Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (implementatie [...] met betrekking tot luchtvarenden en onderhoudstechnici)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2013.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 05-03-2008 t/m heden

Besluit van 8 februari 2008 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de implementatie van Europese luchtvaartvoorschriften JAR-FCL 1 en JAR-FCL 2 van de Joint Aviation Authorities, Bijlage 1 bij het Verdrag inzake de internationale Burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) en Verordening (EG) nr. 2042/2003 (PbEU L 315), met betrekking tot luchtvarenden en onderhoudstechnici

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 januari 2008 nr. HDJZ/LUV/2007-1635, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEU L 315) en de artikelen 1.2, tweede lid, 2.2, derde lid, 2.3, tweede, vijfde en zesde lid, 2.4, tweede, derde en vierde lid, 2.7, vierde lid, en 2.9, eerste lid, en 3.30 van de Wet luchtvaart;

De Raad van State gehoord (advies van 24 januari 2008, nr. W09.08.0008/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 februari 2008, nr. HDJZ/LUV/2008-116 Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Een PPL, CPL of ATPL waarop de bevoegdverklaring RT is afgegeven en dat is verkregen voor 5 maart 2008 wordt tot 5 maart 2011 aangemerkt als een bewijs van bevoegdheid afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van het bij dit besluit gewijzigde Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart.

  • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op degene die voor 5 maart 2008 een opleiding heeft aangevangen ter verkrijging van een PPL, CPL of ATPL en voor deze datum de examens voor de afgifte van de bevoegdverklaring RT heeft afgerond.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 februari 2008

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de vierde maart 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven