Regeling subsidieplafond en regels tijdstip indienen aanvraag brugbanen voor uitkeringsgerechtigden

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 29-02-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 februari 2008, nr. SV/R&S/08/4679, houdende een subsidieplafond en regels omtrent het tijdstip van het indienen van een aanvraag met betrekking tot brugbanen voor uitkeringsgerechtigden

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, achtste lid, van het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2, achtste lid, van het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden, bedraagt voor de periode 29 februari 2008 tot en met 31 december 2010 € 48,6 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Indien de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden, is aangegaan alvorens een aanvraag om subsidie voor loonkosten met betrekking tot die dienstbetrekking wordt ingediend, wordt de aanvraag om subsidie uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste dag van het verrichten van arbeid ingediend.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 februari 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina