Wijzigingsregeling Regeling SUWI (deregulering informatievoorziening)

Geldend van 28-02-2008 t/m heden

Regeling van de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 februari 2008, nr. UB/A/2008/3529, tot deregulering van de informatievoorziening in het kader van de planning en verslaglegging

De Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 45, vierde lid, 46, derde lid, 49, negende lid, en 77 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluiten:

Artikel II

  • 2 Artikel 5.10e van de Regeling SUWI, zoals dit artikel luidt na de inwerkingtreding van deze regeling, is van toepassing op de accountantscontrole bij de jaarrekening over het kalenderjaar 2007.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 februari 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina