitvoering van hun taak. Gegevens mogen aan medewerkers van dit fonds worden verstrekt voor zover het gegevens betreft omtrent de personalia en de verblijfplaats van benadeelden en deze gegevens noodzakelijk zijn voor de hulp aan benadeelden ten behoeve van het geldend maken van een recht op schadevergoeding, als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de WAM.

Voorts kan de politie verkeersongevallengegevens verstrekken aan de Dienst Verkeer en Scheepvaart (voorheen Adviesdienst Verkeer en Vervoer) en de SWOV. De Minister van Justitie heeft namelijk deze instellingen op grond van artikel 4.7, eerste lid, BPolG schriftelijk toestemming verleend ten behoeve van beleidsinformatie en wetenschappelijk onderzoek en statistiek, als bedoeld in artikel 22 WPolG, op verkeersongevallen betrekking hebbende politiegegevens te verwerken.

5. Het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening

[Vervallen per 01-01-2010]

Ingevolge de Aanwijzing Wjsg kan het OM strafvorderlijke gegevens (waaronder ook gegevens uit Compas/GPS) verstrekken ten behoeve van de vergoeding aan het slachtoffer van de schade, die is ontstaan als gevolg van een strafbaar feit. Tot de in de Aanwijzing genoemde ontvangers behoren – onder andere – diegenen die direct schade hebben geleden als gevolg van dat strafbare feit, alsmede de verzekeraars van direct betrokkenen.

6. Koninklijke Marechaussee

[Vervallen per 01-01-2010]

Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op de Koninklijke Marechaussee.

7. Contact met de Stichting Processen Verbaal

[Vervallen per 01-01-2010]

Het Bureau Verkeershandhaving OM onderhoudt ten aanzien van de uitvoering van deze aanwijzing contact met de Stichting Processen Verbaal.

  1. Stichting Processen Verbaal, Postbus 7070, 2701 AB Zoetermeer, Tel. 079-3229867, Fax. 079-3210934. Tel. 079-3210001 (Alleen voor politie en justitie).

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina