Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in Argentinië, 1955–1974

Geldend van 23-02-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 februari 2008, nr. DDI/ST/reg. 005/2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse ambassade in Argentinië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse ambassade in Argentinië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

57

2024

61

2028

63

2024

64

2021

69

2023

80

2012

81

2015

83

2019

86

2024

91

2034

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse ambassade in Argentinië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina