Besluit regels verzending mededelingen langs elektronische weg (verzekeringsovereenkomst)

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 22-02-2008 t/m 30-06-2011

Besluit van 8 februari 2008, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 november 2007, nr. 5515362/07/6;

Gelet op artikel 933 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 18 januari 2008, nr. W03.07.0436/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 1 februari 2008, nr. 5527602/08/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

  • 2 Onder een duurzame drager wordt verstaan ieder hulpmiddel dat de mogelijkheid biedt om informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  • 3 Mededelingen anders dan bij geschrift zijn slechts toegestaan indien de geadresseerde daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. De geadresseerde kan zijn instemming te allen tijde herroepen.

  • 4 Mededelingen anders dan bij geschrift worden geacht de geadresseerde niet te hebben bereikt zolang de ontvangst niet aan de verzekeraar is bevestigd.

  • 6 Van het bepaalde in dit artikel kan niet ten nadele van de geadresseerde worden afgeweken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 februari 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina