Besluit blindedarmonderzoek (PPE) 2007

[Regeling vervallen per 05-02-2012.]
Geldend van 10-02-2008 t/m 04-02-2012

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007, houdende regels voor het uitvoeren van blindedarmonderzoek op de slachterij (Besluit blindedarmonderzoek (PPE) 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 05-02-2012]

Het in artikel 4, eerste en zesde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 bedoelde onderzoek omvat een blindedarmonderzoek dat wordt uitgevoerd op de wijze als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 05-02-2012]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit blindedarmonderzoek (PPE) 2007.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 1 november 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage

[Vervallen per 05-02-2012]

Werkvoorschrift voor het uitvoeren van blindedarmonderzoek op de slachterij

[Vervallen per 05-02-2012]

1. Onderwerp

Monstername ten behoeve van het bepalen van het besmettingsniveau met Salmonella of Campylobacter van geslachte vleeskuikens.

2. Toepassingsgebied

Ter controle van het besmettingsniveau met Salmonella en Campylobacter van geslachte hele kuikens wordt gebruik gemaakt van de in dit voorschrift beschreven bemonsteringsmethode.

3. Definitie

Volgens de in dit werkvoorschrift beschreven bemonsteringsmethode wordt een verzamelmonster verkregen van 30 eenheden blindedarm, waarvan de aan- of afwezigheid kan worden bepaald van Salmonella of Campylobacter.

4. Beginsel

Met behulp van steriel monsternamegereedschap wordt aan de slachtlijn van de geslachte kuikens 30 monsters blindedarm verzameld.

5. Reagentia/hulpstoffen

Alcohol 70%

6. Toestellen/hulpmiddelen

  • 6.1 Steriel pincet

  • 6.2 Steriele kunststofhandschoenen

  • 6.3 Koelbox

  • 6.4 Disposables

  • 6.5 Keukenpapier

7. Werkwijze

Draag steriele kunststofhandschoenen en desinfecteer deze tussentijds met alcohol.

Blindedarm: Het blindedarmmonster wordt verzameld op de plek waar het darmpakket uit het karkas wordt gehaald. Verwijder de gehele blindedarm op steriele wijze van het darmpakket en vang deze per 30 monsters op in een steriel kunststofbakje. De monsters dienen verspreid over het koppel te worden verzameld. Nadat op deze wijze 30 monsters zijn verzameld worden de bakjes afgesloten.

8. Opslag en verdere verwerking

De verzamelmonsters worden direct na beëindiging van de monstername van een koppel opgeslagen in de koeling bewaard bij max. 4° C. Alvorens te analyseren wordt de buitenzijde gedesinfecteerd door de gehele darm te dompelen in 70% alcohol, ofwel de darm te flamberen. Vervolgens worden de aldus behandelde darmen op een schoon stuk aluminiumfolie gelegd en op steriele wijze opengesneden of opengeknipt. De inhoud kan er dan worden uitgedrukt en is bereikbaar voor monstername (bijvoorbeeld met een swab of steriele spatel).

9. Verzending monster

De monsters moeten binnen 48 uur aanwezig zijn bij een door de voorzitter erkend laboratorium. Monsters moeten zo zijn verpakt dat onderweg geen lekkages kunnen optreden en zo zijn geadresseerd dat voor de transporteur en de ontvanger geen verwarring ontstaat.

10. Laboratorium

Monsters dienen te worden geanalyseerd op alle typen Salmonella. Wanneer de monsters Salmonella positief zijn, dienen zij te worden getypeerd naar hoofdgroepen en serotype.

Analyse

[Vervallen per 05-02-2012]

Voor de analyse op het laboratorium wordt voor Salmonella verwezen naar de ‘PVE branchemethode voor het aantonen van Salmonella in dons, faeces en vellen en eindproduct afkomstig van pluimvee’ die beschreven staat in Bijlage II bij het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2007.

Terug naar begin van de pagina