Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 20-01-2024 t/m 28-06-2024

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 februari 2008, nr. P&O/2007/53275, houdende vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gehoord de departementale ondernemingsraad;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. bewindspersoon: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs of een Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • c. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • d. staatssecretaris: Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • e. secretaris-generaal: secretaris-generaal van het Ministerie,

 • f. directeur-generaal: directeur-generaal van het Ministerie,

 • g. hoofd van een inspectie: inspecteur-generaal van het onderwijs of de directeur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed,

 • h. directeur: degene die aan het hoofd staat van een beleidsdirectie, een ondersteunende directie, of een ondersteunend bureau als bedoeld in de bijlage bij dit besluit,

 • i. budgethouder: functionaris die verantwoordelijk is voor een rechtmatig en doelmatig financieel beheer van de aan hem toegewezen budgetten,

 • j. direct-leidinggevende: degene die binnen het Ministerie belast is met de dagelijkse leiding van medewerkers en ten aanzien van die medewerkers personeelsbevoegdheden heeft,

 • k. managementteam: managementteam van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal, de directeuren-generaal en de inspecteur-generaal van het Onderwijs,

 • l. budget: aan een budgethouder toegewezen verplichtingen- en kasbedrag(en) alsmede de te realiseren ontvangsten ter uitvoering van een deel van de begroting,

 • m. bestedingsplan: plan ter uitvoering van de begroting, opgesteld ten behoeve van het aangaan van verplichtingen anders dan in het kader van:

 • n. managementafspraak: afspraak omtrent de vertaling van beleidsdoelen in de begroting en de doelstellingen voor de interne bedrijfsvoering naar concrete acties en activiteiten, benodigde middelen en bevoegdheden of de prestatie- en kwaliteitsnormen ten aanzien van de te leveren producten of diensten, dan wel beide, met inbegrip van het bestedingsplan,

 • o. personeelsreglement: verzameling van decentraal gemaakte collectieve afspraken en instructies ten behoeve van de ambtenaren die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij de Staat der Nederlanden en werkzaam zijn bij OCW.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a. volmacht om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, en

 • b. machtiging om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 3. Organisatie van het Ministerie

 • 1 Het Ministerie bestaat uit:

  • a. ondersteunende directies,

  • b. directoraten-generaal,

  • c. inspecties,

  • d. Nationaal Archief, en

  • e. bureaus.

 • 2 De Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief zijn baten-lastendienst.

 • 3 De organisatie van het Ministerie wordt nader vastgesteld door middel van de bij dit besluit behorende bijlage.

 • 4 Wijziging van de bijlage geschiedt door de secretaris-generaal.

 • 5 De directeur Organisatie & Bedrijfsvoering draagt zorg voor bekendmaking van de bijlage door plaatsing op het intranet en de internetsite van het Ministerie.

Artikel 4. Voorbehouden aan bewindspersonen

 • 1 Aan de bewindspersoon is voorbehouden het afdoen en ondertekenen van stukken:

  • a. gericht aan de Koning,

  • b. gericht aan de Raad van Ministers van het Koninkrijk, de Raad van Ministers en de daaruit gevormde colleges,

  • c. gericht aan ministers en staatssecretarissen,

  • d. gericht aan autoriteiten in binnen- en buitenland, gelijk of hoger in rang dan een minister of Staatssecretaris,

  • e. gericht aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de voorzitters van de uit die Kamers gevormde commissies,

  • f. gericht aan de Raad van State van het Koninkrijk en de Raad van State,

  • g. gericht aan de Algemene Rekenkamer,

  • h. houdende algemeen verbindende voorschriften,

  • i. betreffende het instellen van beroep tegen een besluit van een ander bestuursorgaan, en

  • j. betreffende het uitoefenen van de bevoegdheid, genoemd in artikel 15, derde lid, van de Archiefwet 1995, voor zover het archiefbescheiden betreft die zijn overgebracht door de zorgdragers als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Archiefwet 1995 en die betrekking hebben op het Koninklijk Huis.

 • 2 Aan de minister is voorbehouden het afdoen en ondertekenen van stukken houdende het sluiten van huur-, huurkoop- en leaseovereenkomsten voor een bedrag van meer dan € 2.500.000 voor de duur van de overeenkomst.

 • 3 De secretaris-generaal kan de stukken, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met h, afdoen en ondertekenen indien daarover afspraken zijn gemaakt tussen een bewindspersoon en de secretaris-generaal. De directeur Bestuursondersteuning en Advies draagt zorg voor bekendmaking van de afspraken, door openbare ter inzage legging op het Ministerie en door plaatsing op het intranet en de internetsite van het Ministerie.

Artikel 5. Mandaat aan SG

 • 1 De secretaris-generaal heeft mandaat voor al hetgeen het Ministerie betreft met inachtneming van de managementafspraak tussen de minister en de secretaris-generaal.

 • 2 De secretaris-generaal geeft rechtstreeks leiding aan de directeuren-generaal en de hoofden van de volgens de bijlage onder hem ressorterende dienstonderdelen.

 • 3 Voor zover de secretaris-generaal rechtstreeks leiding geeft aan de hoofden van de volgens de bijlage onder hem ressorterende dienstonderdelen, zijn de voorschriften die van toepassing zijn op directeuren-generaal, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Mandaat aan DG’s

 • 1 De directeuren-generaal hebben, onverminderd de mandaatverlening aan de secretaris-generaal, binnen het kader van de managementafspraak mandaat ten aanzien van alle aangelegenheden op hun werkterrein.

 • 2 De directeuren-generaal geven rechtstreeks leiding aan de hoofden van volgens de bijlage onder hen ressorterende dienstonderdelen.

 • 3 De directeuren-generaal zijn budgethouder voor de hen door de secretaris-generaal toegewezen budgetten. De directeuren-generaal kennen aan de volgens de bijlage onder hen ressorterende hoofden de budgetten toe waarover zij kunnen beschikken.

Artikel 7. Mandaat aan de hoofden van inspecties

 • 1 De inspecteur-generaal van het onderwijs heeft, onverminderd de mandaatverlening aan de secretaris-generaal, met inachtneming van de Wet op het onderwijstoezicht en binnen het kader van de managementafspraak mandaat ten aanzien van alle aangelegenheden die verband houden met de taken en verantwoordelijkheden op zijn werkterrein.

 • 2 De directeur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft, onverminderd de mandaatverlening aan de secretaris-generaal, binnen het kader van de managementafspraak mandaat ten aanzien van alle aangelegenheden die verband houden met de taken en verantwoordelijkheden op zijn werkterrein.

 • 3 De hoofden van de inspecties, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn budgethouder voor de hun door de secretaris-generaal toegewezen budgetten.

Artikel 8. Mandaat aan het hoofd van de baten-lastendienst Nationaal Archief

 • 1 Het hoofd van het Nationaal Archief heeft, onverminderd artikel 4, eerste lid, onderdeel l, en de mandaatverlening aan de secretaris-generaal en de directeur-generaal, binnen het kader van de managementafspraak mandaat ten aanzien van alle aangelegenheden die verband houden met de taken en verantwoordelijkheden op zijn werkterrein.

 • 2 Het hoofd van het Nationaal Archief is budgethouder voor de hem door de secretaris-generaal toegewezen budgetten.

Artikel 9. Mandaat aan directeuren

 • 1 De directeuren hebben, onverminderd de mandaatverlening aan de secretaris-generaal en de directeuren-generaal, binnen het kader van de managementafspraak mandaat ten aanzien van de aangelegenheden die verband houden met de taken en verantwoordelijkheden op hun werkterrein.

 • 2 De directeuren zijn budgethouder voor de hun door de directeur-generaal toegewezen budgetten.

Artikel 10. Managementafspraken

 • 1 De secretaris-generaal maakt managementafspraken met de directeuren-generaal en de volgens de bijlage onder hem ressorterende hoofden van de in de bijlage opgenomen organisatieonderdelen.

 • 2 De directeuren-generaal maken managementafspraken met de volgens de bijlage onder hen ressorterende hoofden van de in de bijlage opgenomen organisatieonderdelen.

 • 3 De directeur Organisatie & Bedrijfsvoering draagt zorg voor bekendmaking van de managementafspraken voor zover het betreft daarin opgenomen beperkingen of uitbreidingen van een mandaat dat op grond van dit besluit is verleend, door plaatsing op het intranet en de internetsite van het Ministerie.

Artikel 11. Ondermandaat

 • 1 Ondermandaat van de in dit besluit gemandateerde bevoegdheden is mogelijk, tenzij in dit besluit anders is bepaald. Bij het verlenen van ondermandaat wordt aangegeven in hoeverre het verlenen van verder ondermandaat mogelijk is.

 • 2 Voor het verlenen van ondermandaat door een directeur is de goedkeuring vereist door de desbetreffende leidinggevende functionaris. Voor machtiging om op te treden in gerechtelijke procedures en ondermandaat inzake het passeren van notariële akten is de goedkeuring niet vereist.

 • 3 Krachtens dit besluit verleende algemene ondermandaten worden gepubliceerd in de Staatscourant en geplaatst op het intranet en de internetsite van het Ministerie of het betreffende dienstonderdeel.

 • 4 De directeur Organisatie & Bedrijfsvoering, respectievelijk het hoofd van een inspectie of de functionaris die aan het hoofd staat van een baten-lastendienst, houdt een register bij met specimen van de handtekeningen van de functionarissen, aan wie op grond van dit artikel ondermandaat is verleend.

Artikel 12. Voorbehouden aan SG

 • 1 De secretaris-generaal is met uitsluiting van anderen gemandateerd met betrekking tot:

  • a. Koninklijke onderscheidingen,

  • b. voorstellen voor het vergezellen van een bewindspersoon bij buitenlandse dienstreizen,

  • c. stukken gericht aan de Nationale ombudsman,

  • d. het verlenen van mandaat inzake een bevoegdheid, bedoeld in artikel 13,

  • e. de afwikkeling van een gemeld vermoeden van een misstand,

  • f. voorstellen tot verzelfstandiging van een organisatieonderdeel,

  • g. de voorlopige buiteninvorderingstelling van vorderingen op derden, het kwijtschelden van vorderingen op derden, het deelnemen in een NV of BV met een financieel belang en het sluiten van huur-, huurkoop- en lease-overeenkomsten, een en ander voor een bedrag van meer dan € 500.000 voor de duur van de overeenkomst, en

  • h. het starten van projecten met betrekking tot informatiebeleid voor een bedrag van meer dan € 20.000.000,–.

 • 2 Het verlenen van ondermandaat van de bevoegdheden in dit artikel is niet mogelijk, met uitzondering van de bevoegdheid bedoeld in het eerste lid onder c.

Artikel 13. Voorbehouden aan DG’s, hoofden inspecties en het hoofd van het Nationaal Archief

 • 1 De directeuren-generaal, de hoofden van inspecties en de hoofden van het Nationaal Archief zijn met uitsluiting van anderen, met uitzondering van de secretaris-generaal, gemandateerd met betrekking tot:

  • a. het instellen van bezwaar tegen besluiten van andere bestuursorganen,

  • b. vaststelling of wijziging van het organisatie- en capaciteitsplan van een onder hem ressorterend dienstonderdeel,

  • c. de voorlopige buiteninvorderingstelling van vorderingen op derden, het kwijtschelden van vorderingen op derden, het deelnemen in een NV of BV met een financieel belang en het sluiten van huur-, huurkoop- en leaseovereenkomsten, een en ander voor een bedrag tot € 500.000 voor de duur van de overeenkomst.

 • 2 De directeur-generaal DUO is gemandateerd met betrekking tot het nemen van beslissingen op bezwaar- en beroepschriften onverminderd artikel 7, vierde lid, onderdeel f.

 • 3 De directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie, de directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs en de directeur-generaal Cultuur en Media zijn met uitsluiting van anderen, met uitzondering van de secretaris-generaal, gemandateerd met betrekking tot het geven van toestemming voor schatkistbankieren.

 • 4 Met uitzondering van de bevoegdheid bedoeld in het tweede lid is ondermandaat van de bevoegdheden, bedoeld in dit artikel niet mogelijk.

Artikel 14. Personele bevoegdheden

 • 1 De secretaris-generaal heeft bij uitsluiting van anderen mandaat ten aanzien van:

  • a. het vaststellen van het personeelsreglement

  • b. de toekenning van financiële tegemoetkomingen als onderdeel van het Van Werk naar Werkbeleid.

 • 2 Onverminderd het eerste lid hebben de secretaris-generaal, de directeuren-generaal en de inspecteur-generaal van het onderwijs mandaat ten aanzien van alle personele aangelegenheden betreffende onder hen ressorterende medewerkers tenzij bij wettelijk voorschrift anders is of wordt bepaald, met dien verstande dat ten aanzien van ontslag, waaronder de keuze van de ontslaggrond, de strafmaat bij straffen, ordemaatregelen en vaststellingsovereenkomsten, te voren een toetsing zal plaats vinden door een arbeidsjuridisch deskundige.

 • 3 De secretaris-generaal, de directeuren-generaal en de inspecteur-generaal van het onderwijs kunnen ondermandaat verlenen aan functionarissen binnen hun organisatieonderdeel ten aanzien van personele aangelegenheden als bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Onverminderd het eerste tot en met het derde lid hebben direct-leidinggevenden binnen het kader van de managementafspraak mandaat ten aanzien van de personele aangelegenheden die verband houden met de taken en verantwoordelijkheden op hun werkterrein voor zover deze worden afgehandeld via het P-direktportaal.

 • 5 Het bepaalde in artikel 16 is niet van toepassing op de in het vorige lid genoemde personele aangelegenheden die via het P-direktportaal worden afgehandeld.

Artikel 14a. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten

Artikel 14b. Voorbehouden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken is gemandateerd te beslissen over een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid en tot de gehele of gedeeltelijke afwijzing van een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Hij kan met betrekking tot dit mandaat ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 14c. Bestedingsplan

 • 1 Aan de minister is voorbehouden het vaststellen van het departementale bestedingsplan.

 • 2 Aan de secretaris-generaal is voorbehouden het opstellen van het departementale bestedingsplan op basis van de bestedingsplannen van de directeuren-generaal.

 • 3 De secretaris-generaal heeft mandaat tot het aangaan van verplichtingen bij wijzigingen van het door de minister vastgestelde departementale bestedingsplan tussen € 2.000.000 en € 5.000.000.

 • 4 Aan de directeuren-generaal is voorbehouden het opstellen van het bestedingsplan voor hun directoraat-generaal op basis van de bestedingsplannen van de onder hen ressorterende organisatieonderdelen.

 • 5 De directeuren-generaal hebben mandaat tot het aangaan van verplichtingen bij wijzigingen van het door de minister vastgestelde departementale bestedingsplan tussen € 500.000 en € 2.000.000.

 • 6 Aan de directeuren is voorbehouden het opstellen van het bestedingsplan voor hun directie.

 • 7 De directeuren hebben mandaat tot het aangaan van verplichtingen op basis van het door de minister vastgestelde departementale bestedingsplan met dien verstande dat indien een verplichting zou leiden tot een verschuiving tussen de budgetten voor de verschillende thema's van het departementale bestedingsplan dit:

  • a. wordt voorgelegd aan de desbetreffende directeur-generaal indien deze verschuiving groter is dan € 500.000,

  • b. wordt voorgelegd aan de secretaris-generaal indien deze verschuiving groter is dan € 2.000.000,

  • c. wordt voorgelegd aan de minister indien deze verschuiving groter is dan € 5.000.000.

Artikel 14d. Rijksinkoop en departementale inkoopfunctie

 • 1 De Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het CDI/CPO-stelsel binnen het Ministerie. De CDI wordt betrokken bij alle grote en/of risicovolle inkooptrajecten en wordt in de gelegenheid gesteld deze vooraf te beoordelen, conform de interdepartementale afspraken die dienaangaande gemaakt zijn in het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en binnen het CDI/CPO-stelsel.

 • 2 De directeur-generaal DUO is gemandateerd tot het verrichten van aankopen ten behoeve van alle budgethouders van het Ministerie.

Artikel 15. Afwezigheid of verhindering

 • 1 De secretaris-generaal voorziet in zijn vervanging bij afwezigheid of verhindering en voorts in de vervanging bij afwezigheid of verhindering van een directeur-generaal, met uitzondering van de directeur-generaal DUO. Bij afwezigheid of verhindering van een directeur-generaal wordt voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheid uitgeoefend door de plaatsvervanger en bij diens afwezigheid door de tweede plaatsvervanger, met dien verstande dat het mandaat van de eerste vervanger niet de bevoegdheid omvat tot het verlenen, wijzigen of intrekken van mandaat en dat het mandaat van de tweede plaatsvervanger is beperkt tot het ondertekenen van stukken.

 • 2 De directeur-generaal DUO, de hoofden van inspecties, het hoofd van het Nationaal Archief en de directeuren voorzien in de vervanging bij hun afwezigheid of verhindering. Bij afwezigheid of verhindering wordt voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheid uitgeoefend door de plaatsvervanger, met dien verstande dat het mandaat van de vervanger niet de bevoegdheid omvat tot het verlenen, wijzigen of intrekken van mandaat.

 • 3 De direct-leidinggevenden wijzen een plaatsvervanger aan door in het P-direktportaal twee leidinggevende medewerkers te registreren als plaatsvervanger.

 • 4 De directeur Bestuursondersteuning en Advies draagt zorg voor bekendmaking van de vervanging, bedoeld in het eerste lid, door openbare ter inzage legging op het Ministerie en door plaatsing op het intranet en de internetsite van het Ministerie. De directeur-generaal DUO, de hoofden van de inspecties, het hoofd van het Nationaal Archief en de directeuren dragen zorg voor bekendmaking van de vervanging, bedoeld in het tweede lid, door openbare ter inzage legging op het Ministerie en plaatsing op het intranet en de internetsite van het Ministerie.

Artikel 16. Wijze van ondertekening

 • 1 De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van stukken zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uitdrukking te brengen door opneming van de formule:

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

  namens deze,

  functie van de gemandateerde,

  handtekening van de gemandateerde,

  naam van de gemandateerde.

 • 2 De gevolmachtigde is gehouden in de ondertekening van stukken inzake personele aangelegenheden als bedoeld in artikel 14 zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uitdrukking te brengen door opneming van de formule:

  De Staat der Nederlanden,

  vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

  namens deze,

  functie van de gevolmachtigde,

  handtekening van de gevolmachtigde,

  naam van de gevolmachtigde

 • 3 De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van stukken als bedoeld in artikel 14a zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uitdrukking te brengen door opneming van de formule:

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  namens dezen, functie van de gemandateerde,

  handtekening van de gemandateerde,

  naam van de gemandateerde.

  Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Ondertekening bij afwezigheid met de aanduiding ‘b/a’ is uitsluitend mogelijk indien de ondertekenaar ook zelf bevoegd is tot ondertekenen. In dat geval wordt ook de naam van de ondertekenaar vermeld.

 • 5 Indien het mandaat, bedoeld in het eerste lid, berust op een bevoegdheid van een andere bewindspersoon dan de Minister, dan wordt dit in de in het eerste lid bedoelde formule dienovereenkomstig tot uitdrukking gebracht. In het geval dat de in het eerste lid bedoelde gemandateerde ondertekent namens meerdere bewindspersonen, worden alle betrokken bewindspersonen in de eerder bedoelde formule opgenomen.

Artikel 17. Intrekking

 • 3 Mandaten die zijn verleend op grond van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2005 en die gelden op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht te zijn verleend op grond van dit besluit met dien verstande dat beperkingen op grond van dit besluit ook gelden voor de verleende ondermandaten.

Artikel 18. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2008.

Artikel 19. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage Organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoofdstuk 1. Bewindspersonen van het ministerie

De bewindspersonen van het ministerie zijn:

 • dr. R.H. Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • drs. M.L.J. Paul, Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

 • drs. F.Q. Gräper-van Koolwijk, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoofdstuk 2. Managementteam van het ministerie

Het managementteam van het ministerie bestaat uit:

 • de secretaris-generaal (SG)

 • de directeuren-generaal (DG)

 • de inspecteur-generaal van het Onderwijs (IGO).

De SG is ambtelijk verantwoordelijk voor het functioneren van het ministerie en voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid waarvoor de politieke leiding de politieke verantwoordelijkheid draagt. De SG heeft als hoogste ambtenaar tot taak te zorgen voor een goede onderlinge afstemming van de verschillende beleidsterreinen en voor de uitvoering en uitvoerbaarheid van het ontwikkelde beleid.

Daarnaast wordt hij in zijn taak bijgestaan door de directeuren-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie (DGHBWE), de directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs (DGPV), de directeur-generaal Cultuur en Media (DGCM) en de directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs (DGDUO). Deze directeuren-generaal zijn ambtelijk verantwoordelijk voor de beleidsterreinen van de onder hen ressorterende directies en voor de samenhang tussen die beleidsterreinen. Zij kunnen daarnaast ambtelijk verantwoordelijk zijn voor één of meer specifieke beleidsonderwerpen of projecten, die niet zonder meer tot de hierboven genoemde beleidsterreinen kunnen worden gerekend.

DGDUO heeft zitting in het managementteam, om zo te waarborgen dat de onder hem ressorterende uitvoeringsinstantie betrokken is bij de voorbereiding van en de besluitvorming over nieuw beleid en om de betrokkenheid van de DG's bij de uitvoerbaarheid van beleid te waarborgen.

De SG, de DGHBWE, de DGPV en de DGCM worden ondersteund door een stafbureau. Deze stafbureaus zijn verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning en/of persoonlijke ambtelijke ondersteuning aan de SG, de DGHBWE, de DGPV onderscheidenlijk de DGCM.

Hoofdstuk 3. Dienstonderdelen van het ministerie

Het Ministerie bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

 • 3.1 organisatieonderdelen die rechtstreeks ressorteren onder de SG:

  • a. Inspecties:

   • 1e. Inspectie van het onderwijs (Ivho)

   • 2e. Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  • b. Regeringscommissaris grensoverschrijdend seksueel gedrag en seksueel geweld

 • 3.2 organisatieonderdelen die rechtstreeks ressorteren onder de DGPV:

  • a. Beleidsdirecties gericht op het stelsel:

   • 1e. Primair Onderwijs (PO)

   • 2e. Voortgezet Onderwijs (VO)

  • b. Ondersteunend bureau voor de:

   • 1e. College voor toetsen en examens (CvTE)

   • 2e. Onderwijsraad

 • 3.3 organisatieonderdelen die rechtstreeks ressorteren onder de DGHBWE:

  • a. Beleidsdirecties gericht op het stelsel:

   • 1e. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

   • 2e. Hoger Onderwijs & Studiefinanciering (HO&S)

   • 3e. Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OWB)

  • b. Beleidsdirectie gericht op een thema:

   • * Emancipatie (DE)

  • c. Ondersteunend bureau voor de:

   • 1e. Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

   • 2e. College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO)

 • 3.4 organisatieonderdelen die rechtstreeks ressorteren onder de DGCM:

  • a. Beleidsdirecties gericht op het stelsel:

   • 1e. Erfgoed en Kunsten (E&K)

   • 2e. Media en Creatieve Industrie (M&C)

  • b. Beleidsdirectie gericht op ondersteuning internationaal beleid:

   • Internationaal Beleid (IB)

  • c. Beleidsdirectie ingericht als buitendienst:

   • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

  • d. Baten-lastendienst:

   • Nationaal Archief (NA)

  • e. Ondersteunend bureau voor de:

   • Raad voor Cultuur (RvC)

 • 3.5 organisatieonderdelen die rechtstreeks ressorteren onder de DGDUO:

  • a. Baten-lastendienst:

   • Dienst Uitvoering Onderwijs

Hoofdstuk 4. Taken en verantwoordelijkheden ondersteunende directies

De ondersteunende directies hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden:

4.1 Directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA)

De directie BOA is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de sturing op de politiek- bestuurlijke en organisatorische samenhang van het departement zodat het verkeer tussen de politieke top en de ambtelijke organisatie goed verloopt. De directie is tevens verantwoordelijk voor de inhoudelijke, procesmatige, instrumentele en logistieke ondersteuning van de bewindslieden en de ambtelijke top. De directie is ook verantwoordelijk voor de behandeling van burgerbrieven, daarin zo nodig inhoudelijk bijgestaan door beleidsdirecties. Verder is de directie verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van veiligheid voor alle sectoren van het Ministerie.

4.2 Directie Communicatie (COM)

De directie COM is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het departement.

4.3 Directie Organisatie en Bedrijfsvoering (DOB)

De Directie Organisatie & Bedrijfsvoering opereert vanuit de kaders die in SGO5-verband de afgelopen jaren zijn ontwikkeld voor een nieuwe inrichting van de hoofdtaken van de departementale bedrijfsvoering op de verschillende bedrijfsvoeringsdomeinen: strategisch advies en control, afnemer van generieke dienstverlening SSO, liaisonfunctie bij maatwerk en bedieningsgebied Hoftoren.

De directie is verantwoordelijk voor:

 • de continuïteit, stabiliteit en doorontwikkeling van de generieke IV-voorzieningen, inclusief beleid (concern) en de tactisch/operationele advisering en ondersteuning van de OCW-medewerkers (gegevenseigenaren) van het bestuursdepartement binnen de algemene kaders en onder aansturing van de CIO OCW.

 • de strategische advisering aan leden van het managementteam OCW op de terreinen huisvesting, facilitair management en inkoop.

 • strategisch en tactische advisering op het gebied van personeels- en organisatiewikkeling

 • alle operationele personele, informatieve, formatieve en financiële administratieve processen, die de directie Organisatie & Bedrijfsvoering uitvoert ten behoeve van haar afnemers: het concern en het bestuursdepartement.

4.4 Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

De directie FEZ is verantwoordelijk voor het begrotingsproces en bewaakt de uitkomsten daarvan. Tevens is de directie verantwoordelijk voor de interne planning & control cyclus van het Ministerie. Vanuit de financiële expertise ondersteunt zij bij alle aspecten van beleid en bedrijfsvoering. Dit gebeurt zowel op het niveau van de DG (DG control) als op het niveau van SG respectievelijk minister (Concern control). De directie is belast met de algemene beleidsvorming en advisering over toezicht. De directie is tevens verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein arbeidszaken.

4.5 Directie Kennis

De directie Kennis adviseert gevraagd en ongevraagd de ambtelijke en politieke top en de beleidsdirecties bij beleidsvorming voor de domeinen kennis, strategie, data, informatisering, projectmatig en programmatisch werken.

Kennis maakt analyses en verkenningen, ontsluit nationaal en internationaal onderzoek, data, en beleidsinformatie. De directie verbindt strategische vragen met beleidsopgaven, en bevordert via de Projectenpool goed projectmatig en programmatisch werken binnen OCW. Bovendien is Kennis verantwoordelijk voor advies over en het opstellen van strategisch informatiebeleid en controleert op de naleving daarvan.

De CIO-office ondersteunt de directeur Kennis in zijn rol als CIO OCW.

4.6 Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

De directie WJZ is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de wet- en regelgeving van OCW. Voorts is de directie WJZ verantwoordelijk voor de advisering op het terrein van bestuurlijke en juridische aangelegenheden, voor de toetsing van internationale- en EU-regelgeving alsmede beleid en regels waarvan de totstandkoming tot de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de andere directies behoort.

Hoofdstuk 5. Taken en verantwoordelijkheden beleidsdirecties ressorterend onder DGPV

De beleidsdirecties hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden:

5.1 Directie Primair Onderwijs (PO)

De directie PO is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling voor het primair onderwijs. Tevens is zij verantwoordelijk voor het OCW-beleid t.a.v. burgerschap, het onderwijs in het buitenland en de departementale inbreng ten aanzien van het minderheden- en asielzoekersbeleid.

Het beleidsterrein van het primair onderwijs omvat de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, en voortgezet speciaal onderwijs.

5.2 Directie Voortgezet Onderwijs (VO)

De directie VO is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling voor het voortgezet onderwijs. In samenhang daarmee ontwikkelt de directie beleidsvoorstellen op onderwijsinhoudelijk, financieel, bekostigingstechnisch, juridisch en personeels gebied. Tevens is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de inzet van het departement rond het jeugdbeleid voor de hele onderwijssector en meer in het bijzonder voor de operatie Jong en sport.

De directie is ten slotte verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling voor de onderwijsondersteuning en coördineert dit beleid voor de directies PO, VO en BVE.

Het beleidsterrein van het voortgezet onderwijs omvat de scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), praktijkonderwijs en de landelijke ondersteunende instellingen (landelijke pedagogische centra: APS, CPS en KPC-groep, alsmede CITO en SLO).

5.3 Directie Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

De programmadirectie MDT is opgericht naar aanleiding van het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte IV waarbij het programma is overgegaan van VWS naar OCW. Het programma beoogt jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving door het invoeren van een vrijwillige maatschappelijke diensttijd (van maximaal 6 maanden). Het programma realiseert onder meer beleid dat gericht is op het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke kansen van jongeren.

Hoofdstuk 6. Taken en verantwoordelijkheden beleidsdirecties ressorterend onder DGHBWE

De beleidsdirecties van het DGHBWE hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden:

6.1 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

De directie MBO is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, en coördineert het beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten.

6.2 Directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering (HO&S)

De directie HO&S is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van hoger onderwijs, academische ziekenhuizen en studiefinanciering. De directie draagt zorg voor het hoger onderwijsstelsel en beheert wet- en regelgeving omtrent hoger onderwijs en studiefinanciering.

6.3 Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OWB)

De directie OWB is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling ten aanzien van het publiek gefinancierde onderzoeksbestel en het bestuur van de door OCW gefinancierde onderzoeksorganisaties, de interdepartementale aangelegenheden op het gebied van het wetenschapsbeleid (inclusief de OCW inbreng in het Innovatieplatform en de CWTI), en het internationale wetenschaps- en technologiebeleid voor zover de minister van OCW daarvoor verantwoordelijk is. Ook is de directie beleidsmatig verantwoordelijk voor de Nederlandse Taal.

6.4 Directie Emancipatie (DE)

DE is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van emancipatie ter bevordering van de integratie van het emancipatiebeleid in het rijksbrede regeringsbeleid. De directie draagt tevens zorg voor de ondersteuning van het emancipatieproces in de samenleving (emancipatie subsidiebeleid).

Doel is de verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen, meer vrouwen in topposities van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, terugdringen van beloningsverschillen, maatschappelijke participatie van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, meer meisjes in bèta, bestrijden van geweld tegen meisjes en vrouwen, actieve aanpak van homodiscriminatie, bevorderen combinatie arbeid en zorg tussen 7 en 7 en bijdragen aan verbetering van de positie van meisjes en vrouwen in de wereld.

Hoofdstuk 7. Taken en verantwoordelijkheden beleidsdirecties ressorterend onder DGCM

De beleidsdirecties van het DGCM hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden:

7.1 Directie Erfgoed en Kunsten (E&K)

De directie E&K is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op het terrein van erfgoed en kunsten en voert beleid ten aanzien van instellingen waarmee een subsidierelatie wordt onderhouden. Het beleid omvat de volgende disciplines: monumentenzorg, archeologie, musea, beeldende kunst, dans, muziek, muziektheater en theater.

7.2 Directie Media en Creatieve Industrie (M&C)

De directie M&C is verantwoordelijk voor het beleid op terrein van media, bibliotheken, archieven en creatieve industrie. Doel van de directie is het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-en informatieaanbod, dat toegankelijk is en blijft voor alle lagen van de bevolking. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor de ondersteuning van de ontwikkeling van de creatieve industrie via fondsen, kennisborging en netwerkvorming. M&C coördineert het topsectorenbeleid creatieve industrie in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

7.3 Directie Internationaal Beleid (IB)

De directie IB is verantwoordelijk voor de inbreng van Nederland overal waar onderwerpen op het terrein van OCW in internationale verbanden aan de orde zijn. Omgekeerd brengt de directie relevante informatie uit het buitenland op de tafel van betrokken directies binnen het ministerie – en via hen – van relevante delen van het onderwijs-, onderzoek- en cultuurveld.

7.4 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De RCE voert, namens de minister, de wet- en regelgeving op het terrein van de erfgoedzorg uit en fungeert als kenniscentrum voor de instandhouding van het archeologische, gebouwde en cultuurlandschappelijke erfgoed van Nederland. De dienst is (mede) verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en het uitvoeren van het beleid met betrekking tot het cultureel erfgoed en fungeert als kennisinstituut voor de bescherming van waardevolle sporen van menselijke bewoning.

De dienst is (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor roerend cultureel erfgoed en fungeert op dat terrein als kenniscentrum.

De dienst draagt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorg voor de kunstcollectie van het Rijk voor zover niet ondergebracht bij rijksmusea en streeft ernaar deze optimaal toegankelijk te maken.

De dienst ontwikkelt en verspreidt kennis die het beheer en behoud van de erfgoedcollectie ondersteunt en verbetert en die de betekenis daarvan duidt en kenbaar maakt.

Hoofdstuk 8. Taken en verantwoordelijkheden van de baten-lastendienst DUO

DUO is de hoofduitvoerder van OCW en voert de volgende kerntaken uit:

 • Het bekostigen van onderwijsinstellingen: de bekostiging van erkende onderwijsinstellingen in het PO, VO, BVE en HO.

 • Studiefinanciering, tegemoetkoming schoolkosten en inning debiteuren: het financieren van studerenden aan erkende en aangewezen onderwijsinstellingen in het VO, BVE en HO. Het nemen van een besluit over de toekenning van financiering op basis van het volgen van onderwijs. Het op basis van een toekenning financiering of contractafspraken uitbetalen van geld aan een student. Het op basis van ontvangen financiering of betaalverplichtingen anderszins, afhandelen van vorderingen op studenten.

 • Diploma’s en examens: het afgeven, erkennen, legaliseren en beheren van diploma’s en examens. Het verzorgen van het proces van aanmelding, selectie en plaatsing voor het hoger onderwijs. Het organiseren van staatsexamens.

 • Wettelijke basisregisters: het beheren en onderhouden van de wettelijk voorgeschreven basisregisters: BRIN, BROI, BRON, CRIHO en CROHO.

 • Informatiediensten: het verstrekken en beheren van onderwijsinformatie ten behoeve van beleid en onderwijsveld.

Hiernaast voert DUO aanvullende werkzaamheden uit voor tweeden en derden. De omvang werken voor tweeden en derden wordt jaarlijks in de MA tussen SG en DG DUO overeengekomen. De basis voor afspraken hierover wordt gevormd door het kader ‘werken voor tweeden en derden’.

Voor de uitvoering van de activiteiten beschikt DG DUO over een eigen bedrijfsvoering binnen de OCW- en rijkskaders. DG DUO komt in afstemming met de MT OCW leden tot een ondernemingsplan. Dit plan wordt tweejaarlijks herijkt. Tevens brengt DUO een publicitair jaarverslag uit.

Hoofdstuk 9. Taken en verantwoordelijkheden inspecties

De inspecties hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden:

9.1 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft als taak toe te zien op de naleving van:

 • a) Het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 ten aanzien van het beheer van overheidsinformatie en archieven door overheidsorganen;

 • b) het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet BES ten aanzien van de zorg voor en het beheer van overheidsinformatie en archieven in Caribisch Nederland;

 • c) het bepaalde bij of krachtens de Erfgoedwet. Dit betreft onder meer:

  • het stelsel van de archeologische monumentenzorg, waaronder certificering, opgravingen, vondsten en archeologische rijksmonumenten, op land en op zee;

  • het stelsel van de gebouwde en groene monumentenzorg, waaronder de instandhouding van rijksmonumenten door professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM’s);

  • behoud en beheer van de rijkscollectie;

  • beschermde cultuurgoederen en verzamelingen in particulier en kerkelijk bezit;

  • in- en uitvoer van wettelijk beschermde cultuurgoederen van Nederland, EU-lidstaten en partijen bij de UNESCO-verdragen van 1954 en 1970;

 • d) Het bepaalde bij of krachtens de Sanctiewet 1977 (Sanctieregeling Irak 2004 II en Sanctieregeling Syrië 2012).

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed verleent vergunningen voor uitvoer van cultuurgoederen die uit de EU worden uitgevoerd (artikel 4.23 Erfgoedwet, Verordening (EG) 116/2009), en is aangewezen als centrale autoriteit in de zin van Richtlijn 2014/60/EU.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed beschikt over een aantal inspecteurs dat is aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij zijn op grond van artikel 8.4 van de Erfgoedwet belast met de opsporing van bepaalde strafbare feiten met betrekking tot cultureel erfgoed.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed voert haar toezichtstaken uit overeenkomstig de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties. Zij informeert de beleidsonderdelen van het ministerie en uitvoeringsdiensten over de uitvoering van bestaande regels en de werking van beleid in de praktijk, en informeert de beleidsinhoudelijk verantwoordelijke minister, zo nodig rechtstreeks, over haar bevindingen, oordelen, adviezen en andere relevante gegevens.

Op grond van genoemde Aanwijzingen en artikel 25b, tweede lid, van de Archiefwet biedt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed jaarlijks een verslag aan over de wijze waarop toezicht is gehouden en over de resultaten van het toezicht.

9.2 Inspectie van het onderwijs (Ivho)

De inspectie heeft de taken, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht. Voor alle onderwijssectoren geldt voorts dat de inspectie jaarlijks het verslag over de staat van het onderwijs, bedoeld in artikel 23, achtste lid, van de Grondwet, vaststelt.

Hoofdstuk 10. Taken en verantwoordelijkheden van de baten-lastendienst Nationaal Archief

Het NA voert de Archiefwet en het Archiefbesluit uit en functioneert als kenniscentrum op het gebied van digitalisering, conservering en beheer van archieven, als gedocumenteerde verschijningsvorm van het cultureel erfgoed.

Hoofdstuk 11. Taken en verantwoordelijkheden ondersteunende bureaus

Er zijn de volgende bureaus die onafhankelijke of zelfstandige organisaties ondersteunen:

 • 11.1 Onderwijsraad (OR)

 • 11.2 Raad voor Cultuur (RvC)

 • 11.3 Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

 • 11.4 College voor toetsen en examens (CvTE)

 • 11.5. College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO)

 • 11.6 Het bureau van de regeringscommissaris grensoverschrijdend seksueel gedrag en seksueel geweld

Hoofdstuk 12. Chief information officer (CIO)

 • 12.1 De Directeur Kennis is chief information officer (CIO) voor het ministerie.

 • 12.2 De CIO heeft de volgende hoofdtaken:

  • a. Het inrichten van een CIO-stelsel voor het ministerie;

  • b. de ambtelijke en politieke leiding gevraagd en ongevraagd adviseren over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico’s van grote ICT-trajecten;

  • c. oordelen over de start van ICT-trajecten en op kritieke momenten tijdens de uitvoering daarvan;

  • d. opstellen en actueel houden van de departementale strategie, beleid en visie op geautomatiseerde informatievoorziening en ICT en deze ontwikkelen en onderhouden, vanuit de rijksbreed afgesproken kaders, de departementale architectuur en standaarden;

  • e. bewaken van de samenhang in informatievoorziening en ICT-projecten binnen het ministerie;

  • f. het opstellen, beheren en zorgdragen voor de uitvoering van een meerjarig informatieplan voor het ministerie met een financiële paragraaf in samenhang met integraal portfoliomanagement en levenscyclusmanagement;

  • g. toezicht houden op de naleving van de rijksbrede kaders binnen het ministerie en het stellen van eisen aan projectbeheersingsmethodieken op basis van de rijksbrede kaders, en ondersteunen van audits, reviews en second opinions;

  • h. het aanmelden van activiteiten bij het Adviescollege ICT-toetsing, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing.

 • 12.3 De CIO wordt ondersteund door een CIO-office, onderdeel van de afdeling Strategisch Informatiebeleid (SIB) van de directie Kennis. Het afdelingshoofd SIB is tevens plaatsvervangend CIO.’

 • 12.4 De departementale de Chief Information Security Officer (CISO OCW) maakt tevens deel uit van deze CIO-office.

 • 12.5 Alle dienstonderdelen (BD, IvhO, NA, RCE en DUO) hebben een CIO, een CISO en een operationeel verantwoordelijke voor Informatievoorziening (IV).

Naar boven