Besluit aandelen netbeheerders

[Regeling vervallen per 17-11-2010.]
Geldend van 01-03-2008 t/m 16-11-2010

Besluit van 9 februari 2008, houdende regels omtrent het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van rechten op aandelen in een netbeheerder als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet (Besluit aandelen netbeheerders)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 1 oktober 2007, nr. WJZ 7108815;

Gelet op de artikelen 93, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, vierde lid, van de Gaswet;

De Raad van State gehoord (advies van 19 november 2007, nr. W10.07.0352/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 5 februari 2008, nr. WJZ 8008862;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 17-11-2010]

Tot de kring van de overheid, bedoeld in dit besluit, behoren uitsluitend:

 • a. de Staat, de provincies en de gemeenten;

 • b. de volgende rechtspersonen, mits alle aandelen in de desbetreffende rechtspersoon direct of indirect worden gehouden door de Staat, een provincie of een gemeente:

  • 1. N.V. Nederlandse Gasunie;

  • 2. TenneT Holding B.V.;

  • 3. Essent N.V.;

  • 4. N.V. Nuon;

  • 5. Eneco Holding N.V.;

  • 6. Delta N.V.;

  • 7. NRE Group B.V.;

  • 8. Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.;

  • 9. N.V. ONS Houdstermaatschappij;

  • 10. N.V. Rendo Holding;

  • 11. N.V. Holding Nutsbedrijf Westland;

  • 12. Intergas Holding B.V.;

 • c. rechtspersonen die een volledige dochtermaatschappij zijn van een rechtspersoon als bedoeld onder b;

 • d. rechtspersonen die ten doel hebben direct of indirect een net te beheren, mits alle aandelen in de desbetreffende rechtspersoon direct of indirect worden gehouden door een rechtspersoon als bedoeld onder a, b of c.

Artikel 2

[Vervallen per 17-11-2010]

 • 2 Wijzigingen van rechten op aandelen in een netbeheerder betreffen in ieder geval:

  • a. de verkrijging, onder bijzondere dan wel onder algemene titel, van aandelen in een netbeheerder of van een rechtspersoon die, direct of indirect, aandelen houdt in een netbeheerder, al dan niet ten gevolge van de executie van zekerheidsrechten;

  • b. het uitoefenen van het stemrecht dat is verbonden aan aandelen in een netbeheerder, of het stemrecht dat is verbonden aan aandelen van een rechtspersoon die, direct of indirect, aandelen houdt in een netbeheerder;

  • c. het door een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet behoort tot de kring van de overheid uitoefenen van een instemmingsrecht, goedkeuringsrecht of recht van vaststelling, dat op grond van de wet of statuten is verbonden aan het aandeelhouderschap van een netbeheerder of aan het aandeelhouderschap van een rechtspersoon die, direct of indirect, aandelen houdt in een netbeheerder.

 • 3 Aan een instemming als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften worden verbonden. Instemming kan onder beperkingen worden verleend.

Artikel 3

[Vervallen per 17-11-2010]

Onze Minister onthoudt in ieder geval zijn instemming indien een wijziging van rechten op aandelen in een netbeheerder er toe leidt dat:

 • a. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet behoort tot de kring van de overheid aandelen verkrijgt in een netbeheerder of aandelen in een rechtspersoon die, direct of indirect, aandelen houdt in een netbeheerder;

 • b. ingevolge een daartoe strekkende overeenkomst, niet zijnde een akte van pandrecht, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet behoort tot de kring van de overheid het stemrecht op aandelen in een netbeheerder of op aandelen in een rechtspersoon die, direct of indirect, aandelen houdt in een netbeheerder, kan uitoefenen;

 • c. ingevolge vestiging van zekerheidsrechten op aandelen in een netbeheerder een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet behoort tot de kring van de overheid het stemrecht op die aandelen kan uitoefenen.

Artikel 4

[Vervallen per 17-11-2010]

In afwijking van artikel 3, onderdeel c, kan Onze Minister een niet tot de kring van de overheid behorende natuurlijke persoon of rechtspersoon instemming verlenen stemrecht uit te oefenen ingevolge een pandrecht dat, direct of indirect, is gevestigd op een aandeel in een netbeheerder, mits dat pandrecht is gevestigd voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit. Aan deze instemming kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

Artikel 6

[Vervallen per 17-11-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aandelen netbeheerders.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 februari 2008

Beatrix

De Minister van Economische Zaken

,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de achtentwintigste februari 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina