Regeling controleprotocol OCW 2007

[Regeling vervallen per 29-12-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 06-03-2008 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 8 februari 2008, nr. AD/RS 2007/27703, houdende vaststelling van het controleprotocol voor de sectoren PO, VO, BVE en HO (Regeling controleprotocol OCW 2007)

Artikel 1. Vaststelling controleprotocol

[Vervallen per 29-12-2011]

Het protocol ten behoeve van de controle door de accountant over het jaar 2007 wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-12-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 29-12-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling controleprotocol OCW 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bekend wordt gemaakt op www.cfi.nl, de internetsite van CFI, agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage

[Vervallen per 29-12-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina