Besluit controle reiniging en ontsmetting van kratten en containers (PPE) 2007

[Regeling vervallen per 05-02-2012.]
Geldend van 26-04-2009 t/m 04-02-2012

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007, houdende regels betreffende het nemen van monsters ter controle van de reiniging en desinfectie van kratten en containers (Besluit controle reiniging en ontsmetting van kratten en containers (PPE) 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 05-02-2012]

De controle op de dagelijkse reiniging en ontsmetting van kratten en containers wordt uitgevoerd volgens het werkvoorschrift opgenomen in Bijlage I.

Artikel 2

[Vervallen per 05-02-2012]

 • 1 Indien met de in artikel 1 bedoelde controle binnen een week ten minste twee maal Salmonella op de kratten en containers wordt aangetroffen, wordt het systeem waarmee de kratten en containers worden gereinigd, onderzocht op gebreken.

 • 2 Het resultaat van het in het eerste lid bedoelde onderzoek naar gebreken van het systeem waarmee de kratten en containers worden gereinigd, wordt geregistreerd door de ondernemer.

Artikel 3

[Vervallen per 05-02-2012]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit controle reiniging en ontsmetting van kratten en containers (PPE) 2007.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 1 november 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage I

[Vervallen per 05-02-2012]

Werkvoorschrift voor het nemen van monsters ter controle van de reiniging en ontsmetting van de kratten en containers

[Vervallen per 05-02-2012]

Inleiding

[Vervallen per 05-02-2012]

Dit werkvoorschrift beschrijft de controle op reiniging en ontsmetting van de kratten en containers waarin het pluimvee wordt vervoerd. Belangrijk is dat deze controle zoveel mogelijk door dezelfde werknemer wordt uitgevoerd.

Benodigdheden

[Vervallen per 05-02-2012]

 • 12 swabs/wattenstaafjes (te poolen tot 1 mengmonster) of een washandje/vochtige doek

 • fysiologische zoutoplossing

 • plastic potten of individuele verpakkingen

 • etiketten

Werkwijze bemonstering

[Vervallen per 05-02-2012]

Aantal en locatie bemonstering

[Vervallen per 05-02-2012]

De bemonstering dient één maal per dag plaats te vinden op vijf containers en kratten. Wanneer bij één of meerdere koppels Salmonella is aangetoond dient het betreffende monster te worden genomen van vijf containers en kratten van dit besmette koppel. De bemonstering dient voor het volgende gebruik plaats te vinden, direct na de reiniging en ontsmetting van de kratten en containers.

De monstername dient zodanig te gebeuren dat de swabs op verschillende plekken verspreid over de krat of container van een besmet koppel worden genomen (monsteroppervlak: ter grootte van een rodacplaatje, 5,5 cm). Indien het washandje/vochtige doek gebruikt wordt dient deze ook verspreid over de container genomen te worden (monsteroppervlak: 20 × 20 cm., 3 willekeurige plekken op de container) Monstername kan door het eigen personeel worden uitgevoerd.

Uitvoering monstername

[Vervallen per 05-02-2012]

 • Bevochtig een wattenstaafje in fysiologisch zout oplossing.

 • Strijk met het wattenstaafje over het te bemonsteren oppervlak ter grootte van een Rodacplaatje (5,5 cm), indien mogelijk op een op het oog niet geheel schoon oppervlak.

 • Plaats het wattenstaafje in een plastic pot en breek het bovenste deel van het stokje af (daar waar de handen het stokje hebben geraakt), of plaats de swab terug in de individuele verpakking.

 • Herhaal dit met de andere wattenstaafjes.

 • Plaats de wattenstaafjes of het washandje/vochtige doek in een pot. De wattenstaafjes mogen dus gepoold worden tot 1 mengmonster.

 • * De gepoolde wattenstaafjes of de washandjes/vochtige doekjes van de vijf containers en kratten mogen gepoold worden tot één mengmonster.

 • Voorzie de pot van een etiket met datum, containernummer/pluimveehouder.

Verzending monsters

[Vervallen per 05-02-2012]

Vervoer van de swabs naar het laboratorium moet plaatsvinden bij een temperatuur tussen 0°C en 20°C. Indien de swabs voor gebruik in steriel water worden gedoopt en na bemonstering van de stal in een potje worden gestopt mag er maximaal 48 uur tussen bemonstering en ontvangst op het laboratorium zijn.

Analyse van de monsters moet plaatsvinden in door een door de voorzitter erkend laboratorium.

Analyse

[Vervallen per 05-02-2012]

Voor de analyse op het laboratorium wordt voor Salmonella verwezen naar de ‘PVE branchemethode voor het aantonen van Salmonella in dons, faeces en vellen en eindproduct afkomstig van pluimvee,’, die beschreven staat in Bijlage II bij het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2007.

Terug naar begin van de pagina