Besluit eindproductenonderzoek op de uitsnijderij (PPE) 2007

[Regeling vervallen per 05-02-2012.]
Geldend van 10-02-2008 t/m 04-02-2012

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007, houdende regels voor het nemen van monsters van eindproducten op de uitsnijderij (Besluit eindproductenonderzoek op de uitsnijderij (PPE) 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 05-02-2012]

Dit besluit neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) over, en verstaat daarnaast onder eindproduct: vel van de borstkap, filet, poten of vleugels van geslachte kuikens.

Artikel 2

[Vervallen per 05-02-2012]

Het in artikel 4, derde lid, van de Verordening bedoelde onderzoek omvat een monstername op eindproducten op de uitsnijderij, welke geschiedt op de wijze als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 05-02-2012]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eindproductenonderzoek op de uitsnijderij (PPE) 2007.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 1 november 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage

[Vervallen per 05-02-2012]

Werkvoorschrift voor het nemen van monsters van eindproducten op de uitsnijderij

[Vervallen per 05-02-2012]

1. Onderwerp

Monstername ten behoeve van het bepalen van het Salmonellabesmettingsniveau van het eindproduct.

2. Toepassingsgebied

Ter controle van het niveau van besmetting met Salmonella van een versneden eindproduct wordt gebruik gemaakt van de in dit voorschrift beschreven bemonsteringsmethode.

3. Definitie

Volgens de in dit werkvoorschrift beschreven bemonsteringsmethode wordt per dag van één willekeurig product 25 gram monster aan het oppervlak van het product genomen waarvan de aan- of afwezigheid van Salmonella kan worden bepaald.

4. Beginsel

Met behulp van steriel monsternamegereedschap wordt 25 gram materiaal genomen in de koel- of expeditieruimte nadat het product is versneden. Dus vlak voordat het product wordt afgezet.

5. Reagentia/hulpstoffen

Alcohol 70%

6. Toestellen/hulpmiddelen

  • 6.1 Steriel pincet

  • 6.2 Steriel mes, schaar, scalpel

  • 6.3 Steriele kunststofhandschoenen

  • 6.4 Koelbox

  • 6.5 Disposables

  • 6.6 Keukenpapier

7. Werkwijze

Voordat men met de monstername kan beginnen, moet het materiaal eerst steriel worden gemaakt. Dit gebeurt als volgt:

  • maak het materiaal schoon en desinfecteer het met in 70% alcohol gedrenkt papier

  • laat de overtollige alcohol aan de lucht verdampen (evt. afbranden met bunsenbrander)

Gebruik bij voorkeur reeds schone en gedesinfecteerde materialen uit de sterilisator (wasmachine). Draag zelf bij voorkeur steriele kunststofhandschoenen en desinfecteer deze tussentijds met alcohol.

8. Monstername eindproducten

De monsters worden genomen in de koelruimte of de expeditieruimte. Neem op steriele wijze 25 gram monster van de partij. Neem op deze wijze van 1 product per dag een monster. Er moet minimaal eenmaal per week een monster van filet genomen, daarnaast per dag roulerend een ander monster van de eindproducten die door de uitsnijderij worden afgezet. Na de monstername wordt het monsternamegereedschap opnieuw steriel gemaakt.

9. Verzending monsters

De monsters moeten binnen 48 uur aanwezig zijn bij een door de voorzitter erkend laboratorium. Monsters moeten zo zijn verpakt dat onderweg geen lekkages kunnen optreden en zo zijn geadresseerd dat voor de transporteur en de ontvanger geen verwarring ontstaat.

10. Analyse

Monsters dienen te worden geanalyseerd op alle typen Salmonella. Wanneer de monsters Salmonella-positief zijn, dienen zij te worden getypeerd naar de hoofdgroepen en het serotype. Voor de analyse op het laboratorium wordt voor Salmonella verwezen naar de ‘PVE branchemethode voor het aantonen van Salmonella in dons, faeces en vellen en eindproduct afkomstig van pluimvee’ die beschreven staat in bijlage II bij het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2007.

Terug naar begin van de pagina