Wijzigingsregeling Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 23-07-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 februari 2008, nr. WJZ 8021506, tot wijziging van de Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 Het subsidieplafond voor het in 2008 verlenen van subsidies op grond van artikel 13 op aanvragen ontvangen in de periode, bedoeld in het eerste lid, is € 10.800.000.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Op aanvragen om subsidie, die vóór de inwerkingtreding van artikel I zijn ingediend en op subsidies die vóór die datum zijn verstrekt, blijft de Subsidieregeling Point One Boegbeeldmodule 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten van toepassing, zoals die onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 2 tot en met 4 die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 27 februari 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.JA. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina