Besluit wijze toezending rapportage (PPE) 2007

[Regeling vervallen per 05-02-2012.]
Geldend van 10-02-2008 t/m 04-02-2012

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007, houdende regels betreffende de wijze van toezending van rapportage (Besluit wijze toezending rapportage (PPE) 2007)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 6 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 (hierna: de Verordening);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-02-2012]

De ondernemer geeft de resultaten van de onderzoeken bedoeld in artikel 4, eerste, tweede en derde lid, alsmede de resultaten van de analyse en serotypering bedoeld in artikel 4, vierde lid, alsmede de resultaten van het onderzoek bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Verordening, en alle overige onderzoeksresultaten verkregen van leveranciers van pluimvee, door aan het productschap op de in Bijlage I voorgeschreven wijze.

Artikel 2

[Vervallen per 05-02-2012]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijze toezending rapportage (PPE) 2007.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 1 november 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage I

[Vervallen per 05-02-2012]

Onderdeel 1: Toezending door de slachterijen

[Vervallen per 05-02-2012]

Allereerst een aantal algemene opmerkingen:

 • Alle gegevens die in onderstaande tabel zijn opgenomen dienen compleet te worden aangeleverd, tenzij via een ontheffingsprocedure andere afspraken zijn gemaakt. Wij verzoeken u dit altijd te vermelden.

 • U dient de gegevens aan te leveren per e-mail of diskette, bij voorkeur in een Excel-bestand. Mocht dit tot problemen leiden, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

 • De gegevens dienen te worden aangeleverd uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de monsters zijn genomen.

 • De diskettes en e-mails dienen duidelijk voorzien te zijn van de naam van het bedrijf, het EG-nummer, de vestigingsplaats, de contactpersoon (+telefoonnummer), de betrokken laboratoria, de periode waarover wordt gerapporteerd en het type monitoringsgegevens waarover wordt gerapporteerd (reguliere-, borstvel- of filetmonitoring).

 • Er worden drie tabellen gevraagd:

  • A. De reguliere monitoringsgegevens die per koppel worden genomen, zien we graag opgenomen in één tabel; één regel per koppel, de verschillende meetmomenten in verschillende kolommen.

  • B. De monitoringsgegevens van het eindproduct borstvel (Salmonella, één monster per aaneengesloten partij; Campylobacter, één monster per dag) dienen opgenomen te worden in een aparte, tweede tabel.

  • C. De monitoringgegevens van het eindproduct filet (Salmonella, één monster per dag) dienen opgenomen te worden in een aparte, derde tabel.

Verderop in deze bijlage wordt per tabel een toelichting gegeven.

 • Alle bestanden dienen voorzien te worden van de correcte kolomtitels. Hier en daar zijn kolommen opgenomen, die niet verplicht behoeven te worden ingevuld. Indien u niet deze kolommen niet kunt of wilt aanleveren, dient u de cellen in te vullen met een nul. De kolom wel handhaven.

 • Alle cellen worden ingevuld. Indien een uitslag, nummer enz. niet bekend is, dan een nul invullen.

 • Geen extra kolommen of rijen toevoegen.

 • In verband met het converteren van bestanden uit database-programmatuur anders dan Excel, verzoeken we u geen ‘overbodige’ komma’s, tabs, spaties e.d op te nemen.

Tabel A: Reguliere koppelmonitoring

Kolomletter

Toelichting per kolom

A:

EG-nummer slachterij

Slachterijen in het buitenland moeten de ISO-landcode vóór het erkenningsnummer zetten.

ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

B:

Slachtdatum

Notatie datum: dd-mm-jj

Alle rijen voorzien van een datum, geen cellen leeg laten.

C:

PPE-registratienummer vleeskuikenhouder

Alle vleeskuikenhouders hebben een PPE-registratienummer (KIP-nummer).

Als het nummer niet bekend is kan het worden opgevraagd bij de Sectorafdeling Pluimveevlees (079-368 43 28).

Buitenlandse vleeskuikenhouders vullen hier naam en adres in, de slachterij zet de gegevens van de buitenlandse bedrijven vervolgens om in ISO-landcode + relatienummer zoals bij de slachterij in gebruik is.

ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

D:

Nummer stal

Nummering zoals dit bij de vleeskuikenhouder wordt gehanteerd.

Voor elk stal dient ronde na ronde een vast nummer te worden gehanteerd.

E:

Aantal geslachte dieren per koppel

Spreekt voor zich.

F:

Uitlaadkoppel of weglaadkoppel

1 uitlaadkoppel

2 weglaadkoppel

Onder uitlaadkoppel wordt verstaan:

‘een koppel vleeskuikens dat in gedeelten en op verschillende tijdstippen wordt afgeleverd, waarbij een termijn van vier dagen wordt overschreden.

Onder weglaadkoppel wordt verstaan:

– de laatste levering uit de stal,

– alle andere leveringen uit die stal op die dag en op de drie dagen daarvoor.

G:

Resultaat Salmonella-onderzoek blindedarmen

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

H:

Typering Salmonella-onderzoek blindedarm

Typering is verplicht.

I:

Resultaat Campylobacter-onderzoek blindedarmen

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

J:

Typering Campylobacter-onderzoekblindedarm

Typering is niet verplicht.

K:

Resultaat Salmonella-onderzoek mest

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

L:

Typering Salmonella-onderzoek mest

Typering is verplicht.

M:

Resultaat Campylobacter-onderzoek mest

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

N:

Typering Campylobacter-onderzoek mest

Typering is niet verplicht.

O:

Resultaat Salmonella-onderzoek inlegvellen

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

P:

Typering Salmonella-onderzoek inlegvellen

Typering is verplicht.

Q:

Resultaat Salmonella-onderzoek dons

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

R:

Typering Salmonella-onderzoek dons

Typering is verplicht.

S:

Identificatie broederij

Alle broederijen hebben een PPE-registratienummer (KIP-nummer).

Als het nummer niet bekend is kan het worden opgevraagd bij de Sectorafdeling Pluimvee (Vlees en Eieren) (079-368 43 28).

Buitenlandse broederijen vullen hier naam en adres in, de slachterij zet de gegevens van de buitenlandse bedrijven vervolgens om in ISO-landcode + relatienummer zoals bij de slachterij in gebruik is.

ISO-landcode: D=Duitsland, B-België, DK=Denemarken

T:

Datum aflevering eendagskuikens

Notatie datum: dd-mm-jj.

Alle rijen voorzien van de juiste datum, geen cellen leeglaten.

U:

Indicatie status eendagskuikens

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

V:

Voerleverancier

Naam voerleverancier

Niet verplicht.

W:

Mogelijke bijzonderheden

Vermelden van bijzonderheden rond dit bewuste koppel.

Tabel B: Monitoring eindproduct borstvel

Salmonella: Iedere aaneengesloten partij afkomstig van één pluimveehouder

Campylobacter: Eén monster per dag

Kolomletter

Toelichting per kolom

A:

EG-nummer slachterij

Slachterijen in het buitenland moeten de ISO-landcode vóór het erkenningsnummer zetten.

ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

B:

Slachtdatum

Notatie datum: dd-mm-jj

Alle rijen voorzien van een datum, geen cellen leeg laten.

C:

PPE-registratienummer vleeskuikenhouder

Alle vleeskuikenhouders hebben een PPE-registratienummer (KIP-nummer).

Als het nummer niet bekend is kan het worden opgevraagd bij de Sectorafdeling Pluimvee (Vlees en Eieren) (079-368 43 28).

Buitenlandse vleeskuikenhouders vullen hier naam en adres in, de slachterij zet de gegevens van de buitenlandse bedrijven vervolgens om in ISO-landcode + relatienummer zoals bij de slachterij in gebruik is.

ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

D:

Partij-identificatiecode

Niet verplicht

E:

Resultaat Salmonella-onderzoek eindproduct borstvel

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

F:

Typering Salmonellaonderzoek eindproduct borstvel

Typering is verplicht.

G:

Resultaat Campylobacter-onderzoek eindproduct borstvel

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

H:

Typering Campylobacter-onderzoek eindproduct borstvel

Typering is niet verplicht.

I:

Mogelijke bijzonderheden

Vermelden van bijzonderheden rond deze bewuste partij

Tabel C: Monitoring eindproduct filet

Eén maal per dag een monster onderzoeken op Salmonella

Kolomletter

Toelichting

A:

EG-nummer slachterij

Slachterijen in het buitenland moeten de ISO-landcode vóór het erkenningsnummer zetten.

ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

B:

Slachtdatum

Notatie datum: dd-mm-jj

Alle rijen voorzien van de juiste datum, geen cellen leeglaten

C:

Partij-identificatiecode

Niet verplicht

D:

Resultaat Salmonella-onderzoek eindproduct filet

1=vrij/negatief

2= besmet/positief

E:

Typering Salmonella-onderzoek eindproduct filet

Niet verplicht

F:

Mogelijke bijzonderheden

Vermelden van bijzonderheden rond deze bewuste partij.

Niet verplicht.

Onderdeel 2: Toezending door de uitsnijderijen

[Vervallen per 05-02-2012]

Allereerst een aantal algemene opmerkingen:

 • Alle gegevens die in onderstaande tabel zijn opgenomen dienen compleet te worden aangeleverd, tenzij via een ontheffingsprocedure andere afspraken zijn gemaakt. Wij verzoeken u dit altijd te vermelden.

 • De gegevens dienen te worden aangeleverd uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de monsters zijn genomen.

 • U dient de gegevens aan te leveren per e-mail of diskette, bij voorkeur in een Excel-bestand. Mocht dit tot problemen leiden, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

 • De diskettes en e-mails dienen duidelijk voorzien te zijn van de naam van het bedrijf, het EG-nr, de vestigingsplaats, de contactpersooon (+telefoonnummer), het betrokken laboratorium en de periode waarover wordt gerapporteerd.

 • Alle bestanden dienen voorzien te worden van de correcte kolomtitels. In de tabel hieronder wordt per kolom een toelichting gegeven. Bepaald kolommen zijn niet verplicht om in te vullen. Indien u deze gegevens niet wilt of kunt verstrekken, dan graag een nul invullen. De kolom wel handhaven.

 • Alle cellen worden gevuld. Indien een uitslag, nummer enz. niet bekend is, dan een nul invullen.

 • Geen extra kolommen of rijen toevoegen.

 • In verband met het converteren van bestanden uit database-programmatuur anders dan Excel, verzoeken we u geen ‘overbodige’ komma’s, tabs, spaties e.d. op te nemen.

Tabel D: Monitoring eindproducten

Kolomletter

Toelichting

A:

Registratienummer uitsnijderij

 

B:

Datum

Notatie datum: dd-mm-jj

Alle rijen voorzien van de juiste datum, geen cellen leeglaten.

C:

Evt. partij-identificatiecode

Verplicht

D:

Type product

Filet, vleugel, poot enz.

E:

Resultaat Salmonella-onderzoek eindproduct

1=vrij/negatief

2= besmet/positief

F:

Typering Salmonella-onderzoek

Verplicht

G:

Mogelijke bijzonderheden

Vermelden van bijzonderheden rond deze bewuste partij.

Niet verplicht

Terug naar begin van de pagina