Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2008

[Regeling vervallen per 22-02-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 21-02-2013

Besluit van de Minister van Justitie van 13 februari 2008, nr. 5530789/08, houdende aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Verispect B.V. (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 22-02-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

  • b. Verispect B.V.: Verispect B.V., groepsmaatschappij van NMi B.V.

Artikel 2

[Vervallen per 22-02-2013]

Maximaal 55 personen, werkzaam bij Verispect B.V., aangesteld als toezichtsmedewerker Metrologiewet, toezichtsmedewerker Waarborgwet 1986 en als controleur Wet op de Kansspelen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 22-02-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 22-02-2013]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

Artikel 5

[Vervallen per 22-02-2013]

De directeur van Verispect B.V. brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij Verispect B.V.;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichtte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 7

[Vervallen per 22-02-2013]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 13 februari 2008, nr. 5530789/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 22-02-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 22-02-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 februari 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

Hoofd van de afdeling Bestuurlijke en juridische zaken

,

L.A.M. Gielen

Terug naar begin van de pagina