Besluit eindproductenonderzoek op de slachterij (PPE) 2007

[Regeling vervallen per 05-02-2012.]
Geldend van 23-08-2009 t/m 04-02-2012

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007, houdende regels voor het nemen van monsters van eindproducten op de slachterij (Besluit eindproductenonderzoek op de slachterij (PPE) 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 05-02-2012]

Dit besluit neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) over, en verstaat daarnaast onder eindproduct: vel van de borstkap of filet van geslachte kuikens en onder monitoringsgegevens: de resultaten van het onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella en Campylobacter door monstername en analyse van de genomen monsters.

Artikel 2

[Vervallen per 05-02-2012]

Het in artikel 4, tweede lid van de Verordening bedoelde onderzoek omvat een monstername van eindproducten, welk geschiedt op de wijze als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 05-02-2012]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eindproductenonderzoek op de slachterij (PPE) 2007.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 1 november 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage

[Vervallen per 05-02-2012]

Werkvoorschrift voor het nemen van een monster eindproduct op de slachterij

[Vervallen per 05-02-2012]

1. Onderwerp

Monstername ten behoeve van het bepalen van het Salmonella- en Campylobacterbesmettingsniveau van het eindproduct.

2. Toepassingsgebied

Ter controle van het besmettingsniveau met Salmonella en Campylobacter van geslachte hele kuikens wordt gebruik gemaakt van de in dit voorschrift beschreven bemonsteringsmethode.

3. Definitie

Volgens de in dit werkvoorschrift beschreven bemonsteringsmethode wordt een monster verkregen van 25 gram vel van de borstkap van minimaal één dier, waarvan de aan- of afwezigheid kan worden bepaald van Salmonella of Campylobacter.

Daarnaast wordt een monster verkregen van de filet (25 gram aan het oppervlak van één vleeskuiken), waarvan de aan- of afwezigheid van Salmonella wordt bepaald.

4. Monstername

Met behulp van steriel monsternamegereedschap wordt per dag één monster van 25 gram vel van de borstkap genomen ten behoeve van het Campylobacteronderzoek. Voor het Salmonellaonderzoek moet van iedere aaneengesloten partij afkomstig van één pluimveehouder een monster worden genomen, 25 gram huid van de borstkap van minimaal één dier. Daarnaast wordt per dag één monster 25 gram vel van de borstkap genomen ten behoeve van het Campylobacteronderzoek.

Een maal per dag moet een monster genomen worden van filet (25 gram aan het oppervlak van één vleeskuiken) ten behoeve van het Salmonella-onderzoek. De filetbemonstering is niet verplicht als op dezelfde bedrijfslocatie tevens de uitsnijderij is gevestigd, waar de monitoring gedaan wordt volgens het ‘Besluit eindproductenonderzoek op de uitsnijderij 2007’.

De monsters worden genomen in de koelruimte of de expeditieruimte.

5. Reagentia/hulpstoffen

Alcohol 70%

6. Toestellen/hulpmiddelen

 • 6.1 Steriel pincet

 • 6.2 Steriel mes, schaar, scalpel

 • 6.3 Steriele kunststofhandschoenen

 • 6.4 Koelbox

 • 6.5 Disposables

 • 6.6 Keukenpapier

7. Werkwijze

Voordat men met de monstername kan beginnen, moet het materiaal eerst steriel worden gemaakt. Dit gebeurt als volgt:

 • maak het materiaal schoon en desinfecteer het met in 70% alcohol gedrenkt papier

 • laat de overtollige alcohol aan de lucht verdampen (evt. afbranden met bunsenbrander).

Gebruik bij voorkeur reeds schone en gedesinfecteerde materialen uit de sterilisator (wasmachine). Draag zelf bij voorkeur steriele kunststofhandschoenen en desinfecteer deze tussentijds met alcohol.

8. Verzending monster

De monsters moeten binnen 48 uur aanwezig zijn in een door de voorzitter erkend laboratorium. Monsters moeten zo zijn verpakt dat onderweg geen lekkages kunnen optreden en zo zijn geadresseerd dat voor de transporteur en de ontvanger geen verwarring ontstaat.

9. Borging

 • 1. Maandelijks worden gedurende één dag alle monsters van het vel van de borstkap, die op de betreffende dag genomen zijn volgens dit werkvoorschrift, geanalyseerd door het erkende laboratorium op algemeen kiemgetal volgens de onderzoekmethode NEN 3445, 1969. NL.. Het laboratorium bepaalt een willekeurige dag in de betreffende maand (zonder de slachterij hiervan op de hoogte te stellen).

  De slachterij beschikt in de bedrijfsadministratie over de resultaten van deze onderzoeken.

 • 2. Indien in één of meerdere monsters minder dan 10 kolonievormende eenheden per gram worden gevonden, herhaalt het laboratorium gedurende 2 dagen achtereen het onder punt 1. bedoelde onderzoek.

 • 3. Indien in één of meerdere monsters van het onder 2. bedoelde onderzoek minder dan 10 kolonievormende eenheden per gram worden gevonden, zal gedurende drie maanden achtereen de monstername van het vel van de borstkap worden genomen door een onafhankelijke instantie. Dit kan de controle-instantie of het erkende laboratorium zijn.

10. Analyse

Monsters dienen te worden geanalyseerd op alle typen Salmonella en op Campylobacter. Wanneer de monsters Salmonella-positief zijn, dienen zij te worden getypeerd naar de hoofdgroepen en serotype. Voor de analyse op het laboratorium wordt voor Salmonella en Campylobacter verwezen naar de "Analysemethoden voor het aantonen van Salmonella en Campylobacter in dons, mest en vlees, fkomstig van pluimvee", zoals beschreven in Bijlage II bij het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2007.

Terug naar begin van de pagina